(01-01) สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำนักงาน สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ด้านค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักงาน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 1,650,010.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคม16,880.50
2ตุลาคมจ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ค่าหนังสือพิมพ์ ปจด พค 60 465.00
3ตุลาคมปป ค่าดท ตค/พย 59177,238.00
4พฤศจิกายน89,037.30
5ธันวาคม61,878.10
6มกราคม11000+3370.5+69315,063.50
7มกราคมชม.สตาร์ปริ้นท์.วสด.สนง.หมีกพิมพ์ Cannon MG52701,900.00
8มกราคมชม.เค.เอส.วิชั่น.วสด.สนง.ซองจดหมายสำนักงาน10,700.00
9มกราคมชม.บจก.ขิชาง.ซ่อม Notebook (นพ.เติม + จินตนา)12,283.60
10มกราคมชม.วัสดุงานบ้านงานครัว.ชา กาแฟ468.00
11มกราคมชม.วัสดุงานบ้านงานครัว837.00
12มกราคมชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.ค่าวัสดุสำนักงาน1,989.67
13มกราคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสารหญิงตั้งครรถ์ส่งรพ+สสจ.13/1/603,402.00
14มกราคมจ่ายบจก ริโก้ ปทท หมึกพิมพ์ 50,383.00
15มกราคมจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าปณ พย 59 34,214.00
16มกราคมจ่ายบจก เด่นชัยเทค หมึกพิมพ์ 3,900.00
17มกราคมจ่ายบจก.เชียงใหม่แจนิโทรเรียล วัสดุงานบ้าน ถุงขยะดำ 1,494.26
18มกราคมจ่ายอินเตอร์เนชั่นแนล กระดาษA4 5,000.00
19มกราคมจ่ายบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ พย 59 2,785.69
20มกราคมจ่ายสถานีบริการกองบิน 41 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พย 59 4,740.00
21มกราคมชม.อินเตอร์.วสด.สนง.กระดาษถ่ายเอกสาร5,000.00
22มกราคมจ่ายโฮมโปร กระดาษ /น้ำยา 837.00
23มกราคมจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่า ปณ ธค59 34,671.00
24มกราคมจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าน้ำประปา ธค59 1,990.20
25มกราคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง.(ตู้เอกสาร+คลิบบอร์ด)1,706.00
26มกราคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง1,166.00
27มกราคมชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.วสด.งานบ้านงานครัว979.05
28มกราคมชม.นส.วิลาวรรณ.บันทึกข้อมูล LTC12,000.00
29มกราคมชม.ช.สุชาติการช่าง.ค่าจ้างติดโช๊คบานประตูห้องน้ำบริเวณผู้บริหาร2,996.00
30มกราคมชม.บจก.ริโก้.ค่าใช้.12/59949.05
31มกราคมจ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าไฟฟ้า ธค 59 30,821.00
32มกราคมจ่ายสถานีบริการกองบิน 41 ค่าน้ำมัน ธค59 2,270.00
33มกราคมจ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ นสพ พย 59 450.00
34มกราคมจ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ นสพ ธค 59 465.00
35มกราคมจ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ วารสาร พย 59 350.00
36มกราคมจ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ วารสาร พย 59 190.00
37มกราคมจ่ายหจก ศิริวงศ์พานิช วัสดุสำนักงาน เครื่องเย็บกระดาษ น้ำยาลบคำผิด 4,038.00
38มกราคมชม.หจก.เจอาร์.ค่าจ้างทำตรายางสำนักงาน (จ่ายเงินแล้ว,โอนตามเอกสาร,รับรองอาหาร)570.00
39มกราคมชม.บจก.นครพิงค์ออโนเมชั่น.ค่าซ่อมกล้องวงจรปิด(เปลี่ยน Adapter)267.50
40มกราคมชม.บจก.นครพิงค์ออโตเมชั่น.ค่าซ่อมเคเบิ้ลทีวี2,996.00
41มกราคมชม.วัสสดุสำนักงาน.สาย HDMI TO VGA.เงินสดย่อย390.00
42มกราคมจ่ายบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ กาแฟ คอฟฟี่เมต น้ำตาล 1,287.50
43มกราคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.ตระกร้า510.00
44มกราคมชม.หจก.เชียงใหม่อีเลคทริค.ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง นพ.บุญเติม950.00
45มกราคมชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.กระดาษชำระ3,043.08
46กุมภาพันธ์14,370.50
47กุมภาพันธ์จ่ายบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ ธค 59 2,939.13
48กุมภาพันธ์จ่ายสุรินทร์ อินแหลง ตท พิเศษ 12-13มค60 600.00
49กุมภาพันธ์ชม.ริโก้.ค่าใช้สำเนา.01/602,199.44
50กุมภาพันธ์จ่ายอินเตอร์เนชั่นแนล กระดาษA4 5,000.00
51กุมภาพันธ์จ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าน้ำประปา มค 60 1,990.20
52กุมภาพันธ์ชม.หจก.ศิริวงศ์.วสด.สนง.กระดาษ A3 , แฟ้มสอด445.00
53กุมภาพันธ์ชม.อินเตอร์เนชั่นแนล.วสด.สนง.กระดาษถ่ายเอกสาร5,000.00
54กุมภาพันธ์ชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.กระดาษเช็ดปาก HBT2ชั้น979.05
55กุมภาพันธ์ชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.ตู้เอกสาร TCB+ตรายาง1,106.00
56กุมภาพันธ์จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ค่านสพ มค 60 465.00
57กุมภาพันธ์จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ค่าวารสาร มค 60 190.00
58กุมภาพันธ์ชม.บจก.ริโก้.ค่าใช้.01/602,199.44
59กุมภาพันธ์จ่ายสถานีบริการกองบิน 41 ค่าน้ำมัน มค 60 4,948.00
60กุมภาพันธ์จ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าปณ มค 60 24,604.00
61มีนาคม14,370.50
62มีนาคมชม.จ่ายบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ กาแฟ คอฟฟี่เมต น้ำตาล1,613.00
63มีนาคมจ่ายสุรินทร์ อินแหลง ค่าตอบแทนปฎิบัติงานพิเศษ 15-17กพ60 600.00
64มีนาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าใช้.02/60753.54
65มีนาคมชม.บจก.ซีแอดเอเจนซี่เชียงใหม่.ค่าผลิตไวนิลงาน KM.14-17 มี.ค.602,225.60
66มีนาคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.ถ่าน AAA690.00
67มีนาคมจ่ายบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ มค 60 3,065.44
68มีนาคมจ่ายบจก ไปรษณีย์ ค่าน้ำประปา กพ60 1,990.20
69มีนาคมจ่ายสุรินทร์ อินแหลง ค่าตอบแทนปฎิบัติงานพิเศษ 5-6 มีค 60 300.00
70มีนาคมจ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าไฟฟ้า กพ 60 27,984.50
71มีนาคมจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าปณ กพ 60 23,377.00
72มีนาคมชม.สตาร์ปริ้นท์.หมึกพิมพ์ CannonMG52704,700.00
73มีนาคมชม.ไอแสตมป์เฮ้า.ตรายางผู้บริหาร 18 ชิ้น8,490.00
74มีนาคมชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.วัสดุงานบ้านงานครัว.กระดาษเช็ดปาก3,176.83
75มีนาคมจ่ายวัสดุงานบ้าน กาแฟ คอฟฟี่เมต ชา น้ำตาล 1,708.00
76มีนาคมชม.ศิริวงศ์พานิช.วัสดุสำนักงาน944.00
77มีนาคมชม.ศิริวงศ์พานิช.วัสดุสำนักงาน333.00
78มีนาคมจ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ค่าวารสาร กพ 60 190.00
79มีนาคมจ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ค่านสพ กพ 60 420.00
80มีนาคมชม.ริโก้.ค่าใช้สำเนา.03/60275.31
81เมษายน14,370.50
82เมษายนชม.หจก.เชียงใหม่อีเลคทริค1999.ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง server1,200.00
83เมษายนจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าน้ำประปา มีค 601,990.20
84เมษายนจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าปณ มีค6018,855.00
85เมษายนจ่ายสถานีบริการเชื้อเพลิง ค่าน้ำมัน มีค 606,986.00
86เมษายนจ่ายการไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า มีค 6038,040.10
