connection
ผลงานการบริการ

สำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่ พัฒนารายงาน ผลงานตามเกณฑ์คุณภาพและบริการปฐมภูมิ ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่,เชียงราย,ลำพูน,ลำปาง,พะเยา,แพร่,น่าน,แม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการกำกับติดตาม และพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง

เลือกรายงาน
จังหวัด :

จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด : 11 ตัวชี้วัด

1.1-ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ (งวด2) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)

เป้าหมาย : จำนวนหญิงมีครรภ์ทุกรายที่มารับบริการฝากครรภ์ครั้งแรก ในหน่วยบริการทั้งหมดในช่วง 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 (นับเฉพาะการฝากครรภ์ครั้งแรกของการตั้งครรภ์ครั้งนั้นภายในปีงบประมาณ )
ผลงาน : จำนวนหญิงมีครรภ์ทุกรายในหน่วยบริการที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกโดยอายุครรภ์ไม่เกิน 12สัปดาห์ (นับเฉพาะการฝากครรภ์ครั้งแรกของการตั้งครรภ์ครั้งนั้น ใช้ข้อมูลระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 )
แหล่งข้อมูล : HDC ที่ได้จากข้อมูล 43 แฟ้มที่หน่วยบริการส่งให้ สสจ.

จังหวัดช่วงเวลาเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
50-เชียงใหม่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
3,0331,89162.35%
51-ลำพูนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
71144162.03%
52-ลำปางข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
1,5181,03468.12%
54-แพร่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
76555472.42%
55-น่านข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
1,12161454.77%
56-พะเยาข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
73452871.93%
57-เชียงรายข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
2,5251,43356.75%
58-แม่ฮ่องสอนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
98666367.24%
รวม11,3937,15862.83%


1.2-ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (งวด2) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

เป้าหมาย : จำนวนหญิงคลอดบุตรแล้วทุกสิทธิ ในเขตรับผิดชอบ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 (จากแฟ้ม MCH)
ผลงาน : จำนวนหญิงคลอดแล้วทุกสิทธิประกันสุขภาพระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 ที่มีประวัติได้รับการดูแลก่อนคลอดครบทั้ง 5 ครั้งตามเกณฑ์ (นำหญิงคลอดในแฟ้ม MCH มาหาประวัติการดูแลก่อนคลอด ใน แฟ้ม ANC)
แหล่งข้อมูล : HDC ที่ได้จากข้อมูล 43 แฟ้มที่หน่วยบริการส่งให้ สสจ.

จังหวัดช่วงเวลาเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
50-เชียงใหม่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
2,9391,62255.19%
51-ลำพูนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
67247570.68%
52-ลำปางข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
1,57097261.91%
54-แพร่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
84352962.75%
55-น่านข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
1,13343238.13%
56-พะเยาข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
88459767.53%
57-เชียงรายข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
2,6681,55258.17%
58-แม่ฮ่องสอนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
97947948.93%
รวม11,6886,65856.96%


1.3-ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 2 ปี ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 ดึงเฉพาะจาก 43 แฟ้ม ไม่รวมที่สะสมจากโปรแกรม PAP Registry (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30)

เป้าหมาย : จำนวนสตรีอายุ 30-60 ปีทุกสิทธิในเขตรับผิดชอบ (กรณี SSS และ CSMBS นับตามจังหวัด Hcode ที่ให้บริการ)
ผลงาน : จำนวนสตรีอายุ 30-60 ปีทุกสิทธิได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกรายใหม่สะสม ตั้งแต่ตุลาคม ปี 2557 - ปัจจุบัน
แหล่งข้อมูล : HDC ที่ได้จากข้อมูล 43 แฟ้มที่หน่วยบริการส่งให้ สสจ.

