เลือกช่วงเวลาของการออกรายงาน
ปีงบประมาณ : Cluster หรือบุคคลที่ต้องการติดตาม :

ลำดับ cluster รหัส/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบดำเนินการ เดือนดำเนินการ
2 ไตรมาสแรก 2560 เมษายน 2560 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560 กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560 กันยายน 2560
14รหัสเบิกจ่าย : F-60-5-01-531-01-2 (01-01)
สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำนักงาน สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ด้านค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักงาน
(1,650,010 บาท)
นางกรกช พิมสาร592,559.69177,241.50176,041.50176,041.50176,041.50176,041.50176,042.81
ยอดใช้ไป1,660,954.21769,794.68106,034.63147,959.51165,629.10141,542.47163,697.74166,296.08
คงเหลือ-10,944.21-177,234.9971,206.8728,081.9910,412.4034,499.0312,343.769,746.73
24รหัสเบิกจ่าย : F-60-5-01-531-01-2 (01-02)
สนับสนุนการจ้างพนักงานอัตตราจ้าง
(649,044 บาท)
นางกรกช พิมสาร321,581.0068,012.0058,353.0058,353.0044,853.0044,853.0053,039.00
ยอดใช้ไป648,126.28300,990.1057,545.4654,840.8456,000.0056,568.1856,000.0066,181.70
คงเหลือ917.7220,590.9010,466.543,512.162,353.00-11,715.18-11,147.00-13,142.70
34รหัสเบิกจ่าย : F-60-5-01-531-01-2 (01-03)
จัดซื้อหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพและปรับปรุงอาคารสถานที่สำนักงานให้พร้อมใช้งาน
(0 บาท)
นางกรกช พิมสาร0.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
44รหัสเบิกจ่าย : F-60-5-01-531-02-2 (02-01)
สนับสนุนค่าเดินทาง
(1,514,428 บาท)
นางกรกช พิมสาร843,501.00120,476.00120,476.00120,476.00120,476.00120,476.0068,547.00
ยอดใช้ไป1,788,372.20666,263.0050,813.00202,510.00186,615.00183,822.20253,683.00244,666.00
คงเหลือ-273,944.20177,238.0069,663.00-82,034.00-66,139.00-63,346.20-133,207.00-176,119.00
52รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (03-01)
ตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2561
(430,000 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล17,280.0075,000.0050,000.00287,720.000.000.000.00
ยอดใช้ไป433,724.0017,280.0010,240.0044,526.000.000.00357,954.003,724.00
คงเหลือ-3,724.000.0064,760.005,474.00287,720.000.00-357,954.00-3,724.00
62รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (03-02)
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในด้านคุณภาพการส่งข้อมูลลงทะเบียนฯและติดตามผลการดำเนินงานในกลุ่มจังหวัดที่มีปัญหาการดำเนินงานลงทะเบียนฯ
(35,000 บาท)
นายมงคล โนจนานฤดม0.000.000.0035,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป12,170.000.000.000.000.000.000.0012,170.00
คงเหลือ22,830.000.000.000.0035,000.000.000.00-12,170.00
72รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (03-03)
ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(134,500 บาท)
นายมงคล โนจนานฤดม134,500.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป134,500.00134,500.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
85รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (04-01)
สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหน้าที่และสิทธิหลักประกันสุขภาพ ตามกฏหมายในกลุ่ม ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ได้แก่ สื่อวิทยุ สิ่งพิมพ์ และประเมินการรับรู้สิทธิ และความพึงพอใจ
(1,500,000 บาท)
นางสาวมนัสชนก ณ มงคล877,472.0033,100.0033,700.00155,828.0033,700.00333,100.0033,100.00
ยอดใช้ไป1,550,000.00880,936.0032,500.0090,734.0073,156.00198,849.40190,724.6083,100.00
คงเหลือ-50,000.00-3,464.00600.00-57,034.0082,672.00-165,149.40142,375.40-50,000.00
95รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (04-02)
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ในการสร้างแกนนำหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุม สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ ( จากเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับเขตปี ๒๕๕๙ )
(1,650,000 บาท)
นางสาวมนัสชนก ณ มงคล648,000.000.000.00152,000.000.00850,000.000.00
ยอดใช้ไป1,592,335.40648,000.000.000.00638,460.00300,000.005,875.400.00
คงเหลือ57,664.600.000.000.00-486,460.00-300,000.00844,124.600.00
103รหัสเบิกจ่าย : I-60-2-01-531-01-2 (05-01)
ประชุมเพื่อบริหารจัดการคุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ
(58,658 บาท)
นางสาวจินตนา สันถวเมตต์55,658.000.000.003,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป58,658.0055,658.000.003,000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.00-3,000.003,000.000.000.000.00
113รหัสเบิกจ่าย : I-60-2-01-531-01-2 (05-02)
พัฒนากลไกการประเมินคุณภาพบริการปฐมภูมิ
(0 บาท)
นางนงนุช แสนชัชวาล0.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
123รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (06-01)
พัฒนาการเข้าถึงบริการจิตเวชชุมชน
(213,576 บาท)
นางสาวโชติกา ชูพงษ์เสริฐ213,576.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป213,576.00213,576.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
133รหัสเบิกจ่าย : I-60-2-01-531-01-2 (07-01)
ประชุมเพื่อการบริหารจัดการกองทุนบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPA)
(120,000 บาท)
นางนงนุช แสนชัชวาล59,694.000.000.0060,306.000.000.000.00
ยอดใช้ไป100,094.0059,694.0040,400.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ19,906.000.00-40,400.000.0060,306.000.000.000.00
143รหัสเบิกจ่าย : I-60-2-01-531-01-2 (08-01)
ประชุมเพื่อการบริหารจัดการกองทุนแพทย์แผนไทย และการประชุมเพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลแพทย์แผนไทยระดับเขต
(19,838 บาท)
นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์0.000.000.000.0019,838.000.000.00
ยอดใช้ไป19,838.000.000.0019,838.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.00-19,838.000.0019,838.000.000.00
155รหัสเบิกจ่าย : I-60-4-01-531-01-2 (09-01)
พัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(5,839,229 บาท)
นายประมวล ปาละก้อน2,998,071.000.000.00679,924.000.001,848,034.00313,200.00
ยอดใช้ไป5,839,876.002,998,071.00314,535.0066,902.0045,392.00304,500.001,776,396.00334,080.00
คงเหลือ-647.000.00-314,535.00-66,902.00634,532.00-304,500.0071,638.00-20,880.00
163รหัสเบิกจ่าย : I-60-2-01-531-01-2 (10-01)
บริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟุสมนรรถภาพที่จำเป็นจ่อสุขภาพระดับจังหวัด
(49,910 บาท)
นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์0.000.000.000.0049,910.000.000.00
ยอดใช้ไป49,910.000.0049,910.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.00-49,910.000.000.0049,910.000.000.00
173รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (11-01)
สนับสนุนการเข้าถึงบริการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง
(698,000 บาท)
นางสาวจินตนา สันถวเมตต์586,550.000.0021,450.000.0090,000.000.000.00
ยอดใช้ไป681,540.00586,550.000.000.000.000.000.0094,990.00
คงเหลือ16,460.000.000.0021,450.000.0090,000.000.00-94,990.00
183รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (12-01)
สนับสนุนระบบบริการด้านเอชไอวี เอดส์ และวัณโรค
(380,000 บาท)
นางสาวโชติกา ชูพงษ์เสริฐ215,208.000.000.00164,792.000.000.000.00
ยอดใช้ไป376,568.00215,208.000.0037,600.0079,104.000.0019,014.0025,642.00