87เมษายนชม.หจก.เจอาร์.ตรายางสำนักงาน150.00
88เมษายนชม.บจก.ริโก้.หมึกพิมพ์ SP250S9,158.00
89เมษายนชม.ศิริวงค์.วสด.สำนักงาน539.00
90เมษายนชม.หจก.เคเอสวิชั่น.ซองจดหมายสำนักงาน10,700.00
91เมษายนชม.วัสดุงานบ้านงานครัว.กาแฟ1,479.00
92เมษายนชม.บจก.ริโก้.ค่าสำเนาส่วนเกิน2,566.83
93พฤษภาคม14,370.50
94พฤษภาคมชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.กระดาษชำระ2,077.94
95พฤษภาคมชม.บจก.เด่นชัยเทค.ซ่อมกล้อง Cannon 70D3,350.00
96พฤษภาคมจ่ายบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ มีค 60 3,570.54
97พฤษภาคมจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าน้ำประปา เมย 60 1,990.20
98พฤษภาคมจ่ายอินเตอร์เนชั่นแนล กระดาษA45,000.00
99พฤษภาคมจ่ายร้านอินเตอร์เนชั่นแนล กระดาษA4 5,000.00
100พฤษภาคมจ่ายร้านอินเตอร์เนชั่นแนล กระดาษA4 5,000.00
101พฤษภาคมจ่าย บจก เชียงใหม่ธรีเซอร์วิส ถุงขยะ น้ำยาเช็ดพื้น 1,241.20
102พฤษภาคมจ่ายหจก เจอาร์กราฟฟิคพริ้นติ้ง จ้างscanเอกสารอปท พร้อมบันทึกลง CD 6,870.00
103พฤษภาคมจ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ นสพ มีค60 465.00
104พฤษภาคมจ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ วารสาร มีค60 190.00
105พฤษภาคมจ่ายหจก ศิริวงศ์พานิช แท่นประทับ ที่แขวนตรายาง 246.00
106พฤษภาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.ค่าสำเนาเอกสารส่งอปท.LTC4,140.00
107พฤษภาคมจ่ายบจก ไปรษณีย์ ค่าปณ เมย 60 28,092.00
108พฤษภาคมจ่ายสถานีบริการเชื้อเพลิง ค่าน้ำมัน เมย 60 1,600.00
109พฤษภาคมชม.บจก.เด่นชัย.หมึกพิมพ์ Cannon MG52702,446.00
110พฤษภาคมชม.วัสดุงานบ้านงานครัว.น้ำยาล้างจาน+กาแฟ1,021.00
111พฤษภาคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วัสดุสำนักงาน1,184.00
112พฤษภาคมจ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าไฟฟ้า เมย 60 41,661.00
113พฤษภาคมชม.บจก.เอพีคลีนนิ่ง.วสด.อื่น.ไม้กวาด ถุงขยะ2,334.00
114พฤษภาคมชม.บจก.เด่นชัยเทค.กระดาษถ่ายเอกสาร4,900.00
115พฤษภาคมจ่ายสุรินทร์ อินแหลง ตท พิเศษ 7 พค 60 300.00
116พฤษภาคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สำนักงาน580.00
117พฤษภาคมชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.วสด.อื่น.กระดาษชำระ2,077.94
118พฤษภาคมชม.บจก.ไปรษณีย์ไทย.ค่าน้ำประปา.ปจด.พค.601,990.20
119พฤษภาคมชม.บจก.ทีโอที.ค่าโทรศัพท์.ปจด.เมย.602,356.35
120พฤษภาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าใช้สำเนาเครื่องถ่ายเอกสาร ปจด.พค 603,905.64
121มิถุนายน14,370.50
122มิถุนายนจ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ค่าวารสาร ปจด.เมย.60 190.00
123มิถุนายนจ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ค่า นสพ. ปจด.เมย.60 390.00
124มิถุนายนชม.หจก.ศิริวงค์.ตรายาง ทิชากร200.00
125มิถุนายนจ่ายบจก ศิริวงศ์ พานิช ค่าวัสดุสำนักงาน โพสอิท 743.00
126มิถุนายนชม.หจก.ศิริวงศ์.วสด.สนง1,893.00
127มิถุนายนชม.บจก.เด่นชัย.กระดาษถ่ายเอกสาร3,000.00
128มิถุนายนชม.ศิริวงศ์.วสด.สนง264.00
129มิถุนายนชม.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง.480.00
130มิถุนายนชม.วัสดุงานบ้านงานครัว.กาแฟ450.00
131มิถุนายนชม.หจก.ศิริวงศ์.วสด.สนง2,220.00
132มิถุนายนชม.หจก.เคเอสวิชั่น.ซองจดหมายสำนักงาน19,795.00
133มิถุนายนชม.บจก.เด่นชัย.โทรศัพท์พื้นฐาน790.00
134มิถุนายนจ่ายชนิดา คนตรง คชจ.ปช คณะอนุฯ ม 41 (ค่าธรรมเนียมธนาคาร) สสจ. ลพ 25 พค 60 120.00
135มิถุนายนชม.ร้านอินเตอร์เนชั่นแนล.กระดาษถ่ายเอกสาร2,000.00