จังหวัดช่วงเวลาเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
50-เชียงใหม่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2014 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
325,96870,68621.68%
51-ลำพูนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2014 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
99,94122,46622.48%
52-ลำปางข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2014 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
140,30739,37928.07%
54-แพร่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2014 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
168,09669,83441.54%
55-น่านข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2014 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
91,96825,22227.42%
56-พะเยาข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2014 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
93,52446,21849.42%
57-เชียงรายข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2014 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
237,64254,02922.74%
58-แม่ฮ่องสอนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2014 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
38,93110,81027.77%
รวม1,196,377338,64428.31%


2.2-อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคหืด สิทธิ UC

เป้าหมาย : จำนวนผู้ป่วยโรคหืดสิทธิ UC ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบริการประจำ (Hmain)
ผลงาน : จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยโรคหืด สิทธิ UC เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหืด
แหล่งข้อมูล : เป้าหมาย จากทะเบียนผู้ป่วย OP ที่มารับบริการที่หน่วยบริการ (ฐาน HDC ของ สสจ.) ,ผลงาน จากการบันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม E claim ของ สปสช.

จังหวัดช่วงเวลาเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
50-เชียงใหม่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
2,58077329.96%
51-ลำพูนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
41622554.09%
52-ลำปางข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
79741552.07%
54-แพร่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
60920032.84%
55-น่านข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
61530449.43%
56-พะเยาข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
42222553.32%
57-เชียงรายข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
1,33638628.89%
58-แม่ฮ่องสอนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
42719044.50%
รวม7,2022,71837.74%


2.3-อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นสิทธิ UC

เป้าหมาย : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานสิทธิ UC ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบริการประจำ (Hmain)
ผลงาน : จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยเบาหวานสิทธิ UC เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น สิทธิ UC, and [pdx=(E100-E101 or E110-E111or E120-E121 or E130-E131 or E140-E141)] OR [(pdx = E160 or E162) and (sdx =E10-E14)] OR [(pdx = E160) and
แหล่งข้อมูล : เป้าหมายจากทะเบียนผู้ป่วย OP ที่มารับบริการที่หน่วยบริการ (ฐาน HDC ของ สสจ.) ,ผลงาน จากการบันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม E claim ของ สปสช.

จังหวัดช่วงเวลาเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
50-เชียงใหม่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
29,3247252.47%
51-ลำพูนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
9,6123443.58%
52-ลำปางข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
17,3303441.98%
54-แพร่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
12,1374153.42%
55-น่านข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
6,8512183.18%
56-พะเยาข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
9,3684074.34%
57-เชียงรายข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
19,3093161.64%
58-แม่ฮ่องสอนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
1,9741155.83%
รวม105,9052,8842.72%


2.4-อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง สิทธิ UC

เป้าหมาย : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสิทธิ UC ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบริการประจำ(Hmain)
ผลงาน : จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสิทธิ UC เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง ประกอบด้วย 1. ความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง 2. โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ) ชนิด Haemorrhargและมีโรคร่วมเ
แหล่งข้อมูล : เป้าหมายจากทะเบียนผู้ป่วย OP ที่มารับบริการที่หน่วยบริการ (ฐาน HDC ของ สสจ.) ,ผลงาน จากการบันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม E claim ของ สปสช.

จังหวัดช่วงเวลาเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
50-เชียงใหม่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
32,6561,1943.66%
51-ลำพูนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
10,7136686.24%
52-ลำปางข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
19,5027233.71%
54-แพร่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
14,3438255.75%
55-น่านข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
8,5424485.24%
56-พะเยาข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
10,3265014.85%
57-เชียงรายข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
22,6936482.86%
58-แม่ฮ่องสอนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
2,77138914.04%
รวม121,5465,3964.44%


2.6-ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรพื้นฐาน 5 รายการ (งวด2) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70)

เป้าหมาย : จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรพื้นฐาน 5 รายการ
ผลงาน : จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดของหน่วยบริการประจำนั้นๆในปีปัจจุบัน
แหล่งข้อมูล : HDC ที่ได้จากข้อมูล 43 แฟ้มที่หน่วยบริการส่งให้ สสจ. / จำนวนหน่วยบริการราย CUP ได้รับการทวนสอบโดย สสจ.