คงเหลือ3,432.000.000.00-37,600.0085,688.000.00-19,014.00-25,642.00
193รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (13-01)
สนับสนุนและสร้างความเข็มแข็งคณะกรรมการไตระดับเขต
(260,000 บาท)
นางสาวสิริพร เว๊าะบ๊ะห์98,780.0026,870.0026,870.0026,870.0026,870.0026,870.0026,870.00
ยอดใช้ไป239,676.00119,500.0020,680.0020,920.0021,638.0024,110.0016,300.0016,528.00
คงเหลือ20,324.00-20,720.006,190.005,950.005,232.002,760.0010,570.0010,342.00
203รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (13-02)
พัฒนา CKD Clinic ต้นแบบ
(61,730 บาท)
นางสาวสิริพร เว๊าะบ๊ะห์61,730.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป61,730.0061,730.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
213รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (13-03)
ตรวจประเมินคุณภาพหน่วยบริการ
(17,532 บาท)
นางสาวสิริพร เว๊าะบ๊ะห์17,532.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป17,532.0017,532.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
223รหัสเบิกจ่าย : I-60-1-01-531-01-2 (14-01)
สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย โรคเฉพาะ
(1,050,576 บาท)
นายศตกร ธนูสนธิ์229,886.00136,781.00136,781.00136,782.00136,782.00136,782.00136,782.00
ยอดใช้ไป999,365.00283,512.000.0016,164.000.0030,535.00616,774.0052,380.00
คงเหลือ51,211.00-53,626.00136,781.00120,617.00136,782.00106,247.00-479,992.0084,402.00
233รหัสเบิกจ่าย : I-60-2-01-531-01-2 (15-01)
พัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ให้เกิด กี่เข้าถึงยา การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เช่น ยาจำเป็น ASU เภสัชกรรมปฐมภูมิ
(726,000 บาท)
ภญ.สรัญญา สุนันต๊ะ248,514.00381,486.000.000.0096,000.000.000.00
ยอดใช้ไป723,768.00248,514.0021,045.0034,468.00152,541.0091,500.00175,700.000.00
คงเหลือ2,232.000.00360,441.00-34,468.00-152,541.004,500.00-175,700.000.00
241รหัสเบิกจ่าย : I-60-4-01-531-01-2 (16-01)
สนับสนุนการดำเนินงาน อปสข.
(814,780 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา373,091.000.00150,000.00150,000.000.00141,689.000.00
ยอดใช้ไป782,844.00331,683.000.00116,180.0024,112.0090,014.0032,933.00187,922.00
คงเหลือ31,936.0041,408.000.0033,820.00125,888.00-90,014.00108,756.00-187,922.00
251รหัสเบิกจ่าย : I-60-4-01-531-01-2 (16-02)
สนับสนับการดำเนินงานคณะทำงานภายใต้ อปสข.
(439,803 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา211,325.00135,359.000.000.000.0093,119.000.00
ยอดใช้ไป492,212.00252,733.0032,070.000.0071,046.0042,137.0041,817.0052,409.00
คงเหลือ-52,409.00-41,408.00103,289.000.00-71,046.00-42,137.0051,302.00-52,409.00
263รหัสเบิกจ่าย : I-60-4-01-531-01-2 (17-01)
สนับสนุนการกำกับ ติดตามมาตรฐานหน่วยบริการ (อนุฯ ควบคุมมาตรฐาน) ระดับเขต เขต 1 เชียงใหม่
(482,000 บาท)
นางสาวโชติกา ชูพงษ์เสริฐ154,536.0070,000.00117,464.0070,000.000.0070,000.000.00
ยอดใช้ไป438,531.00154,536.0068,750.0073,876.000.0013,170.00110,419.0017,780.00
คงเหลือ43,469.000.001,250.0043,588.0070,000.00-13,170.00-40,419.00-17,780.00
275รหัสเบิกจ่าย : I-60-4-01-531-01-2 (18-01)
สนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วม และคุ้มครองสิทธิ์ ของภาคีเครื่อข่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(1,818,508 บาท)
นางสาวเครือออน มานิตยกูล1,074,286.0024,202.000.00429,212.000.000.00290,808.00
ยอดใช้ไป1,711,584.001,074,286.0024,202.0013,252.00119,876.0043,643.00244,104.00192,221.00
คงเหลือ106,924.000.000.00-13,252.00309,336.00-43,643.00-244,104.0098,587.00
285รหัสเบิกจ่าย : I-60-4-01-531-01-2 (19-01)
จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
(1,820,000 บาท)
นายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี664,070.000.001,105,930.000.000.000.0050,000.00
ยอดใช้ไป1,820,000.00664,070.00105,810.00214,867.00191,228.00199,550.00394,475.0050,000.00
คงเหลือ0.000.00-105,810.00891,063.00-191,228.00-199,550.00-394,475.000.00
295รหัสเบิกจ่าย : I-60-4-01-531-01-2 (19-02)
สนับสนุนศูนย์ประสานงานฯ 25 แห่ง กลไกเขต และภาคีที่เกี่ยวข้อง
(2,205,000 บาท)
นายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี1,039,500.00603,000.00380,000.000.000.000.00182,500.00
ยอดใช้ไป2,205,000.001,039,500.00774,000.00126,000.000.0045,000.000.00220,500.00
คงเหลือ0.000.00-171,000.00254,000.000.00-45,000.000.00-38,000.00
301รหัสเบิกจ่าย : I-60-4-01-531-01-2 (20-01)
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพในสถาบันการศึกษา
(700,000 บาท)
นางสาวชุติกานต์ สุริยะ630,000.000.000.000.000.000.0070,000.00
ยอดใช้ไป700,000.00630,000.000.000.000.000.000.0070,000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
315รหัสเบิกจ่าย : I-60-4-01-531-01-2 (20-02)
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน นวัตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพ
(100,000 บาท)
นายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี0.000.000.000.00100,000.000.000.00
ยอดใช้ไป55,525.000.000.000.000.000.0010,525.0045,000.00
คงเหลือ44,475.000.000.000.000.00100,000.00-10,525.00-45,000.00
322รหัสเบิกจ่าย : D-60-3-01-531-01-2 (21-01)
พัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการตรวจสอบการจ่ายชดเชยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
(203,510 บาท)
นายเทพวิจิตร ลาสุนนท์203,510.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป203,510.00203,510.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
332รหัสเบิกจ่าย : I-60-3-01-531-01-2 (22-01)
บริหารจัดการงบกองทุน UC สำหรับเขตเมืองเชียงใหม่
(60,000 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล10,250.0020,000.000.000.0029,750.000.000.00
ยอดใช้ไป60,000.0010,250.000.000.0024,032.005,641.0020,077.000.00
คงเหลือ0.000.0020,000.000.00-24,032.0024,109.00-20,077.000.00
342รหัสเบิกจ่าย : I-60-3-01-531-01-2 (22-02)
พัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งหน่วยบริการด้านธุรกรรมการเงินกองทุนในระบบ uc
(90,000 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.0045,000.000.000.0045,000.000.000.00
ยอดใช้ไป103,266.000.000.0035,975.000.000.0067,291.000.00
คงเหลือ-13,266.000.0045,000.00-35,975.000.0045,000.00-67,291.000.00
351รหัสเบิกจ่าย : I-60-3-01-531-01-2 (22-03)
สนับสนับสนุนบทบาทของคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ (คณะทำงาน ๕x๕)
(39,446 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา14,446.000.000.000.000.0025,000.000.00
ยอดใช้ไป33,605.0014,446.000.000.000.000.009,602.009,557.00
คงเหลือ5,841.000.000.000.000.000.0015,398.00-9,557.00
361รหัสเบิกจ่าย : I-60-3-01-531-01-2 (22-04)
พัฒนาระบบการเงินการคลังและกลไกการจ่ายเงินกองทุนฯประเมินและสรุปผล
(93,960 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา93,960.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป93,960.0093,960.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
371รหัสเบิกจ่าย : I-60-3-01-531-01-2 (22-05)
ชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560
(466,270 บาท)
นางสาวชุติกานต์ สุริยะ466,270.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป466,270.00466,270.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
