(02-01) สนับสนุนค่าเดินทาง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 1,514,428.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายน111,496.00
2ธันวาคม6010+1800+3600+10540+12745+10500+7030 +9000+7510+6900+14280+8540+7850+5950+1072 113,327.00
3มกราคม31,740.00
4มกราคมชม.เครือออน.ดท.ปช.ควบคุมคุณภาพ.กทม.22-23/12/598,060.00
5มกราคมชม.มนัสชนก.ดท.ปช.ตัวชี้วัดความสำเร็จ.กทม.22-23/12/596,910.00
6มกราคมชม.ชุติกาน.ดท.ปช.ตัวชี้วัดความสำเร็จ.กทม.22-23/12/597,560.00
7มกราคมชม.โชติกา.ดท.ปช.ควบคุมคุณภาพ.กทม.22-23/12/594,990.00
8มกราคมชม.โชติกา.ดท.ปช.HIV.กทม.28-29/12/594,990.00
9มกราคมชม.พีระมน.ดท.ปช.Coachiang รุ่น 1.กทม.21-22/11/598,600.00
10มกราคมชม.ครรชิต.ค่าเช่ารถตู้ไปลำปาง.งานไต ศิริพร.13/1/601,800.00
11มกราคมจ่ายสรัญญา สุนันต๊ะ ดท ปช พัฒนาเครืองข่ายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 22-23ธค59 5,960.00
12มกราคมจ่ายประธาน พงษ์ปา ดท ปช รับฟังการชี้แจงการดำเนินงานและตัวชี้วัด 21-23 ธค59 8,160.00
13มกราคมจ่ายโชติกา ชูพงษ์เสริฐ ดท ปชชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 28-29 ธค 59 4,990.00
14มกราคมจ่ายนพ พีระมน นิงสานนท์ ดท อบรมภาวะผู้นำ 30พย-2ธค59 10,200.00
15มกราคมจ่ายนพ สรกิจ ภาคีชีพ ดท ปช กรรมการบริหาร 15-16 ธค 59 6,800.00
16มกราคมจ่ายสรัญญา สุนันต๊ะ ดท ปช พัฒนาเครืองข่ายงานบริหารจัดการน้ำยาล้างไต 5-6 มค60 6,310.00
17มกราคมจ่ายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล ดท ปช อบรม Coaching 9-10 มค60 14,850.00
18มกราคมจ่ายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล ดท ปช การจัดสรรและจ่ยชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 6 มค60 21,580.00
19มกราคมชม.สิริพร.ดท.ปช.Service plan.ลำปาง.13/1/60940.00
20มกราคมชม.เครืออน.ดท.ปช.คัดเลือกศูนย์บริการ.19-20/1/608,240.00
21มกราคมจ่ายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล ดท ปช ชี้แจงการจัดการเงินกองทุนผู้ป่วยใน 19มค 60 5,120.00
22มกราคมจ่ายประสิทธิ์ สีสัน ดท ปช สนับสนุนการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย 19-20 มค 60 13,440.00
23มกราคมจ่ายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์ ดท ปช หารือการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย 19-20 มค 60 5,410.00
24มกราคมจ่ายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี ดท ปช รับฟังความคิดเห็น 19-20 มค 60 27,950.00
25มกราคมจ่ายเทพวิจิตร ลาสุนนท์ ดท ปช อบรมโปรแกรมลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง 25-26 มค60 2,360.00
26กุมภาพันธ์จ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช ติดตามการดำเนินงานสธ23-25 มค 60 ลพ 5,520.00
27กุมภาพันธ์จ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช รับฟังความเห็น19 มค 60 13,100.00
28กุมภาพันธ์จ่ายนพ พีระมน นิงสานนท์ ดท ปช ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด 22-23 ธค 59 7,500.00
29กุมภาพันธ์จ่ายนพ พีระมน นิงสานนท์ ดท ปช กรรมการบริหาร 12-13 มค 60 8,600.00
30กุมภาพันธ์จ่ายชุติกานต์ สุริยะ ดท ปช หารือเตรียมการ Cross review วันที่ 8-10 กพ 60 15,020.00
