เลือกช่วงเวลาของการออกรายงาน
ปีงบประมาณ : Cluster หรือบุคคลที่ต้องการติดตาม : (Last Update : 06 มิถุนายน 2559)

ลำดับ cluster รหัส/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบดำเนินการ เดือนดำเนินการ
2 ไตรมาสแรก2559 เมษายน 2559 พฤษภาคม 2559 มิถุนายน 2559 กรกฎาคม 2559 สิงหาคม 2559 กันยายน 2559
12รหัสเบิกจ่าย : I-59-1-01-531-01-2 (A01)
13. โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและระบบสารสนเทศงานทะเบียน
(111,684 บาท)
มงคล111,684.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป111,684.00111,684.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
21รหัสเบิกจ่าย : I-59-1-01-531-01-2 (A02-1)
8. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนวัตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพ(ธรรมนูญสุขภาพ)
(2,100,000 บาท)
ชุติกานต์0.002,100,000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป2,100,000.000.001,201,000.00899,000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.00899,000.00-899,000.000.000.000.000.00
35รหัสเบิกจ่าย : I-59-1-01-531-01-2 (A02-2)
8.1 งานประชาสัมพันธ์บูรณาการในงานขับเคลื่อนนวัตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพ
(325,670 บาท)
มนัชนก0.000.00325,670.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป325,635.000.000.007,500.00228,105.0075,030.007,500.007,500.00
คงเหลือ35.000.000.00318,170.00-228,105.00-75,030.00-7,500.00-7,500.00
41รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B01)
1. โครงการสนับสนุนบทบาท อปสข.
(1,500,000 บาท)
ประธาน661,429.00180,000.000.00180,000.000.00478,571.000.00
ยอดใช้ไป953,027.00661,429.007,400.000.00105,410.00164,788.0014,000.000.00
คงเหลือ546,973.000.00172,600.000.0074,590.00-164,788.00464,571.000.00
51รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B02)
2. โครงการสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานระดับพื้นที่เพื่อขยายความครอบคลุมการบริการ(คณะทำงานย่อย อปสข.)
(451,000 บาท)
ประธาน318,703.000.000.000.000.00132,297.000.00
ยอดใช้ไป423,255.00318,703.0045,206.0012,100.00336.0018,816.0028,094.000.00
คงเหลือ27,745.000.00-45,206.00-12,100.00-336.00-18,816.00104,203.000.00
61รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B03)
3. โครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านหลักประกันสุขภาพแก่องค์กรภาคี ทุกภาคส่วนสัญจร รายจังหวัด(ชี้แจงกองทุน)
(247,471 บาท)
ชุติกานต์247,471.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป247,471.00247,471.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
71รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B04)
4. โครงการพัฒนาความร่วมมือการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนระดับเขต(CFO/5x5/Basic Payment)
(240,000 บาท)
ประธาน199,296.000.000.000.000.0040,704.000.00
ยอดใช้ไป233,805.00199,296.00120.000.0026,068.008,321.000.000.00
คงเหลือ6,195.000.00-120.000.00-26,068.00-8,321.0040,704.000.00
81รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B05)
5. โครงการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับเขตพื้นที่
(387,934 บาท)
โชติกา241,014.000.000.00100,000.000.0046,920.000.00
ยอดใช้ไป312,063.00241,014.000.000.000.0071,049.000.000.00
คงเหลือ75,871.000.000.000.00100,000.00-71,049.0046,920.000.00
91รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B07)
7. การประเมินความจำเป็นทางด้านสุขภาพ (Health Needs Assessment)
(0 บาท)
ชุติกานต์0.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
101รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B09)
9. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตัวชี้วัดการให้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จากฐานข้อมูลการให้บริการรายบุคคลระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2559
(582,000 บาท)
ธนพล184,808.00150,000.00247,192.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป539,961.00184,808.0014,335.00150,000.00190,818.000.000.000.00
คงเหลือ42,039.000.00135,665.0097,192.00-190,818.000.000.000.00
115รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B10)
44. โครงการสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
(1,991,688 บาท)
เครือออน968,800.00279,200.000.00200,000.00231,688.000.00312,000.00
ยอดใช้ไป1,317,435.00968,800.00212,800.0021,322.0082,400.000.0032,113.000.00
คงเหลือ674,253.000.0066,400.00-21,322.00117,600.00231,688.00-32,113.00312,000.00
125รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B11)
45. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
(30,000 บาท)
เครือออน0.0030,000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป30,000.000.000.000.0030,000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.0030,000.000.00-30,000.000.000.000.00
135รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B12)
46. โครงการพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
(87,500 บาท)
เครือออน87,500.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป87,500.0087,500.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
145รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B13)
47. โครงการสนับสนุนพัฒนาการดำเนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5)
(855,000 บาท)
เครือออน244,000.00200,000.000.000.000.00300,000.00111,000.00
ยอดใช้ไป402,730.00244,000.0072,000.0062,000.0020,000.001,150.003,580.000.00
คงเหลือ452,270.000.00128,000.00-62,000.00-20,000.00-1,150.00296,420.00111,000.00
155รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B14)
48. โครงการสนับสนุนบทบาทคณะอนุกรรมการ ตาม ม.41 /ม.18(4) และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
(690,162 บาท)
เครือออน500,021.0088,991.0014,450.0028,900.0014,450.0028,900.0014,450.00
ยอดใช้ไป684,385.00500,021.0052,455.00117,000.006,650.008,259.000.000.00
คงเหลือ5,777.000.0036,536.00-102,550.0022,250.006,191.0028,900.0014,450.00
165รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B15)
51. โครงการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
(1,608,345 บาท)
เกียรติทนงศักดิ์1,008,345.000.00600,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป1,608,340.001,008,340.000.0054,415.00117,038.00428,547.000.000.00
คงเหลือ5.005.000.00545,585.00-117,038.00-428,547.000.000.00
175รหัสเบิกจ่าย : I-59-2-01-531-01-2 (B16)
52. ประชุมคณะทำงานมิตรภาพบำบัดจำนวน 2 ครั้ง/ปี
(75,000 บาท)
มนัชนก34,890.0040,110.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป67,286.0034,890.004,100.0028,296.000.000.000.000.00
คงเหลือ7,714.000.0036,010.00-28,296.000.000.000.000.00
185รหัสเบิกจ่าย : I-58-2-01-531-02-2 (B17)
53. โครงการประชุมเพื่อพัฒนางานมิตรภาพบำบัดในหน่วยบริการสู่ชุมชนท้องถิ่นตำบล
(242,076 บาท)
มนัชนก0.000.000.00242,076.000.000.000.00
ยอดใช้ไป242,076.000.000.000.000.00242,076.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.00242,076.00-242,076.000.000.00
192รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C01)
14. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลและการตรวจสอบการจ่ายชดเชย กรณีผู้มีสิทธิสำรองจ่ายค่าบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2559
(369,765 บาท)
เทพวิจิตร369,765.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป369,765.00369,765.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
203รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C02)
15. โครงการพัฒนากลไกการประเมินคุณภาพบริการปฐมภูมิ DHS-PCA-QOF
(1,210,000 บาท)
จินตนา448,000.00632,000.000.000.000.00130,000.000.00
ยอดใช้ไป946,560.00448,000.000.00116,000.00184,024.00178,536.0020,000.000.00
คงเหลือ263,440.000.00632,000.00-116,000.00-184,024.00-178,536.00110,000.000.00
213รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C03)
16. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการบริหารเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการปฐมภูมิ ภายใต้แนวคิดCBL :พื้นที่เป็นฐาน
(660,000 บาท)
จินตนา104,000.000.00424,000.000.000.00132,000.000.00
ยอดใช้ไป632,000.00104,000.000.00432,000.0096,000.000.000.000.00
คงเหลือ28,000.000.000.00-8,000.00-96,000.000.00132,000.000.00
223รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C04)
17. โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบริการปฐมภูมิโดยใช้ศักยภาพและความร่วมมือในพื้นที่
(250,000 บาท)
จินตนา116,520.000.0070,000.000.000.0063,480.000.00
ยอดใช้ไป176,520.00116,520.000.0060,000.000.000.000.000.00
คงเหลือ73,480.000.000.0010,000.000.000.0063,480.000.00
233รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C05)
18. โครงการ สนับสนุนการพัฒนาระบบริการโรคเฉพาะโดยความร่วมมือในพื้นที่
(488,300 บาท)
จินตนา32,772.000.00100,000.00140,000.000.00215,528.000.00
ยอดใช้ไป378,300.0032,772.000.00267,760.0017,950.0026,372.0033,446.000.00
คงเหลือ110,000.000.000.00-167,760.00122,050.00-26,372.00182,082.000.00
242รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C06)
19. โครงการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเอกชน,ศูนย์สำรองเตียง
(335,000 บาท)
ขจรศักดิ์0.000.00100,000.00100,000.00135,000.000.000.00
ยอดใช้ไป159,530.000.000.000.0041,020.00118,510.000.000.00
คงเหลือ175,470.000.000.00100,000.0058,980.0016,490.000.000.00
252รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C07)
20. โครงการจัดประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการ Chachment area เขตเมืองเชียงใหม่
(60,000 บาท)
ขจรศักดิ์0.0030,000.000.000.0030,000.000.000.00
