เลือกช่วงเวลาของการออกรายงาน
ปีงบประมาณ : Cluster หรือบุคคลที่ต้องการติดตาม : (Last Update : 19 ตุลาคม 2558)

ลำดับ cluster รหัส/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบดำเนินการ เดือนดำเนินการ
ตุลาคม 2558 พฤศจิกายน 2558 ธันวาคม 2558 มกราคม 2559 กุมภาพันธ์ 2559 มีนาคม 2559 เมษายน 2559 พฤษภาคม 2559 มิถุนายน 2559 กรกฎาคม 2559 สิงหาคม 2559 กันยายน 2559
12รหัสเบิกจ่าย : I-59-1-01-531-01-2 (A01)
13. โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและระบบสารสนเทศงานทะเบียน
(120,000 บาท)
มงคล0.000.000.000.00120,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป111,684.000.000.000.000.000.00111,684.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ8,316.000.000.000.000.00120,000.00-111,684.000.000.000.000.000.000.00
21รหัสเบิกจ่าย : I-59-1-01-531-01-2 (A02)
8. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนวัตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพ(ธรรมนูญสุขภาพ)
(1,800,000 บาท)
ชุติกานต์0.000.001,800,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ1,800,000.000.000.001,800,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31รหัสเบิกจ่าย : A-58-0-00-NHC-31-4 (A03)
53. โครงการสนับสนุนการทำงานของทีมแกนนำระดับจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (ธรรมนูญสุขภาพ ร่วมกับ สช.)
(790,000 บาท)
ชุติกานต์0.000.000.00390,000.000.000.00400,000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ790,000.000.000.000.00390,000.000.000.00400,000.000.000.000.000.000.00
41รหัสเบิกจ่าย : A-58-0-00-NHC-31-4 (A04)
54. โครงการจัดเวทีเปิดตัวธรรมนูญสุขภาพระดับเขตภาคเหนือตอนบน (ธรรมนูญสุขภาพ ร่วมกับ สช.)
(592,500 บาท)
ชุติกานต์0.000.000.000.000.000.000.000.000.00592,500.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ592,500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00592,500.000.000.00
51รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B01)
1. โครงการสนับสนุนบทบาท อปสข.
(1,500,000 บาท)
สรัญญา180,000.00180,000.00180,000.00180,000.00180,000.000.00180,000.000.00180,000.000.00240,000.000.00
ยอดใช้ไป552,258.000.00189,495.00121,000.00116,461.00125,302.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ947,742.00180,000.00-9,495.0059,000.0063,539.0054,698.000.00180,000.000.00180,000.000.00240,000.000.00
61รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B02)
2. โครงการสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานระดับพื้นที่เพื่อขยายความครอบคลุมการบริการ(คณะทำงานย่อย อปสข.)
(400,000 บาท)
สรัญญา0.000.00150,000.000.000.000.00100,000.000.000.000.00150,000.000.00
ยอดใช้ไป289,679.000.0018,531.00123,696.0061,174.0086,278.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ110,321.000.00-18,531.0026,304.00-61,174.00-86,278.000.00100,000.000.000.000.00150,000.000.00
71รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B03)
3. โครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านหลักประกันสุขภาพแก่องค์กรภาคี ทุกภาคส่วนสัญจร รายจังหวัด(ชี้แจงกองทุน)
(400,000 บาท)
ชุติกานต์0.00400,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป247,471.000.000.0077,330.00135,168.0034,973.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ152,529.000.00400,000.00-77,330.00-135,168.00-34,973.000.000.000.000.000.000.000.00
81รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B04)
4. โครงการพัฒนาความร่วมมือการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนระดับเขต(CFO/5x5/Basic Payment)
(240,000 บาท)
สรัญญา0.0060,000.000.000.0060,000.000.000.0060,000.000.000.0060,000.000.00
ยอดใช้ไป195,296.000.0055,365.0049,713.000.0090,218.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ44,704.000.004,635.00-49,713.000.00-30,218.000.000.0060,000.000.000.0060,000.000.00
91รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B05)
5. โครงการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับเขตพื้นที่
(800,000 บาท)
ชุติกานต์0.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.000.00
ยอดใช้ไป237,934.0044,860.006,405.0046,536.00140,133.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ562,066.00-44,860.0073,595.0033,464.00-60,133.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.000.00
101รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B07)
7. การประเมินความจำเป็นทางด้านสุขภาพ (Health Needs Assessment)
(300,000 บาท)
ชุติกานต์0.000.00160,000.000.000.000.0040,000.000.000.00100,000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ300,000.000.000.00160,000.000.000.000.0040,000.000.000.00100,000.000.000.00
111รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B09)
9. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตัวชี้วัดการให้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จากฐานข้อมูลการให้บริการรายบุคคลระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2559
(282,000 บาท)
ธนพล0.00141,000.000.000.000.000.000.00141,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป182,008.000.000.00182,008.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ99,992.000.00141,000.00-182,008.000.000.000.000.00141,000.000.000.000.000.00
125รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B10)
44. โครงการสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
(1,380,000 บาท)
เครือออน0.000.00920,000.000.000.00184,000.000.000.000.000.000.00276,000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ1,380,000.000.000.00920,000.000.000.00184,000.000.000.000.000.000.00276,000.00
135รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B11)
45. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
(30,000 บาท)
เครือออน0.000.000.000.000.0030,000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ30,000.000.000.000.000.000.0030,000.000.000.000.000.000.000.00
145รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B12)
46. โครงการพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
(98,000 บาท)
เครือออน0.0098,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป87,500.000.000.000.000.0087,500.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ10,500.000.0098,000.000.000.00-87,500.000.000.000.000.000.000.000.00
155รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B13)
47. โครงการสนับสนุนพัฒนาการดำเนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5)
(620,000 บาท)
เครือออน0.000.000.000.000.00540,000.0050,000.000.000.0030,000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ620,000.000.000.000.000.000.00540,000.0050,000.000.000.0030,000.000.000.00
165รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B14)
48. โครงการสนับสนุนบทบาทคณะอนุกรรมการ ตาม ม.41 /ม.18(4) และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
(1,540,800 บาท)
เครือออน706,400.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.00706,400.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.00
ยอดใช้ไป493,362.000.00214,282.00125,814.0026,196.00127,070.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ1,047,438.00706,400.00-201,482.00-113,014.00-13,396.00-114,270.0012,800.00706,400.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.00
175รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B15)
51. โครงการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
(1,000,000 บาท)
เกียรติทนงศักดิ์0.00200,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00400,000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป1,008,345.000.00126,708.0018,825.00854,467.008,345.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ-8,345.000.0073,292.0081,175.00-754,467.0091,655.00100,000.00400,000.000.000.000.000.000.00
185รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B16)
52. ประชุมคณะทำงานมิตรภาพบำบัดจำนวน 2 ครั้ง/ปี
(70,000 บาท)
มนัชนก35,000.000.000.000.000.0035,000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป34,890.000.000.000.0034,890.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ35,110.0035,000.000.000.00-34,890.000.0035,000.000.000.000.000.000.000.00
192รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C01)
14. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลและการตรวจสอบการจ่ายชดเชย กรณีผู้มีสิทธิสำรองจ่ายค่าบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2559
(435,200 บาท)
เทพวิจิตร0.000.000.00184,400.00250,800.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป369,765.000.000.000.008,490.00361,275.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ65,435.000.000.000.00175,910.00-110,475.000.000.000.000.000.000.000.00
203รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C02)
15. โครงการพัฒนากลไกการประเมินคุณภาพบริการปฐมภูมิ DHS-PCA-QOF
(702,500 บาท)
จินตนา0.000.000.000.000.00175,000.00175,000.00240,000.000.00112,500.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ702,500.000.000.000.000.000.00175,000.00175,000.00240,000.000.00112,500.000.000.00
213รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C03)
16. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการบริหารเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการปฐมภูมิ ภายใต้แนวคิดCBL :พื้นที่เป็นฐาน
(660,000 บาท)
จินตนา0.000.000.000.00240,000.00360,000.000.000.0060,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ660,000.000.000.000.000.00240,000.00360,000.000.000.0060,000.000.000.000.00
223รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C04)
17. โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบริการปฐมภูมิโดยใช้ศักยภาพและความร่วมมือในพื้นที่
(250,000 บาท)
จินตนา0.000.000.0040,000.0070,000.000.000.0070,000.000.000.0070,000.000.00
ยอดใช้ไป116,520.0057,120.000.0059,400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ133,480.00-57,120.000.00-59,400.0040,000.0070,000.000.000.0070,000.000.000.0070,000.000.00
233รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C05)
18. โครงการ สนับสนุนการพัฒนาระบบริการโรคเฉพาะโดยความร่วมมือในพื้นที่
(148,300 บาท)
นงนุช0.000.000.00148,300.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป32,772.000.000.000.000.0032,772.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ115,528.000.000.000.00148,300.00-32,772.000.000.000.000.000.000.000.00
242รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C06)
19. โครงการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเอกชน,ศูนย์สำรองเตียง
(258,000 บาท)
