เลือกช่วงเวลาของการออกรายงาน
ปีงบประมาณ : Cluster หรือบุคคลที่ต้องการติดตาม :

ลำดับ cluster รหัส/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบดำเนินการ เดือนดำเนินการ
ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2559 มกราคม 2560 กุมภาพันธ์ 2560 มีนาคม 2560 เมษายน 2560 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560 กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560 กันยายน 2560
14รหัสเบิกจ่าย : F-60-5-01-531-01-2 (01-01)
01 -สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำนักงาน สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ด้านค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักงาน
(1,650,010 บาท)
นางกรกช พิมสาร146,610.00134,400.00139,400.00134,400.00139,400.00134,400.00139,400.00134,400.00139,400.00134,400.00139,400.00134,400.00
ยอดใช้ไป679,982.6816,880.5089,037.3061,878.10260,521.1067,035.7697,206.9215,570.5014,370.5014,370.5014,370.5014,370.5014,370.50
คงเหลือ970,027.32129,729.5045,362.7077,521.90-126,121.1072,364.2437,193.08123,829.50120,029.50125,029.50120,029.50125,029.50120,029.50
24รหัสเบิกจ่าย : F-60-5-01-531-01-2 (01-02)
02 -สนับสนุนการจ้างพนักงานอัตตราจ้าง
(538,800 บาท)
นางกรกช พิมสาร44,900.0044,900.0044,900.0044,900.0044,900.0044,900.0044,900.0044,900.0044,900.0044,900.0044,900.0044,900.00
ยอดใช้ไป581,921.9057,512.9053,954.5042,500.0056,000.0056,000.0055,613.6057,159.1047,500.0047,500.0034,000.0034,000.0040,181.80
คงเหลือ-43,121.90-12,612.90-9,054.502,400.00-11,100.00-11,100.00-10,713.60-12,259.10-2,600.00-2,600.0010,900.0010,900.004,718.20
34รหัสเบิกจ่าย : F-60-5-01-531-01-2 (01-03)
03 -จัดซื้อหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพและปรับปรุงอาคารสถานที่สำนักงานให้พร้อมใช้งาน
(300,000 บาท)
นางกรกช พิมสาร0.000.000.000.000.000.00300,000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ300,000.000.000.000.000.000.000.00300,000.000.000.000.000.000.00
44รหัสเบิกจ่าย : F-60-5-01-531-02-2 (02-01)
01 -สนับสนุนค่าเดินทาง
(1,920,000 บาท)
นางกรกช พิมสาร160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00
ยอดใช้ไป843,501.00145,990.00142,744.00113,327.00216,960.00128,138.0096,342.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ1,076,499.0014,010.0017,256.0046,673.00-56,960.0031,862.0063,658.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00
52รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (03-01)
01 -ตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2561
(430,000 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.0040,000.00155,000.000.000.0050,000.0060,000.0075,000.0050,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป17,280.000.000.0017,280.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ412,720.000.0040,000.00137,720.000.000.0050,000.0060,000.0075,000.0050,000.000.000.000.00
62รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (03-02)
02 -พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในด้านคุณภาพการส่งข้อมูลลงทะเบียนฯและติดตามผลการดำเนินงานในกลุ่มจังหวัดที่มีปัญหาการดำเนินงานลงทะเบียนฯ
(35,000 บาท)
นายมงคล โนจนานฤดม0.0010,000.000.000.0010,000.000.000.005,000.000.0010,000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ35,000.000.0010,000.000.000.0010,000.000.000.005,000.000.0010,000.000.000.00
72รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (03-03)
03 -ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(140,000 บาท)
นายมงคล โนจนานฤดม0.000.000.000.00140,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป134,500.000.000.00134,500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ5,500.000.000.00-134,500.000.00140,000.000.000.000.000.000.000.000.00
85รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (04-01)
01 -สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหน้าที่และสิทธิหลักประกันสุขภาพ ตามกฏหมายในกลุ่ม ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ได้แก่ สื่อวิทยุ สิ่งพิมพ์ และประเมินการรับรู้สิทธิ และความพึงพอใจ
(1,200,000 บาท)
นางสาวมนัสชนก ณ มงคล256,650.00430,250.00230,250.0020,850.0030,250.0040,250.0030,250.0059,650.0030,250.0030,850.0020,250.0020,250.00