ยอดใช้ไป51,640.000.0013,480.000.0012,270.0013,120.0012,770.000.00
คงเหลือ8,360.000.0016,520.000.00-12,270.0016,880.00-12,770.000.00
263รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C08)
23. โครงการประชุมคณะทำงาน Thalasemia
(40,000 บาท)
นงนุช0.000.000.000.000.0040,000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ40,000.000.000.000.000.000.0040,000.000.00
273รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C09)
24. โครงการสนับสนุนและสร้างความเข็มแข็งคณะกรรมการไตระดับเขต
(240,000 บาท)
สิริพร90,936.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0049,064.00
ยอดใช้ไป165,155.0090,936.0012,644.0040,560.000.0021,015.000.000.00
คงเหลือ74,845.000.007,356.00-20,560.0020,000.00-1,015.0020,000.0049,064.00
283รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C10)
25. โครงการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
(30,000 บาท)
สิริพร17,211.000.006,000.006,789.000.000.000.00
ยอดใช้ไป21,011.0017,211.000.003,800.000.000.000.000.00
คงเหลือ8,989.000.000.002,200.006,789.000.000.000.00
293รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C11)
26. โครงการพัฒนา CKD Clinic ต้นแบบ
(40,000 บาท)
สิริพร32,000.000.008,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป32,000.0032,000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ8,000.000.000.008,000.000.000.000.000.00
302รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C12)
27. โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยบริการประจำปี
(100,000 บาท)
ขจรศักดิ์0.000.00100,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป59,642.000.003,164.0045,870.0010,608.000.000.000.00
คงเหลือ40,358.000.00-3,164.0054,130.00-10,608.000.000.000.00
313รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C13)
28. โครงการส่งเสริมการเข้าถึงยาจำเป็นและมีปัญหาการเข้าถึง/วัคซีนในระบบ UC( ยาจ2,ยาสิทธิบัตร,EPI routine,EPI นักเรียน,FLU)
(476,750 บาท)
สรัญญา64,508.00222,242.000.00100,000.000.0090,000.000.00
ยอดใช้ไป284,310.0064,508.000.0031,024.00125,300.0063,478.000.000.00
คงเหลือ192,440.000.00222,242.00-31,024.00-25,300.00-63,478.0090,000.000.00
323รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C14)
29. โครงการร้านยาในระบบหลักประกัน
(6,280 บาท)
สรัญญา6,280.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป6,280.006,280.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
333รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C15)
30. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายงานเภสัชกรรมปฐมภูมิปีงบ 2559
(118,450 บาท)
สรัญญา22,892.000.0030,000.0065,558.000.000.000.00
ยอดใช้ไป22,892.0022,892.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ95,558.000.000.0030,000.0065,558.000.000.000.00
343รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C16)
31. โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและโครงการ Antibiotic smart use(ASU)
(331,600 บาท)
สรัญญา216,106.000.00115,494.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป216,106.00216,106.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ115,494.000.000.00115,494.000.000.000.000.00
353รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C17)
32. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบเวชปฏิบัติ
(93,000 บาท)
ศตกร0.0093,000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ93,000.000.0093,000.000.000.000.000.000.00
363รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C18)
33. โครงการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายเอดส์และวัณโรค (case conference/การติดตามประเมินผล)
(113,510 บาท)
ศตกร17,830.0050,000.0022,840.000.000.0022,840.000.00
ยอดใช้ไป60,672.0017,830.000.000.0042,842.000.000.000.00
คงเหลือ52,838.000.0050,000.0022,840.00-42,842.000.0022,840.000.00
373รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C19)
34. โครงการประชุมเพื่อบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
(100,000 บาท)
สุคนธ์วิชญ์24,608.000.000.000.000.0075,392.000.00
ยอดใช้ไป24,608.0024,608.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ75,392.000.000.000.000.000.0075,392.000.00
383รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C20)
35. โครงการประชุมเพื่อการบริหารจัดการกองทุนแพทย์แผนไทย และการประชุมเพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลแพทย์แผนไทยระดับเขต
(80,000 บาท)
สุคนธ์วิชญ์32,227.000.0047,773.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป32,227.0032,227.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ47,773.000.000.0047,773.000.000.000.000.00
395รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C21-1)
49. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(800,000 บาท)
