ลำดับ cluster รหัส/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบดำเนินการ เดือนดำเนินการ
ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2559 มกราคม 2560 กุมภาพันธ์ 2560 มีนาคม 2560 เมษายน 2560 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560 กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560 กันยายน 2560
14รหัสเบิกจ่าย : F-60-5-01-531-01-2 (01-01)
01 -สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำนักงาน สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ด้านค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักงาน
(1,650,010 บาท)
นางกรกช พิมสาร146,610.00134,400.00139,400.00134,400.00139,400.00134,400.00139,400.00134,400.00139,400.00134,400.00139,400.00134,400.00
ยอดใช้ไป679,982.7716,880.5089,037.3361,878.10260,521.1267,035.7697,206.9615,570.5014,370.5014,370.5014,370.5014,370.5014,370.50
คงเหลือ970,027.23129,729.5045,362.6777,521.90-126,121.1272,364.2437,193.04123,829.50120,029.50125,029.50120,029.50125,029.50120,029.50
24รหัสเบิกจ่าย : F-60-5-01-531-01-2 (01-02)
02 -สนับสนุนการจ้างพนักงานอัตตราจ้าง
(538,800 บาท)
นางกรกช พิมสาร44,900.0044,900.0044,900.0044,900.0044,900.0044,900.0044,900.0044,900.0044,900.0044,900.0044,900.0044,900.00
ยอดใช้ไป581,921.8257,512.8653,954.4842,500.0056,000.0056,000.0055,613.6457,159.0847,500.0047,500.0034,000.0034,000.0040,181.76
คงเหลือ-43,121.82-12,612.86-9,054.482,400.00-11,100.00-11,100.00-10,713.64-12,259.08-2,600.00-2,600.0010,900.0010,900.004,718.24
34รหัสเบิกจ่าย : F-60-5-01-531-01-2 (01-03)
03 -จัดซื้อหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพและปรับปรุงอาคารสถานที่สำนักงานให้พร้อมใช้งาน
(300,000 บาท)
นางกรกช พิมสาร0.000.000.000.000.000.00300,000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ300,000.000.000.000.000.000.000.00300,000.000.000.000.000.000.00
44รหัสเบิกจ่าย : F-60-5-01-531-02-2 (02-01)
01 -สนับสนุนค่าเดินทาง
(1,920,000 บาท)
นางกรกช พิมสาร160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00
ยอดใช้ไป843,501.00145,990.00142,744.00113,327.00216,960.00128,138.0096,342.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ1,076,499.0014,010.0017,256.0046,673.00-56,960.0031,862.0063,658.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00
52รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (03-01)
01 -ตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2561
(430,000 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.0040,000.00155,000.000.000.0050,000.0060,000.0075,000.0050,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป17,280.000.000.0017,280.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ412,720.00