136มิถุนายนบค 778/60 จ่ายจัดปช ม 41 สสจ เชียงใหม่ 16 พค 60 pยอด17990-ค่าโอน400 เบิก 01-01400.00
137มิถุนายนชม.วัสดุงานบ้านงานครัว สายฉีดชำระ+น้ำยาย่อยจุลินทีร์367.00
138มิถุนายนชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.กระดาษชำระ2,077.94
139มิถุนายนจ่ายการไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ปจด พค 60 48,469.80
140มิถุนายนจ่ายสถานีบริการเชื้อเพลิงฯ กองบิน 41 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ปจด พค 60 3,370.00
141มิถุนายนจ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ค่าวารสารปจด พค 60 190.00
142มิถุนายนจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าไปรษณีย์ ปจด พค 60 54,212.00
143มิถุนายนชม.นส.ธนปภา.ค่าจ้างพนักงาน.ปจด.มิ.ย.60 (OT)1,136.36
144มิถุนายนชม.อุไรรัตน์.ค่าจ้างพนักงาน.มิ.ย.60 (OT)613.63
145มิถุนายนบค 778/60 จ่ายจัดปช ม 41 สสจ เชียงใหม่ 16 พค 60=17990 ค่าธรรมเนียมโอนเงิน 400 เบิกงบบริหาร400.00
146มิถุนายนบค 803/60 จ่ายคชจ จัด ปช ม 41 สสจลำพูน 13 มิย 60=9680 ค่าธรรมเนียมโอนเบิกงบบริหาร 310 310.00
147มิถุนายนจ่ายคชจ จัดปช พิจารณา ม41 สสจ พะเยา วันที่ 14มิย 60ช12032 ค่าธรรมเนียมโอนเบิก 410 เบิกงบบริหาร410.00
148มิถุนายนจ่ายคชจ จัด ปช ม 41 สสจ เชียงราย 24 พค 60=24000 เบิกค่าธรรมเนียม 450 งบบริหาร 450.00
149มิถุนายนจ่ายชนิดา คนตรง ค่าธรรมเนียมโอนเงิน ปช ม 41 สสจ พะเยา 7 ราย 210.00
150มิถุนายนจ่ายค่าตอบแทนปฎิบัติงานพิเศษ สุรินทร์ อินแหลง / พสิษฐ์ ศรีทาเกิด 10-11 มิย60 900.00
151มิถุนายนชม.วัสดุงานบ้านงานครัว.ชา กาแฟ1,008.00
152มิถุนายนชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง1,050.00
153มิถุนายนชม.ค่าใช้สำเนาเครื่องถ่ายเดือน มิย 3,148.87
154กรกฎาคม14,370.50
155กรกฎาคมชม.ร้านสตาร์ปริ้นท์.หมึกพิมพ์ HP11203,600.00
156กรกฎาคมจ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าไฟฟ้า มิย 60 45,808.40
157กรกฎาคมจ่ายบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ พค 60 3,195.93
158กรกฎาคมจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าน้ำประปา มิย 60 1,990.20
159กรกฎาคมจ่ายค่าตอบแทนปฎิบัติงานพิเศษ สุรินทร์ อินแหลง / พสิษฐ์ ศรีทาเกิด 31พค-2มิย 60 900.00
160กรกฎาคมชม.บจก.เอพีคลีนนิ่ง.วัสดุงานบ้านงานครัว1,454.00
161กรกฎาคมชม.ร้านไอแสตมป์.ค่าทำตรายาง330.00
162กรกฎาคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สำนักงาน988.00
163กรกฎาคมชม.ศิริวงศ์.กล่องพลาสติกเก็บแฟ้มเวชฯไต.สิริพร2,670.00
164กรกฎาคมชม.บจก.เด่นชัย.กระดาษถ่ายเอกสาร5,000.00
165กรกฎาคมจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าปณ มิย 60 40,497.00
166กรกฎาคมจ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ค่าวารสาร มิย60 190.00
167กรกฎาคมจ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ค่านสพ มิย60 450.00
168กรกฎาคมชม.บจก.นครพิงค์ออโตเมชั่น.ซ่อมเครื่อง Scan ลายนิ้วมือ856.00
169กรกฎาคมชม.ร้านหายตัน.ค่าทะลวงท่อน้ำทิ้งห้องครัวฝั่งผู้บริหาร1,391.00
170กรกฎาคมชม.ร้านสตาร์ปริ้นท์.หมึก Cannon MG52707,800.00
171กรกฎาคมชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.กระดาษชำระ2,077.94
172กรกฎาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าใช้สำเนาส่วนเกิน 2,973.50
173กรกฎาคมชม.บจก.เด่นชัยเทค.กระดาษถ่ายเอกสาร5,000.00
174สิงหาคม14,370.50
175สิงหาคมบจก ไปรษณีย์ไทย ค่า ปณ กค6027,166.00