ประมวล0.000.00800,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป693,906.000.000.00113,906.000.00580,000.000.000.00
คงเหลือ106,094.000.000.00686,094.000.00-580,000.000.000.00
405รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C21-2)
49.1 บูรณาการพัฒนาหลักสูตรหลักประกันสุขภาพในสถาบันการศึกษาในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกัน
(50,000 บาท)
เกียรติทนงศักดิ์0.000.000.000.0050,000.000.000.00
ยอดใช้ไป50,000.000.000.000.000.0050,000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
415รหัสเบิกจ่าย : I-59-3-01-531-01-2 (C22)
50. โครงการพัฒนาโปรแกรมออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(20,000 บาท)
ประมวล20,000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป20,000.0020,000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
422รหัสเบิกจ่าย : I-58-4-01-531-02-2 (D01)
54. โครงการพัฒนาศักยภาพครู ก. ด้านสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(116,000 บาท)
เทพวิจิตร0.000.000.00116,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป104,929.000.000.00104,929.000.000.000.000.00
คงเหลือ11,071.000.000.00-104,929.00116,000.000.000.000.00
432รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E01)
10. โครงการพัฒนาและตรวจสอบระบบการตรวจสอบการจ่ายชดเชย
(470,242 บาท)
พูลทรัพย์307,606.000.000.00162,636.000.000.000.00
ยอดใช้ไป470,242.00307,606.0069,060.000.0093,576.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.00-69,060.000.0069,060.000.000.000.00
442รหัสเบิกจ่าย : D-59-5-01-531-01-2 (E011)
10.1 โครงการพัฒนาและตรวจสอบระบบการตรวจสอบการจ่ายชดเชย (อปท.)
(312,130 บาท)
พูลทรัพย์312,130.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป334,130.00312,130.0022,000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ-22,000.000.00-22,000.000.000.000.000.000.00
452รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E02)
11. โครงการอบรม Auditor และหน่วยบริการในการใช้โปรแกรมตรวจสอบเวชระเบียนระบบอิเล็คทรอนิคส์ (Electronic Medical Audit:eMA)
(117,632 บาท)
พูลทรัพย์61,082.0056,550.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป126,882.0061,082.0065,800.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ-9,250.000.00-9,250.000.000.000.000.000.00
462รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E03)
12. โครงการพัฒนาและตรวจสอบระบบการตรวจสอบการจ่ายชดเชย
(5,060,655 บาท)
พูลทรัพย์1,688,655.001,422,000.001,800,000.0075,000.0075,000.000.000.00
ยอดใช้ไป3,007,980.001,688,660.000.000.001,319,320.000.000.000.00
คงเหลือ2,052,675.00-5.001,422,000.001,800,000.00-1,244,320.0075,000.000.000.00
472รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E04)
21. โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งหน่วยบริการด้านธุรกรรมการเงินกองทุนในระบบ uc
(22,946 บาท)
ขจรศักดิ์22,946.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป22,946.0022,946.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
483รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E05)
22. โครงการติตามประเมินผลการบริหาจัดการงบ pp เพื่อให้เกิดผลลัพธ์นวตกรรมงาน PP
(58,132 บาท)
จินตนา58,132.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป58,132.0058,132.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
494รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E06)
39. โครงการเสริมสร้างทักษะ (Competency) ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการ แก่บุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่
(100,000 บาท)
กรกช31,010.000.0068,990.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป31,010.0031,010.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ68,990.000.000.0068,990.000.000.000.000.00
504รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E07)
40. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการเรื่องจิตใจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (Soft Side Management) และค่านิยมองค์กร แก่บุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่
(50,000 บาท)
กรกช50,000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป50,000.0050,000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
514รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E08)
41. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานหลักประกันสุขภาพในระดับสากล
(10,000 บาท)
กรกช0.0010,000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป3,900.000.003,900.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ6,100.000.006,100.000.000.000.000.000.00
524รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E09)
42. โครงการพัฒนาศักยภาพ และสร้างองค์ความรู้ งานคุณภาพ แก่บุคลากร สปสช.เขต ๑ ชม.