ยอดใช้ไป1,087,272.0051,004.00642,966.0084,202.0033,100.0033,100.0033,100.0033,100.0033,700.0043,100.0033,700.0033,100.0033,100.00
คงเหลือ112,728.00205,646.00-212,716.00146,048.00-12,250.00-2,850.007,150.00-2,850.0025,950.00-12,850.00-2,850.00-12,850.00-12,850.00
95รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (04-02)
02 -ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ในการสร้างแกนนำหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุม สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ ( จากเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับเขตปี ๒๕๕๙ )
(800,000 บาท)
นางสาวมนัสชนก ณ มงคล0.00320,000.00320,000.000.000.000.000.000.0080,000.0080,000.000.000.00
ยอดใช้ไป800,000.000.000.00648,000.000.000.000.000.000.00152,000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.00320,000.00-328,000.000.000.000.000.000.00-72,000.0080,000.000.000.00
103รหัสเบิกจ่าย : I-60-2-01-531-01-2 (05-01)
01 -ประชุมเพื่อบริหารจัดการคุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ
(150,000 บาท)
นางสาวจินตนา สันถวเมตต์0.000.000.0050,000.000.000.000.0050,000.000.000.0050,000.000.00
ยอดใช้ไป55,658.000.000.000.0027,536.000.0028,122.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ94,342.000.000.000.0022,464.000.00-28,122.000.0050,000.000.000.0050,000.000.00
113รหัสเบิกจ่าย : I-60-2-01-531-01-2 (05-02)
02 -พัฒนากลไกการประเมินคุณภาพบริการปฐมภูมิ
(794,400 บาท)
นางนงนุช แสนชัชวาล0.000.000.000.000.00561,600.000.000.000.00232,800.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ794,400.000.000.000.000.000.00561,600.000.000.000.00232,800.000.000.00
123รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (06-01)
01 -พัฒนาการเข้าถึงบริการจิตเวชชุมชน
(240,000 บาท)
นางสาวโชติกา ชูพงษ์เสริฐ120,000.000.000.000.000.00120,000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป213,576.000.00182,314.000.0031,262.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ26,424.00120,000.00-182,314.000.00-31,262.000.00120,000.000.000.000.000.000.000.00
133รหัสเบิกจ่าย : I-60-2-01-531-01-2 (07-01)
01 -ประชุมเพื่อการบริหารจัดการกองทุนบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPA)
(150,000 บาท)
นางนงนุช แสนชัชวาล0.000.000.0050,000.000.000.000.0050,000.000.000.0050,000.000.00
ยอดใช้ไป59,694.000.000.000.0034,072.0011,000.0014,622.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ90,306.000.000.000.0015,928.00-11,000.00-14,622.000.0050,000.000.000.0050,000.000.00
143รหัสเบิกจ่าย : I-60-2-01-531-01-2 (08-01)
01 -ประชุมเพื่อการบริหารจัดการกองทุนแพทย์แผนไทย และการประชุมเพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลแพทย์แผนไทยระดับเขต
(60,000 บาท)
นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์0.0030,000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030,000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ60,000.000.0030,000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030,000.000.00
155รหัสเบิกจ่าย : I-60-4-01-531-01-2 (09-01)
01 -พัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(1,250,500 บาท)
นายประมวล ปาละก้อน0.00207,300.000.0010,000.00287,200.00716,000.0010,000.0010,000.0010,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป3,311,271.000.0024,551.0010,792.0017,571.00473,209.002,471,948.000.000.000.000.000.00313,200.00
คงเหลือ-2,060,771.000.00182,749.00-10,792.00-7,571.00-186,009.00-1,755,948.0010,000.0010,000.0010,000.000.000.00-313,200.00
163รหัสเบิกจ่าย : I-60-2-01-531-01-2 (10-01)
01 -บริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟุสมนรรถภาพที่จำเป็นจ่อสุขภาพระดับจังหวัด
(210,000 บาท)
นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์0.0030,000.000.0050,000.000.000.00100,000.000.000.000.0030,000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ210,000.000.0030,000.000.0050,000.000.000.00100,000.000.000.000.0030,000.000.00
173รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (11-01)
01 -สนับสนุนการเข้าถึงบริการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง
(698,000 บาท)
นางสาวจินตนา สันถวเมตต์0.0048,000.00170,000.0080,000.000.0090,000.000.00220,000.000.0090,000.000.000.00
ยอดใช้ไป586,550.000.0096,940.00181,110.00308,500.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ111,450.000.00-48,940.00-11,110.00-228,500.000.0090,000.000.00220,000.000.0090,000.000.000.00
183รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (12-01)
01 -สนับสนุนระบบบริการด้านเอชไอวี เอดส์ และวัณโรค
(380,000 บาท)
นางสาวโชติกา ชูพงษ์เสริฐ0.0050,000.00280,000.000.0050,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป215,208.000.000.0042,280.00172,928.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ164,792.000.0050,000.00237,720.00-172,928.0050,000.000.000.000.000.000.000.000.00
193รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (13-01)
01 -สนับสนุนและสร้างความเข็มแข็งคณะกรรมการไตระดับเขต
(240,000 บาท)
นางสาวสิริพร เว๊าะบ๊ะห์20,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.00
ยอดใช้ไป98,780.000.0043,238.000.0015,276.0021,070.0019,196.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ141,220.0020,000.00-23,238.0020,000.004,724.00-1,070.00804.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.00
203รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (13-02)
02 -พัฒนา CKD Clinic ต้นแบบ
(120,000 บาท)
นางสาวสิริพร เว๊าะบ๊ะห์0.000.000.0096,000.000.000.000.000.000.0024,000.000.000.00
ยอดใช้ไป61,730.000.000.0061,730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ58,270.000.000.00-61,730.0096,000.000.000.000.000.000.0024,000.000.000.00
213รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (13-03)
03 -ตรวจประเมินคุณภาพหน่วยบริการ
(30,000 บาท)
นางสาวสิริพร เว๊าะบ๊ะห์0.000.000.006,000.000.006,000.006,000.000.006,000.006,000.000.000.00
ยอดใช้ไป17,532.000.0010,640.006,892.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ12,468.000.00-10,640.00-6,892.006,000.000.006,000.006,000.000.006,000.006,000.000.000.00
223รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (14-01)
01 -สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย Stroke/STEMI
(400,000 บาท)
นายศตกร ธนูสนธิ์0.000.000.00400,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป229,886.0035,420.0012,129.000.0041,170.0076,602.0064,565.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ170,114.00-35,420.00-12,129.000.00358,830.00-76,602.00-64,565.000.000.000.000.000.000.00
233รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (14-02)
02 -ทบทวนเวชปฏิบัติและสร้างเครือข่ายการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
(200,000 บาท)
นายศตกร ธนูสนธิ์0.000.000.000.000.00200,000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ200,000.000.000.000.000.000.00200,000.000.000.000.000.000.000.00
243รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (14-03)
03 -ทบทวนเวชปฏิบัติและการสร้างเครือข่าย COPD
(300,000 บาท)
นายศตกร ธนูสนธิ์0.000.000.00200,000.000.00100,000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ300,000.000.000.000.00200,000.000.00100,000.000.000.000.000.000.000.00
253รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (14-04)
04 -สนับสนุนระบบบริการโรคมะเร็ง
(200,000 บาท)
ภญ.สรัญญา สุนันต๊ะ0.000.000.00200,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป35,100.000.000.0035,100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ164,900.000.000.00-35,100.00200,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
263รหัสเบิกจ่าย : I-60-2-01-531-01-2 (15-01)
01 -พัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ให้เกิด กี่เข้าถึงยา การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เช่น ยาจำเป็น ASU เภสัชกรรมปฐมภูมิ
(770,000 บาท)
ภญ.สรัญญา สุนันต๊ะ0.000.000.00150,000.00100,000.00200,000.000.00120,000.00200,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป248,514.000.0033,172.000.009,520.00205,822.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ521,486.000.00-33,172.000.00140,480.00-105,822.00200,000.000.00120,000.00200,000.000.000.000.00
271รหัสเบิกจ่าย : I-60-4-01-531-01-2 (16-01)
01 -สนับสนุนการดำเนินงาน อปสข.