176สิงหาคมจ่ายการไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า กค6043,915.40
177สิงหาคมจ่ายชจก ไปรษณีย์ไทย ค่าน้ำประปา กค601,990.20
178สิงหาคมจ่าย บมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ ปจด มิย 60 2,787.62
179สิงหาคม จ่ายพสิษฐ์ ศรีทาเกิด ค่าตอบแทนพิเศษ คก พัฒนาศักยภาพคณะทำงานสื่อสารฯ 14-15 กค 60600.00
180สิงหาคมจ่ายพสิษฐ์ ศรีทาเกิด ค่าตอบแทนพิเศษ จัด ปช หลักสูตรการศึกษาระบบหลักประกันฯ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาล 19-21 กค 60600.00
181สิงหาคมจ่ายสถานีบริการเชื้อเพลิง กองบิน 41 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ปจด มิย 60 8,590.00
182สิงหาคมชม.ร้านไอแสตมป์.ค่าทำตรายาง สุคนธ์วิชญ์550.00
183สิงหาคมจ่ายบิ๊กซี ซื้อโอวัลติน น้ำยาล้างจาน เนสกาแฟ น้ำดื่ม 854.00
184สิงหาคมชม.บจก.เด่นชัยเทค.หมึกเครื่องพิมพ์ Cannon MG52704,892.00
185สิงหาคมชม.บจก.เชียงใหม่อุปกรณ์เครื่องเย็น.ซ่อมเครื่องปรับอากาศฝั่งเจ้าหน้าที่5,350.00
186สิงหาคมจ่ายอินเตอร์เนชั่นแนล กระดาษA4 5,000.00
187สิงหาคมชม.ศิริวงศ์.วัสดุสำนักงาน1,830.00
188สิงหาคมชม.บจก.ริโก้.หมึกพิมพ์ SP20110,164.00
189สิงหาคมชม.บจก.โคเวย์(ประเทศไทย).ค่าเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ฝั่งเจ้าหน้าที่1,800.00
190สิงหาคมชม.ร้านดาราเภสัช.ซื้อยาสามัญประจำบ้าน2,290.00
191สิงหาคมจ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ วารสาร กค 60 190.00
192สิงหาคมจ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ นสพ กค 60 465.00
193สิงหาคมชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.กระดาษเช็ดมือ1,098.89
194สิงหาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่อง Printer 250 (ฝั่งผู้บริหาร)8,255.00
195สิงหาคมชม.บจก.เด่นชัย.กระดาษถ่ายเอกสาร5,000.00
196สิงหาคมชม.จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ 1,580.00
197สิงหาคมชม.หจก.เค.เอส.วิชั่น.ซองเบี้ยเลี้ยง10,700.00
198สิงหาคมบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ กค 602,557.70
199สิงหาคมชม.ค่าใช้สำเนาเครื่องถ่ายเอกสารส่วนเกิน ปจด.08/601,101.43
200กันยายน14,370.50
201กันยายนจ่ายการไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า สค 60 41,667.00
202กันยายนจ่ายบจก ตัณตราภัณฑ์ กาแฟ น้ำยาล้างจาน 833.00
203กันยายนจ่ายสถานีบริการเชื้อเพลิง กองบิน 41 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ปจด กค 60 5,430.00
204กันยายนจ่ายสถานีบริการเชื้อเพลิง กองบิน 41 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ปจด สค 60 3,840.00
205กันยายนชม.ร้านไอแสตมป์.ตรายางพี่จอน260.00
206กันยายนชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง9,513.00
207กันยายนชม.บจก.เด่นชัย.วสด.สนง.กระดาษถ่ายเอกสาร3,000.00
208กันยายนชม.บจก.เด่นชัย.หมึก Cannon MG52704,892.00
209กันยายนจ่ายค่าน้ำมัน กย 602,460.00
210กันยายนจ่ายค่าปณ กย 6018,850.00
211กันยายนชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.วสด.งานบ้านงานครัว2,197.78
212กันยายนชม.แมคโค.วสด.งานบ้านงานครัว.ชา กาแฟ1,937.00
213กันยายนชม.ร้านเจ้าพระยา41.ค่าป้ายบ่งชี้ภายในสำนักงาน6,900.00
214กันยายนจ่ายการไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า กย 60 43,345.80
215กันยายนชม.ร้านสตาร์ปริ้นท์.หมึก HP11201,800.00
216กันยายนชม.บจก.เด่นชัย.วสด.สนง.กระดาษ5,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 1,660,954.21 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : -10,944.21 บาท