(50,000 บาท)
กรกช10,000.0020,000.000.0020,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป34,176.0010,000.000.000.0024,176.000.000.000.00
คงเหลือ15,824.000.0020,000.000.00-4,176.000.000.000.00
534รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E10)
43. โครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (ACCEPT) ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน (รวมKMใหญ่)
(1,470,717 บาท)
กรกช1,470,717.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป1,470,720.001,470,720.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ-3.00-3.000.000.000.000.000.000.00
541รหัสเบิกจ่าย : I-59-5-01-531-01-2 (E11)
6. โครงการจัดทำแผน เขต 1 เชียงใหม่
(300,000 บาท)
ธนพล15,180.000.000.000.000.00284,820.000.00
ยอดใช้ไป66,063.0015,183.000.000.000.0050,880.000.000.00
คงเหลือ233,937.00-3.000.000.000.00-50,880.00284,820.000.00
554รหัสเบิกจ่าย : F-59-5-01-531-01-2 (F01)
36. สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำนักงาน สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ด้านค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักงาน
(2,075,216 บาท)
กรกช584,498.06250,000.00250,000.00300,000.00200,000.00300,000.00190,717.94
ยอดใช้ไป1,052,287.70584,498.00188,162.0089,590.40141,964.0039,491.904,290.704,290.70
คงเหลือ1,022,928.300.0661,838.00160,409.60158,036.00160,508.10295,709.30186,427.24
564รหัสเบิกจ่าย : F-59-5-01-531-01-2 (F02)
37. สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำนักงาน สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่สนับสนุนพนักงานโครงการ
(476,800 บาท)
กรกช207,400.0044,900.0044,900.0044,900.0044,900.0044,900.0044,900.00
ยอดใช้ไป283,036.20207,400.0040,636.2035,000.000.000.000.000.00
คงเหลือ193,763.800.004,263.809,900.0044,900.0044,900.0044,900.0044,900.00
574รหัสเบิกจ่าย : F-59-5-01-531-02-2 (F03)
38. สนับสนุนค่าเดินทาง
(1,878,773 บาท)
กรกช700,349.00215,834.00215,834.00215,834.00215,834.00215,834.0099,254.00
ยอดใช้ไป1,240,692.00700,349.00205,369.00139,657.00170,877.0024,440.000.000.00
คงเหลือ638,081.000.0010,465.0076,177.0044,957.00191,394.00215,834.0099,254.00
รวม11,943,321.066,134,827.005,411,143.002,117,693.001,016,872.002,662,186.00821,385.94
11,943,327.002,233,631.202,831,729.403,086,752.002,183,878.90155,793.7011,790.70
-5.943,901,195.802,579,413.60-969,059.00-1,167,006.902,506,392.30809,595.24
รวมรายไตรมาศ11,943,321.0613,663,663.004,500,443.94
(100.00%)11,943,327.00(59.66%)8,152,112.60(52.25%)2,351,463.30
-5.945,511,550.402,148,980.64
รวมทั้งสิ้น30,107,428.00
(81.78%)22,446,902.90
7,660,525.10

ส่งตารางออกเป็น Excel

Chart.
Chart.
ผลงานไตรมาส 1
Chart.
ผลงานไตรมาส 2
Chart.
ผลงานไตรมาส 3
Chart.
ผลงานไตรมาส 4
Chart.
การกำกับติดตามในภาพรวมปี 2559
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.

Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.