(1,200,000 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา270,000.00150,000.000.00150,000.00180,000.00150,000.000.00150,000.000.00150,000.000.000.00
ยอดใช้ไป373,091.000.00112,380.000.00153,664.008,800.0098,247.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ826,909.00270,000.0037,620.000.00-3,664.00171,200.0051,753.000.00150,000.000.00150,000.000.000.00
281รหัสเบิกจ่าย : I-60-4-01-531-01-2 (16-02)
02 -สนับสนับการดำเนินงานคณะทำงานภายใต้ อปสข.
(1,023,480 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา17,680.0080,570.00278,750.00230,400.0057,680.0050,000.0017,680.0059,380.0017,680.0098,380.0057,680.0057,600.00
ยอดใช้ไป211,325.000.0030,558.0022,868.0058,594.0061,872.0037,433.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ812,155.0017,680.0050,012.00255,882.00171,806.00-4,192.0012,567.0017,680.0059,380.0017,680.0098,380.0057,680.0057,600.00
293รหัสเบิกจ่าย : I-60-4-01-531-01-2 (17-01)
01 -สนับสนุนการกำกับ ติดตามมาตรฐานหน่วยบริการ (อนุฯ ควบคุมมาตรฐาน) ระดับเขต เขต 1 เชียงใหม่
(470,000 บาท)
นางสาวโชติกา ชูพงษ์เสริฐ0.0070,000.000.0070,000.00120,000.000.0070,000.000.0070,000.000.0070,000.000.00
ยอดใช้ไป154,536.000.002,760.0070,496.0013,365.0063,835.004,080.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ315,464.000.0067,240.00-70,496.0056,635.0056,165.00-4,080.0070,000.000.0070,000.000.0070,000.000.00
305รหัสเบิกจ่าย : I-60-4-01-531-01-2 (18-01)
01 -สนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วม และคุ้มครองสิทธิ์ ของภาคีเครื่อข่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(4,851,900 บาท)
นางสาวเครือออน มานิตยกูล14,450.0031,450.003,161,050.00140,450.0031,450.00566,350.0031,450.0031,450.0031,450.00140,450.0031,450.00640,450.00
ยอดใช้ไป2,369,286.000.000.000.00220,752.00261,652.001,631,382.000.000.000.000.000.00255,500.00
คงเหลือ2,482,614.0014,450.0031,450.003,161,050.00-80,302.00-230,202.00-1,065,032.0031,450.0031,450.0031,450.00140,450.0031,450.00384,950.00
315รหัสเบิกจ่าย : I-60-4-01-531-01-2 (19-01)
01 -จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
(1,820,000 บาท)
นายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี50,000.00200,000.00800,000.000.000.00600,000.0070,000.000.0050,000.000.0050,000.000.00
ยอดใช้ไป664,070.000.000.000.000.000.00664,070.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ1,155,930.0050,000.00200,000.00800,000.000.000.00-64,070.0070,000.000.0050,000.000.0050,000.000.00
321รหัสเบิกจ่าย : I-60-4-01-531-01-2 (20-01)
01 -พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพในสถาบันการศึกษา
(700,000 บาท)
นางสาวชุติกานต์ สุริยะ0.00110,000.0015,000.000.00515,000.000.0015,000.000.0015,000.0015,000.0015,000.000.00
ยอดใช้ไป700,000.000.000.000.000.00630,000.000.000.000.000.000.000.0070,000.00
คงเหลือ0.000.00110,000.0015,000.000.00-115,000.000.0015,000.000.0015,000.0015,000.0015,000.00-70,000.00
335รหัสเบิกจ่าย : I-60-4-01-531-01-2 (20-02)
02 -ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน นวัตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพ
(100,000 บาท)
นายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี0.000.000.000.000.000.000.000.000.00100,000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ100,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100,000.000.000.00
342รหัสเบิกจ่าย : D-60-3-01-531-01-2 (21-01)
01 -พัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการตรวจสอบการจ่ายชดเชยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