381รหัสเบิกจ่าย : I-60-3-01-531-01-2 (22-06)
โครงการเยี่ยมติดตามการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 (สัญจร)
(320,000 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา0.000.000.00250,000.0070,000.000.000.00
ยอดใช้ไป195,060.000.000.000.000.0084,800.00110,260.000.00
คงเหลือ124,940.000.000.000.00250,000.00-14,800.00-110,260.000.00
392รหัสเบิกจ่าย : I-60-3-01-531-01-2 (23-01)
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560
(140,000 บาท)
นายณัฏฐธร มโนวร140,000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป140,000.00140,000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
402รหัสเบิกจ่าย : I-60-3-01-531-01-2 (24-01)
พัฒนาและตรวจสอบการจ่ายชดเชยค่าบริการการแพทย์และคุณภาพบริการ
(6,205,000 บาท)
นางพูลทรัพย์ โตเจริญวาณิช1,494,409.001,983,121.001,095,470.00912,000.00720,000.000.000.00
ยอดใช้ไป6,086,186.001,494,409.00195,415.0064,268.001,560,996.00341,200.002,429,898.000.00
คงเหลือ118,814.000.001,787,706.001,031,202.00-648,996.00378,800.00-2,429,898.000.00
411รหัสเบิกจ่าย : I-60-5-01-531-01-2 (25-01)
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีและจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2559
(0 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา0.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
421รหัสเบิกจ่าย : I-60-5-01-531-01-2 (25-02)
พัฒนาแผนการดำเนินงานปี 2560 และออกแบบวางแผนการดำเนินงานปี 2561
(193,800 บาท)
นายธนพล มีอุดร70,340.0013,460.000.000.00110,000.000.000.00
ยอดใช้ไป183,420.0070,340.000.000.008,080.00105,000.000.000.00
คงเหลือ10,380.000.0013,460.000.00-8,080.005,000.000.000.00
431รหัสเบิกจ่าย : I-60-5-01-531-01-2 (25-03)
โครงการการประเมินความจำเป็นทางด้านสุขภาพ (Health Need Assessment) เขต 1 เชียงใหม่
(0 บาท)
นางสาวชุติกานต์ สุริยะ0.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
441รหัสเบิกจ่าย : I-60-5-01-531-01-2 (26-01)
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน และระบบบริการสุขภาพ
(370,275 บาท)
นายธนพล มีอุดร370,275.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป370,275.00370,275.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00
454รหัสเบิกจ่าย : I-60-5-01-531-01-2 (27-01)
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(390,497 บาท)
นางกรกช พิมสาร128,967.00108,530.009,000.0060,000.0028,000.0028,000.0028,000.00
ยอดใช้ไป290,497.00128,967.009,600.000.000.00151,930.000.000.00
คงเหลือ100,000.000.0098,930.009,000.0060,000.00-123,930.0028,000.0028,000.00
461รหัสเบิกจ่าย : I-60-5-01-531-01-2 (28-01)
พัฒนาคุณภาพงานประจำ
(132,810 บาท)
นางสาวชุติกานต์ สุริยะ78,410.000.000.0054,400.000.000.000.00
ยอดใช้ไป132,810.0078,410.000.0024,400.000.0030,000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.00-24,400.0054,400.00-30,000.000.000.00
รวม15,437,737.694,021,638.503,481,535.503,982,704.501,897,220.503,893,964.501,428,888.81
15,494,953.781,913,550.091,408,280.353,417,905.102,483,512.257,103,519.741,945,146.78
-57,216.092,108,088.412,073,255.15564,799.40-586,291.75-3,209,555.24-516,257.97
รวมรายไตรมาศ15,437,737.6911,485,878.507,220,073.81
(100.37%)15,494,953.78(58.68%)6,739,735.54(159.72%)11,532,178.77
-57,216.094,746,142.96-4,312,104.96
รวมทั้งสิ้น34,143,690.00
(98.90%)33,766,868.09
376,821.91

ส่งตารางออกเป็น Excel

Chart.
Chart.
ผลงานไตรมาส 1+2
Chart.
ผลงานไตรมาส 3
Chart.
ผลงานไตรมาส 4
Chart.
การกำกับติดตามในภาพรวมปี 2560
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.

Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.