ลำดับ โครงการ รหัส/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบดำเนินการ เดือนดำเนินการ
ตุลาคม 2561 พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561 มกราคม 2562 กุมภาพันธ์ 2562 มีนาคม 2562 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 มิถุนายน 2562 กรกฎาคม 2562 สิงหาคม 2562 กันยายน 2562
รวม0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
รวมรายไตรมาศ0.000.000.000.00
(0.00%)0.00(0.00%)0.00(0.00%)0.00(0.00%)0.00
0.000.000.000.00
รวมทั้งสิ้น0.00
(0.00%)0.00
0.00