ขจรศักดิ์0.000.0024,000.000.0025,000.0025,000.0045,000.0045,000.0069,000.0025,000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ258,000.000.000.0024,000.000.0025,000.0025,000.0045,000.0045,000.0069,000.0025,000.000.000.00
252รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C07)
20. โครงการจัดประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการ Chachment area เขตเมืองเชียงใหม่
(180,000 บาท)
ขจรศักดิ์0.000.0090,000.000.000.000.000.000.0090,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ180,000.000.000.0090,000.000.000.000.000.000.0090,000.000.000.000.00
263รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C08)
23. โครงการประชุมคณะทำงาน Thalasemia
(30,000 บาท)
จินตนา0.000.0015,000.000.000.000.0015,000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ30,000.000.000.0015,000.000.000.000.0015,000.000.000.000.000.000.00
273รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C09)
24. โครงการสนับสนุนและสร้างความเข็มแข็งคณะกรรมการไตระดับเขต
(240,000 บาท)
ประธาน20,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.00
ยอดใช้ไป73,724.0021,136.0016,118.0019,428.0017,042.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ166,276.00-1,136.003,882.00572.002,958.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.00
283รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C10)
25. โครงการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
(30,000 บาท)
ประธาน0.000.000.006,000.000.006,000.000.006,000.006,000.006,000.000.000.00
ยอดใช้ไป17,211.009,075.000.008,136.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ12,789.00-9,075.000.00-8,136.006,000.000.006,000.000.006,000.006,000.006,000.000.000.00
293รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C11)
26. โครงการพัฒนา CKD Clinic ต้นแบบ
(40,000 บาท)
ประธาน0.000.0032,000.000.000.000.000.008,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป32,000.000.000.000.000.0032,000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ8,000.000.000.0032,000.000.00-32,000.000.000.008,000.000.000.000.000.00
302รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C12)
27. โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยบริการประจำปี
(100,000 บาท)
ขจรศักดิ์0.000.000.000.000.000.000.00100,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ100,000.000.000.000.000.000.000.000.00100,000.000.000.000.000.00
313รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C13)
28. โครงการส่งเสริมการเข้าถึงยาจำเป็นและมีปัญหาการเข้าถึง/วัคซีนในระบบ UC( ยาจ2,ยาสิทธิบัตร,EPI routine,EPI นักเรียน,FLU)
(326,750 บาท)
สิริพร0.000.000.000.00110,000.00108,250.0071,500.000.0037,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป43,768.000.000.000.0043,768.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ282,982.000.000.000.00-43,768.00110,000.00108,250.0071,500.000.0037,000.000.000.000.00
323รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C14)
29. โครงการร้านยาในระบบหลักประกัน
(76,100 บาท)
สิริพร16,100.000.0030,000.000.0030,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป6,280.006,280.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ69,820.009,820.000.0030,000.000.0030,000.000.000.000.000.000.000.000.00
333รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C15)
30. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายงานเภสัชกรรมปฐมภูมิปีงบ 2559
(118,450 บาท)
สิริพร24,650.0040,800.000.000.000.000.0053,000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป22,892.000.0022,892.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ95,558.0024,650.0017,908.000.000.000.000.0053,000.000.000.000.000.000.00
343รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C16)
31. โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและโครงการ Antibiotic smart use(ASU)
(301,600 บาท)
สิริพร0.000.000.000.00104,100.000.000.00103,000.000.0094,500.000.000.00
ยอดใช้ไป114,902.000.000.0062,352.0052,550.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ186,698.000.000.00-62,352.00-52,550.00104,100.000.000.00103,000.000.0094,500.000.000.00
353รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C17)
32. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบเวชปฏิบัติ
(200,000 บาท)
ศตกร0.000.000.000.00200,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ200,000.000.000.000.000.00200,000.000.000.000.000.000.000.000.00
363รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C18)
33. โครงการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายเอดส์และวัณโรค (case conference/การติดตามประเมินผล)
(234,000 บาท)
ศตกร0.000.00234,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป17,830.000.000.000.007,540.0010,290.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ216,170.000.000.00234,000.00-7,540.00-10,290.000.000.000.000.000.000.000.00
373รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C19)
34. โครงการประชุมเพื่อบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
(100,000 บาท)
สุคนธ์วิชญ์0.0050,000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050,000.000.00
ยอดใช้ไป24,608.000.000.0024,608.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ75,392.000.0050,000.00-24,608.000.000.000.000.000.000.000.0050,000.000.00
383รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C20)
35. โครงการประชุมเพื่อการบริหารจัดการกองทุนแพทย์แผนไทย และการประชุมเพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลแพทย์แผนไทยระดับเขต
(80,000 บาท)
สุคนธ์วิชญ์0.000.0040,000.000.000.000.000.0040,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป32,227.000.000.0032,227.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ47,773.000.000.007,773.000.000.000.000.0040,000.000.000.000.000.00
395รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C21)
49. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(800,000 บาท)
ประมวล0.000.00800,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ800,000.000.000.00800,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
405รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C22)
50. โครงการพัฒนาโปรแกรมออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(20,000 บาท)
ประมวล0.000.000.000.0020,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ20,000.000.000.000.000.0020,000.000.000.000.000.000.000.000.00
412รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E01)
10. โครงการพัฒนาและตรวจสอบระบบการตรวจสอบการจ่ายชดเชย
(635,500 บาท)
พูลทรัพย์0.000.000.00120,000.000.00405,000.0045,500.0065,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป165,112.000.000.000.0034,272.00130,840.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ470,388.000.000.000.0085,728.00-130,840.00405,000.0045,500.0065,000.000.000.000.000.00
422รหัสเบิกจ่าย : D-59-5-01-531-01-2 (E011)
10.1 โครงการพัฒนาและตรวจสอบระบบการตรวจสอบการจ่ายชดเชย (อปท.)
(315,000 บาท)
พูลทรัพย์0.000.000.00315,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป256,690.000.000.000.000.00256,690.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ58,310.000.000.000.00315,000.00-256,690.000.000.000.000.000.000.000.00
432รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E02)
11. โครงการอบรม Auditor และหน่วยบริการในการใช้โปรแกรมตรวจสอบเวชระเบียนระบบอิเล็คทรอนิคส์ (Electronic Medical Audit:eMA)
(277,500 บาท)
พูลทรัพย์0.000.00277,500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป61,082.000.000.000.0061,082.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ216,418.000.000.00277,500.00-61,082.000.000.000.000.000.000.000.000.00
442รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E03)
12. โครงการพัฒนาและตรวจสอบระบบการตรวจสอบการจ่ายชดเชย
(5,137,500 บาท)
พูลทรัพย์0.000.001,302,500.00180,000.001,350,000.001,002,500.000.000.001,302,500.000.000.000.00
ยอดใช้ไป1,598,655.000.000.000.001,588,210.0010,445.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ3,538,845.000.000.001,302,500.00-1,408,210.001,339,555.001,002,500.000.000.001,302,500.000.000.000.00
452รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E04)
21. โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งหน่วยบริการด้านธุรกรรมการเงินกองทุนในระบบ uc
(33,000 บาท)
ขจรศักดิ์0.000.000.000.008,250.008,250.008,250.008,250.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป22,946.000.000.000.000.0022,946.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ10,054.000.000.000.000.00-14,696.008,250.008,250.008,250.000.000.000.000.00
463รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E05)
22. โครงการติตามประเมินผลการบริหาจัดการงบ pp เพื่อให้เกิดผลลัพธ์นวตกรรมงาน PP
(60,000 บาท)
จินตนา0.000.000.000.0030,000.000.000.0030,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป58,132.000.000.000.0023,832.0034,300.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ1,868.000.000.000.00-23,832.00-4,300.000.000.0030,000.000.000.000.000.00
474รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E06)
39. โครงการเสริมสร้างทักษะ (Competency) ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการ แก่บุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่
(100,000 บาท)
กรกช0.0050,000.000.000.0050,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป31,010.000.0031,010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ68,990.000.0018,990.000.000.0050,000.000.000.000.000.000.000.000.00
484รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E07)
40. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการเรื่องจิตใจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (Soft Side Management) และค่านิยมองค์กร แก่บุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่
(50,000 บาท)
กรกช0.000.000.0050,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป50,000.000.0050,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.00-50,000.000.0050,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
494รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E08)
41. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานหลักประกันสุขภาพในระดับสากล
(100,000 บาท)
กรกช0.000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ100,000.000.000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
504รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E09)
42. โครงการพัฒนาศักยภาพ และสร้างองค์ความรู้ งานคุณภาพ แก่บุคลากร สปสช.เขต ๑ ชม.