31กุมภาพันธ์จ่ายประธาน พงษ์ปา ดท ปช การสื่อสารยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกัน 1-3 กพ 60 7,960.00
32กุมภาพันธ์จ่ายสรัญญา สุนันต๊ะ ดท ปช นานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 30-31 มค 60 5,460.00
33กุมภาพันธ์จ่ายสิริพร เว๊าะบ๊ะห์ ดท ปช อบรม Coaching 6กพ60 11,330.00
34กุมภาพันธ์จ่ายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์ ดท ปชชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 6 กพ60 2,784.00
35กุมภาพันธ์จ่ายกรกช พิมสาร ดท ปช อบรมพัสดุ 6-7กพ60 11,800.00
36กุมภาพันธ์จ่ายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล ดท ปช ชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมิน 9-10 กพ60 8,420.00
37กุมภาพันธ์จ่ายสิริพร เว๊าะบ๊ะห์ ดท ปช วิชาการ 17-19 กพ60 จ นครนายก 4,600.00
38กุมภาพันธ์จ่ายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์ ดท ปช ชี้แจงแนวทางการให้บริการเครื่องช่วยฟัง 14กพ60 6,780.00
39กุมภาพันธ์จ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปช คณะอนุกรรมการ ม 41/อบรมคก ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่าย 15-16 กพ60 ชร 3,656.00
40กุมภาพันธ์จ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปช อบรมคก ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่าย 17 กพ60 ลำพูน 768.00
41กุมภาพันธ์จ่ายเทพวิจิตร ลาสุนนท์ ดท ปช ชี้แจงแนวทางการใช้แบบสัมภาษณ์ของอปท วันที่ 14 กพ 60 6,700.00
42กุมภาพันธ์จ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช ชี้แจง แนวทางการตรวจประเมิน 8-10กพ60 8,140.00
43มีนาคมจ่ายรัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช กรรมการบริหาร 24 กพ 60 5,850.00
44มีนาคมจ่ายศตกร ธนูสนธิ์ ดท ปช service plan 2-3 มีค 60 พะเยา 2,122.00
45มีนาคมจ่ายนพ เติมชัย เต็มยิ่งยง ดท ปช คณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อ 9 กพ60 6,800.00
46มีนาคมจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปช เชิงปฎิบัติการจัดทำแผนด้านปชส 2-3 มีค 60 6,410.00
47มีนาคมจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช การพัฒนาการเข้าถึงบริการแก่ผู้ต้องขัง 27 กพ 60 6,350.00
48มีนาคมจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช ออกแบบกรอบการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันท้องถิ่น 1 มีค 60 12,580.00
49มีนาคมจ่ายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล ดท ปช ชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมิน 2-3 มีค 60 5,610.00
50มีนาคมจ่ายกรกช พิมสาร ดท ปช เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 15-17 กพ60 7,430.00
51มีนาคมจ่ายรัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช กรรมการบริหาร 24 กพ 60 5,850.00
52มีนาคมจ่ายพีระมน นิงสานนท์ ดท ปช นานาชาติและ ปช สื่อสารการพัฒนาระบบ สปสช. 30 มค -3 กพ 60 6,900.00
53มีนาคมจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ติดตามงาน ปช เครือข่ายภาคปชช 8-10 มีค60 จ ชร 6,420.00
54มีนาคมจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช อบรม smart pm 9-10 มีค 60 12,640.00
55มีนาคมชม.จ่ายประมวล ค่าเช่ารถแม่ฮ่องสอนสำรองจ่าย 28 มีค.602,500.00
