ลำดับ โครงการ รหัส/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบดำเนินการ เดือนดำเนินการ
ตุลาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 ธันวาคม 2563 มกราคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มีนาคม 2564 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 มิถุนายน 2564 กรกฎาคม 2564 สิงหาคม 2564 กันยายน 2564
รวม0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
รวมรายไตรมาศ0.000.000.000.00
(0.00%)0.00(0.00%)0.00(0.00%)0.00(0.00%)0.00
0.000.000.000.00
รวมทั้งสิ้น0.00
(0.00%)0.00
0.00