(50,000 บาท)
กรกช10,000.000.0010,000.000.0010,000.000.0010,000.000.0010,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป10,000.000.0010,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ40,000.0010,000.00-10,000.0010,000.000.0010,000.000.0010,000.000.0010,000.000.000.000.00
514รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E10)
43. โครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (ACCEPT) ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน (รวมKMใหญ่)
(2,000,000 บาท)
กรกช2,000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป1,470,720.000.000.000.000.000.001,470,720.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ529,280.002,000,000.000.000.000.000.00-1,470,720.000.000.000.000.000.000.00
521รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E11)
6. โครงการจัดทำแผน เขต 1 เชียงใหม่
(100,000 บาท)
ธนพล0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100,000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ100,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100,000.00
534รหัสเบิกจ่าย : F-59-5-01-531-01-2 (F01)
36. สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำนักงาน สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ด้านค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักงาน
(2,371,600 บาท)
กรกช197,634.00197,634.00197,634.00197,634.00197,634.00197,634.00197,634.00197,634.00197,634.00197,634.00197,634.00197,626.00
ยอดใช้ไป610,415.0014,834.3094,827.80114,282.00110,551.00189,885.0012,290.7012,290.7012,290.7012,290.7012,290.7012,290.7012,290.70
คงเหลือ1,761,185.00182,799.70102,806.2083,352.0087,083.007,749.00185,343.30185,343.30185,343.30185,343.30185,343.30185,343.30185,335.30
544รหัสเบิกจ่าย : F-59-5-01-531-01-2 (F02)
37. สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำนักงาน สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่สนับสนุนพนักงานโครงการ
(388,200 บาท)
กรกช32,350.0032,350.0032,350.0032,350.0032,350.0032,350.0032,350.0032,350.0032,350.0032,350.0032,350.0032,350.00
ยอดใช้ไป344,400.0028,700.0028,700.0028,700.0028,700.0028,700.0028,700.0028,700.0028,700.0028,700.0028,700.0028,700.0028,700.00
คงเหลือ43,800.003,650.003,650.003,650.003,650.003,650.003,650.003,650.003,650.003,650.003,650.003,650.003,650.00
554รหัสเบิกจ่าย : F-59-5-01-531-02-2 (F03)
38. สนับสนุนค่าเดินทาง
(2,220,000 บาท)
กรกช185,000.00185,000.00185,000.00185,000.00185,000.00185,000.00185,000.00185,000.00185,000.00185,000.00185,000.00185,000.00
ยอดใช้ไป583,769.00152,312.00105,950.00102,292.00146,248.0076,967.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ1,636,231.0032,688.0079,050.0082,708.0038,752.00108,033.00185,000.00185,000.00185,000.00185,000.00185,000.00185,000.00185,000.00
รวม3,407,134.001,747,584.006,702,784.002,251,484.003,495,934.003,516,784.002,824,634.001,454,034.002,292,284.001,498,284.001,107,784.00833,776.00
334,317.30970,283.801,196,347.003,490,774.001,746,796.001,623,394.7040,990.7040,990.7040,990.7040,990.7040,990.7040,990.70
3,072,816.70777,300.205,506,437.00-1,239,290.001,749,138.001,893,389.302,783,643.301,413,043.302,251,293.301,457,293.301,066,793.30792,785.30
รวมรายไตรมาศ11,857,502.009,264,202.006,570,952.003,439,844.00
(21.09%)2,500,948.10(74.06%)6,860,964.70(1.87%)122,972.10(3.57%)122,972.10
9,356,553.902,403,237.306,447,979.903,316,871.90
รวมทั้งสิ้น31,132,500.00
(30.86%)9,607,857.00
21,524,643.00

ส่งตารางออกเป็น Excel

Chart.
Chart.
ผลงานไตรมาส 1
Chart.
ผลงานไตรมาส 2
Chart.
ผลงานไตรมาส 3
Chart.
ผลงานไตรมาส 4
Chart.
การกำกับติดตามในภาพรวมปี 2559
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.

Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.