(224,000 บาท)
นายเทพวิจิตร ลาสุนนท์0.000.000.00165,640.0058,360.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป203,510.000.000.0016,800.00186,710.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ20,490.000.000.00-16,800.00-21,070.0058,360.000.000.000.000.000.000.000.00
352รหัสเบิกจ่าย : I-60-3-01-531-01-2 (22-01)
01 -บริหารจัดการงบกองทุน UC สำหรับเขตเมืองเชียงใหม่
(60,000 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.0020,000.000.000.000.0020,000.000.000.000.0020,000.000.000.00
ยอดใช้ไป10,250.000.000.000.000.000.0010,250.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ49,750.000.0020,000.000.000.000.009,750.000.000.000.0020,000.000.000.00
362รหัสเบิกจ่าย : I-60-3-01-531-01-2 (22-02)
02 -พัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งหน่วยบริการด้านธุรกรรมการเงินกองทุนในระบบ uc
(90,000 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.000.000.0045,000.000.000.000.0045,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ90,000.000.000.000.0045,000.000.000.000.0045,000.000.000.000.000.00
371รหัสเบิกจ่าย : I-60-3-01-531-01-2 (22-03)
03 -สนับสนับสนุนบทบาทของคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ (คณะทำงาน ๕x๕)
(276,600 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา0.0082,800.0082,800.000.0037,000.000.0037,000.000.0037,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป14,446.000.000.000.000.000.0014,446.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ262,154.000.0082,800.0082,800.000.0037,000.00-14,446.0037,000.000.0037,000.000.000.000.00
381รหัสเบิกจ่าย : I-60-3-01-531-01-2 (22-04)
04 -พัฒนาระบบการเงินการคลังและกลไกการจ่ายเงินกองทุนฯประเมินและสรุปผล
(336,000 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา0.00168,000.000.000.000.00168,000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป93,960.000.000.000.0046,350.0047,610.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ242,040.000.00168,000.000.00-46,350.00-47,610.00168,000.000.000.000.000.000.000.00
391รหัสเบิกจ่าย : I-60-3-01-531-01-2 (22-05)
05 -ชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560
(550,000 บาท)
นางสาวชุติกานต์ สุริยะ550,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป466,270.00368,300.0047,970.0050,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ83,730.00181,700.00-47,970.00-50,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
401รหัสเบิกจ่าย : I-60-3-01-531-01-2 (22-06)
06 -โครงการเยี่ยมติดตามการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 (สัญจร)
(500,000 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา0.000.000.000.000.000.000.00250,000.00250,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ500,000.000.000.000.000.000.000.000.00250,000.00250,000.000.000.000.00
412รหัสเบิกจ่าย : I-60-3-01-531-01-2 (23-01)
01 -ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560
(140,000 บาท)
นายณัฏฐธร มโนวร0.00140,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป140,000.000.0029,100.00110,900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.00110,900.00-110,900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
422รหัสเบิกจ่าย : I-60-3-01-531-01-2 (24-01)
01 -พัฒนาและตรวจสอบการจ่ายชดเชยค่าบริการการแพทย์และคุณภาพบริการ
(6,365,000 บาท)
นางพูลทรัพย์ โตเจริญวาณิช0.00141,600.00394,580.001,713,200.001,228,150.001,095,470.00912,000.00880,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป1,494,409.000.000.003,200.001,172,240.00168,179.00150,790.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ4,870,591.000.00141,600.00391,380.00540,960.001,059,971.00944,680.00912,000.00880,000.000.000.000.000.00