จังหวัดช่วงเวลาเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
50-เชียงใหม่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
29721973.74%
51-ลำพูนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
817795.06%
52-ลำปางข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
15315198.69%
54-แพร่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
132132100.00%
55-น่านข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
1537045.75%
56-พะเยาข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
1178774.36%
57-เชียงรายข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
23522394.89%
58-แม่ฮ่องสอนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
732635.62%
รวม1,24198579.37%


4.1-ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน (ทั้งปี) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

เป้าหมาย : จำนวนประชาชนไทยอายุ ตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ผลงาน : จำนวนประชาชนไทยอายุตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ได้รับการคัดกรอง DM ตามมาตรฐาน ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
แหล่งข้อมูล : HDC ที่ได้จากข้อมูล 43 แฟ้มที่หน่วยบริการส่งให้ สสจ.

จังหวัดช่วงเวลาเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
50-เชียงใหม่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
709,186418,41759.00%
51-ลำพูนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
428,868326,76876.19%
52-ลำปางข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
323,884287,68788.82%
54-แพร่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
196,632178,02990.54%
55-น่านข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
214,486139,33364.96%
56-พะเยาข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
215,179191,03888.78%
57-เชียงรายข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
511,070376,75573.72%
58-แม่ฮ่องสอนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
85,39054,01363.25%
รวม2,684,6951,972,04073.45%


4.2-ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความดันโลหิต (ทั้งปี) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

เป้าหมาย : จำนวนประชาชนไทยอายุ ตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ผลงาน : จำนวนประชาชนไทยอายุตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ได้รับการคัดกรอง HT ตามมาตรฐาน ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
แหล่งข้อมูล : HDC ที่ได้จากข้อมูล 43 แฟ้มที่หน่วยบริการส่งให้ สสจ.

จังหวัดช่วงเวลาเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
50-เชียงใหม่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
588,685352,43859.87%
51-ลำพูนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
177,678152,84586.02%
52-ลำปางข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
267,270240,32689.92%
54-แพร่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
157,265146,46393.13%
55-น่านข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
175,928138,48578.72%
56-พะเยาข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
177,692163,25291.87%
57-เชียงรายข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
427,085353,84182.85%
58-แม่ฮ่องสอนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
71,95652,57173.06%
รวม2,043,5591,600,22178.31%


4.5-อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาประจำปี (ทั้งปี) ดึงจากทุกสิทธิ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)

เป้าหมาย : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ
ผลงาน : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตา
แหล่งข้อมูล : HDC ที่ได้จากข้อมูล 43 แฟ้มที่หน่วยบริการส่งให้ สสจ.

จังหวัดช่วงเวลาเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
50-เชียงใหม่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
62,44724,26038.85%
51-ลำพูนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
18,6909,28049.65%
52-ลำปางข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
38,09516,21142.55%
54-แพร่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
68,86542,27061.38%
55-น่านข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
17,3468,21247.34%
56-พะเยาข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
19,34311,18457.82%
57-เชียงรายข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
41,87715,66537.41%
58-แม่ฮ่องสอนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
4,5801,45331.72%
รวม271,243128,53547.39%


5.1-ร้อยละของการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในชุมชน คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50)

เป้าหมาย : จำนวนการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนในเขตทั้งหมด (ในหน่วยบริการ +ในชุมชน)
ผลงาน : จำนวนการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนในเขต ในชุมชน
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลการให้บริการ หน่วยบริการบันทึกผ่าน Web สปสช.

จังหวัดช่วงเวลาเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
50-เชียงใหม่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
29,9268,32427.82%
51-ลำพูนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
5,1521,14922.30%
52-ลำปางข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
17,2053,03417.63%
54-แพร่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
7,7556788.74%
55-น่านข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
6,5933425.19%
56-พะเยาข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
16,2891,6159.91%
57-เชียงรายข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
33,8494,24412.54%
58-แม่ฮ่องสอนข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01 เดือน 10 ปี 2015 ถึงวันที่ 31 เดือน 03 ปี 2016
ประมวลผลวันที่ 08 เดือน 06 ปี 2016
1,49237124.87%
รวม118,26119,75716.71%