เลือกช่วงเวลาของการออกรายงาน
ปีงบประมาณ : Cluster หรือบุคคลที่ต้องการติดตาม : (Last Update : 28 กุมภาพันธ์ 2558)

ลำดับ cluster รหัส/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบดำเนินการ เดือนดำเนินการ
ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561
รวม0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
รวมรายไตรมาศ0.000.000.000.00
(0.00%)0.00(0.00%)0.00(0.00%)0.00(0.00%)0.00
0.000.000.000.00
รวมทั้งสิ้น0.00
(0.00%)0.00
0.00

ส่งตารางออกเป็น Excel

Chart.
Chart.
ผลงานไตรมาส 1
Chart.
ผลงานไตรมาส 2
Chart.
ผลงานไตรมาส 3
Chart.
ผลงานไตรมาส 4
Chart.
การกำกับติดตามในภาพรวมปี 2561
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.

Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.