431รหัสเบิกจ่าย : I-60-5-01-531-01-2 (25-01)
01 -สรุปผลการดำเนินงานประจำปีและจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2559
(200,000 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา0.000.0030,000.000.000.000.000.00170,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ200,000.000.000.0030,000.000.000.000.000.00170,000.000.000.000.000.00
441รหัสเบิกจ่าย : I-60-5-01-531-01-2 (25-02)
02 -พัฒนาแผนการดำเนินงานปี 2560 และออกแบบวางแผนการดำเนินงานปี 2561
(90,000 บาท)
นายธนพล มีอุดร0.000.000.000.0020,000.000.000.000.000.0070,000.000.000.00
ยอดใช้ไป70,340.000.000.000.0070,340.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ19,660.000.000.000.00-70,340.0020,000.000.000.000.000.0070,000.000.000.00
451รหัสเบิกจ่าย : I-60-5-01-531-01-2 (25-03)
03 -โครงการการประเมินความจำเป็นทางด้านสุขภาพ (Health Need Assessment) เขต 1 เชียงใหม่
(100,000 บาท)
นางสาวชุติกานต์ สุริยะ0.000.0050,000.000.000.000.000.000.000.0050,000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ100,000.000.000.0050,000.000.000.000.000.000.000.0050,000.000.000.00
461รหัสเบิกจ่าย : I-60-5-01-531-01-2 (26-01)
01 -พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน และระบบบริการสุขภาพ
(550,000 บาท)
นายธนพล มีอุดร0.00200,000.000.000.000.00150,000.00200,000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป370,275.000.006,000.00214,275.00150,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ179,725.000.00194,000.00-214,275.00-150,000.000.00150,000.00200,000.000.000.000.000.000.00
474รหัสเบิกจ่าย : I-60-5-01-531-01-2 (27-01)
01 -พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(870,000 บาท)
นางกรกช พิมสาร44,000.0038,000.0028,000.00400,000.0050,000.00158,000.0055,000.009,000.0060,000.0028,000.000.000.00
ยอดใช้ไป128,967.000.000.000.000.000.00128,967.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ741,033.0044,000.0038,000.0028,000.00400,000.0050,000.0029,033.0055,000.009,000.0060,000.0028,000.000.000.00
481รหัสเบิกจ่าย : I-60-5-01-531-01-2 (28-01)
01 -พัฒนาคุณภาพงานประจำ
(200,000 บาท)
นางสาวชุติกานต์ สุริยะ0.000.0010,000.00100,000.0030,000.0020,000.000.0030,000.0010,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป78,410.000.0022,080.0013,740.002,000.000.0040,590.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ121,590.000.00-22,080.00-3,740.0098,000.0030,000.00-20,590.000.0030,000.0010,000.000.000.000.00
รวม1,694,290.002,957,270.006,369,730.004,686,840.003,309,390.005,420,970.002,278,680.002,573,780.001,281,680.001,504,780.00768,680.001,077,600.00
675,107.401,582,533.801,941,870.103,298,431.102,313,924.765,660,970.52105,829.6095,570.50256,970.5082,070.5081,470.50726,352.30
1,019,182.601,374,736.204,427,859.901,388,408.90995,465.24-240,000.522,172,850.402,478,209.501,024,709.501,422,709.50687,209.50351,247.70
รวมรายไตรมาศ11,021,290.0013,417,200.006,134,140.003,351,060.00
(38.10%)4,199,511.30(84.02%)11,273,326.38(7.47%)458,370.60(26.56%)889,893.30
6,821,778.702,143,873.625,675,769.402,461,166.70
รวมทั้งสิ้น33,923,690.00
(49.59%)16,821,101.58
17,102,588.42

ส่งตารางออกเป็น Excel

Chart.
Chart.
ผลงานไตรมาส 1
Chart.
ผลงานไตรมาส 2
Chart.
ผลงานไตรมาส 3
Chart.
ผลงานไตรมาส 4
Chart.
การกำกับติดตามในภาพรวมปี 2560
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.

Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.