connection
ผลงานการบริการ

สำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่ พัฒนารายงาน ผลงานตามเกณฑ์คุณภาพและบริการปฐมภูมิ ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่,เชียงราย,ลำพูน,ลำปาง,พะเยา,แพร่,น่าน,แม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการกำกับติดตาม และพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณ

สำนักงานสาธารณสุขทั้ง 8 จังหวัด สำหรับการประสานงานร่วมแรงใจพัฒนาระบบรายงานนี้ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นพ.ณรงค์เดช พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อำนวยการ รพ.สันกำแพง และทีมงานข้อมูล สารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ดำเนินการเป็น Focal Point ในการประสานงานจัดประชุม และทดสอบตัว DEMO การประมวลผลข้อมูลในระบบ Data Center เพื่อให้เกิดระบบนี้ได้อย่างราบรื่น

ติดตาม สอบถาม และให้คำเสนอแนะผ่าน Facebook