56มีนาคมจ่ายพูลทรัพย์ โตเจริญวาณิชดท ปช พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบ 21-22 มีค 60 8,120.00
57มีนาคมจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ติดตามงาน เครือข่ายนักสื่อสาร ชม 23 มีค 60 760.00
58เมษายนจ่ายผช รัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช กรรมการบริหาร 22-23 มีค 606,110.00
59เมษายนจ่ายนพ เติมชัย เต็มยิ่งยง ดท ปช กรรมการบริหาร 22-23 มีค608,600.00
60เมษายนจ่ายประมวล ปาละก้อน ค่าเช่ารถ 28 มีค 60 มส2,500.00
61เมษายนจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท อบรมนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพ น่าน 28-30 มีค 607,892.00
62เมษายนจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานนักสื่อสารหลักประกัน แพร่ 3 เมย 601,780.00
63เมษายนจ่ายนพ พีระมน นิงสานนท์ ดท ปช กรรมการบริหาร 22-24 มีค 607,178.00
64เมษายนจ่ายสรกิจ ภาคีชีพ ดท ปช หารือการกระจายอำนาจ 28มีค60 5,850.00
65เมษายนจ่ายสรกิจ ภาคีชีพ ดท ปช กรรมการบริหาร 22-23 มีค 60/ 24มีค60 6,028.00
66เมษายนจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช คณะทำงานขับเคลื่อน 7 เมย 60 3,220.00
67เมษายนจ่ายประมวล ปาละก้อน ดท ติดตามงานแนวทางการพัฒนากองทุนหลักประกัน 4เมย60 ชร 1,655.00
68พฤษภาคมจ่ายกรกช พิมสาร ดท ปช อบรมPDCA 19-20 เมย 60 35,560.00
69พฤษภาคมจ่ายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์ ดท ปช ฟื้นฟูสมรรถภาพ 28เมย 60 ชร 1,340.00
70พฤษภาคมจ่ายกรกช พิมสาร ดท ปช อบรม Coaching 27-28 มีค 60 8,220.00
71พฤษภาคมจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปช ติดตามงานนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพ 27 เมย 60 ลำปาง 1,170.00
72พฤษภาคมจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปช ติดตามงานนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพ 28 เมย 60 อ. เชียงดาว เชียงใหม่ 950.00
73พฤษภาคมจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปช ติดตามงานนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพ 1 พค 60 มส 3,400.00
74พฤษภาคมจ่ายณัฎฐธร มโนวร ดท ปช การบันทึกข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ 27-28 เมย 60 8,200.00
75พฤษภาคมจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช 26-28 เมย 60 23,110.00
76พฤษภาคมจ่ายนพ พีระมน นิงสานนท์ ดท ปช 19-20 เมย 60 3,655.00
77พฤษภาคมจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ติดตามงานอบรมนักสื่อสาร 3-4 พค 60 พะเยา 3,180.00
78พฤษภาคมจ่ายชุติกานต์ สุริยะ ปช อบรม ISO 15-16 พค 60 28,229.00
79พฤษภาคมจ่ายรัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช กรรมการบริหาร18-19 พค 60 4,860.00
80พฤษภาคมจ่ายนพ สรกิจ ภาคีชีพ ดท ปช จัดทำร่าง 26 พค 60 /กรรมการบริหาร 27-28 10,100.00
81พฤษภาคมจ่ายประมวล ปาละก้อน ดท ปช งานอนามัยรร 8-9 พค 60 7,800.00
82พฤษภาคมจ่ายชุติกานต์ สุริยะ ดท ติดตาม หลักสูตรระบบหลักประกัน 17 พค60 พย 1,720.00
83พฤษภาคมจ่ายกรกช พิมสาร ดท อบรม coaching 17พค60 / ปช สมรรถนะ 18-19 พค 60 10,550.00
84พฤษภาคมจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช จัดทำสมรรถนะ 19-20 พค 60 5,820.00
85พฤษภาคมจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปช คก เยี่ยมชมกิจการส่วนพระองค