(02-01) สนับสนุนค่าเดินทาง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 1,514,428.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายน111,496.00
2ธันวาคม6010+1800+3600+10540+12745+10500+7030 +9000+7510+6900+14280+8540+7850+5950+1072 113,327.00
3มกราคม31,740.00
4มกราคมชม.เครือออน.ดท.ปช.ควบคุมคุณภาพ.กทม.22-23/12/598,060.00
5มกราคมชม.มนัสชนก.ดท.ปช.ตัวชี้วัดความสำเร็จ.กทม.22-23/12/596,910.00
6มกราคมชม.ชุติกาน.ดท.ปช.ตัวชี้วัดความสำเร็จ.กทม.22-23/12/597,560.00
7มกราคมชม.โชติกา.ดท.ปช.ควบคุมคุณภาพ.กทม.22-23/12/594,990.00
8มกราคมชม.โชติกา.ดท.ปช.HIV.กทม.28-29/12/594,990.00
9มกราคมชม.พีระมน.ดท.ปช.Coachiang รุ่น 1.กทม.21-22/11/598,600.00
10มกราคมชม.ครรชิต.ค่าเช่ารถตู้ไปลำปาง.งานไต ศิริพร.13/1/601,800.00
11มกราคมจ่ายสรัญญา สุนันต๊ะ ดท ปช พัฒนาเครืองข่ายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 22-23ธค59 5,960.00
12มกราคมจ่ายประธาน พงษ์ปา ดท ปช รับฟังการชี้แจงการดำเนินงานและตัวชี้วัด 21-23 ธค59 8,160.00
13มกราคมจ่ายโชติกา ชูพงษ์เสริฐ ดท ปชชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 28-29 ธค 59 4,990.00
14มกราคมจ่ายนพ พีระมน นิงสานนท์ ดท อบรมภาวะผู้นำ 30พย-2ธค59 10,200.00
15มกราคมจ่ายนพ สรกิจ ภาคีชีพ ดท ปช กรรมการบริหาร 15-16 ธค 59 6,800.00
16มกราคมจ่ายสรัญญา สุนันต๊ะ ดท ปช พัฒนาเครืองข่ายงานบริหารจัดการน้ำยาล้างไต 5-6 มค60 6,310.00
17มกราคมจ่ายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล ดท ปช อบรม Coaching 9-10 มค60 14,850.00
18มกราคมจ่ายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล ดท ปช การจัดสรรและจ่ยชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 6 มค60 21,580.00
19มกราคมชม.สิริพร.ดท.ปช.Service plan.ลำปาง.13/1/60940.00
20มกราคมชม.เครืออน.ดท.ปช.คัดเลือกศูนย์บริการ.19-20/1/608,240.00
21มกราคมจ่ายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล ดท ปช ชี้แจงการจัดการเงินกองทุนผู้ป่วยใน 19มค 60 5,120.00
22มกราคมจ่ายประสิทธิ์ สีสัน ดท ปช สนับสนุนการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย 19-20 มค 60 13,440.00
23มกราคมจ่ายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์ ดท ปช หารือการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย 19-20 มค 60 5,410.00
24มกราคมจ่ายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี ดท ปช รับฟังความคิดเห็น 19-20 มค 60 27,950.00
25มกราคมจ่ายเทพวิจิตร ลาสุนนท์ ดท ปช อบรมโปรแกรมลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง 25-26 มค60 2,360.00
26กุมภาพันธ์จ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช ติดตามการดำเนินงานสธ23-25 มค 60 ลพ 5,520.00
27กุมภาพันธ์จ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช รับฟังความเห็น19 มค 60 13,100.00
28กุมภาพันธ์จ่ายนพ พีระมน นิงสานนท์ ดท ปช ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด 22-23 ธค 59 7,500.00
29กุมภาพันธ์จ่ายนพ พีระมน นิงสานนท์ ดท ปช กรรมการบริหาร 12-13 มค 60 8,600.00
30กุมภาพันธ์จ่ายชุติกานต์ สุริยะ ดท ปช หารือเตรียมการ Cross review วันที่ 8-10 กพ 60 15,020.00
31กุมภาพันธ์จ่ายประธาน พงษ์ปา ดท ปช การสื่อสารยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกัน 1-3 กพ 60 7,960.00
32กุมภาพันธ์จ่ายสรัญญา สุนันต๊ะ ดท ปช นานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 30-31 มค 60 5,460.00
33กุมภาพันธ์จ่ายสิริพร เว๊าะบ๊ะห์ ดท ปช อบรม Coaching 6กพ60 11,330.00
34กุมภาพันธ์จ่ายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์ ดท ปชชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 6 กพ60 2,784.00
35กุมภาพันธ์จ่ายกรกช พิมสาร ดท ปช อบรมพัสดุ 6-7กพ60 11,800.00
36กุมภาพันธ์จ่ายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล ดท ปช ชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมิน 9-10 กพ60 8,420.00
37กุมภาพันธ์จ่ายสิริพร เว๊าะบ๊ะห์ ดท ปช วิชาการ 17-19 กพ60 จ นครนายก 4,600.00
38กุมภาพันธ์จ่ายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์ ดท ปช ชี้แจงแนวทางการให้บริการเครื่องช่วยฟัง 14กพ60 6,780.00
39กุมภาพันธ์จ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปช คณะอนุกรรมการ ม 41/อบรมคก ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่าย 15-16 กพ60 ชร 3,656.00
40กุมภาพันธ์จ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปช อบรมคก ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่าย 17 กพ60 ลำพูน 768.00
41กุมภาพันธ์จ่ายเทพวิจิตร ลาสุนนท์ ดท ปช ชี้แจงแนวทางการใช้แบบสัมภาษณ์ของอปท วันที่ 14 กพ 60 6,700.00
42กุมภาพันธ์จ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช ชี้แจง แนวทางการตรวจประเมิน 8-10กพ60 8,140.00
43มีนาคมจ่ายรัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช กรรมการบริหาร 24 กพ 60 5,850.00
44มีนาคมจ่ายศตกร ธนูสนธิ์ ดท ปช service plan 2-3 มีค 60 พะเยา 2,122.00
45มีนาคมจ่ายนพ เติมชัย เต็มยิ่งยง ดท ปช คณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อ 9 กพ60 6,800.00
46มีนาคมจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปช เชิงปฎิบัติการจัดทำแผนด้านปชส 2-3 มีค 60 6,410.00
47มีนาคมจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช การพัฒนาการเข้าถึงบริการแก่ผู้ต้องขัง 27 กพ 60 6,350.00
48มีนาคมจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช ออกแบบกรอบการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันท้องถิ่น 1 มีค 60 12,580.00
49มีนาคมจ่ายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล ดท ปช ชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมิน 2-3 มีค 60 5,610.00
50มีนาคมจ่ายกรกช พิมสาร ดท ปช เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 15-17 กพ60 7,430.00
51มีนาคมจ่ายรัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช กรรมการบริหาร 24 กพ 60 5,850.00
52มีนาคมจ่ายพีระมน นิงสานนท์ ดท ปช นานาชาติและ ปช สื่อสารการพัฒนาระบบ สปสช. 30 มค -3 กพ 60 6,900.00
53มีนาคมจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ติดตามงาน ปช เครือข่ายภาคปชช 8-10 มีค60 จ ชร 6,420.00
54มีนาคมจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช อบรม smart pm 9-10 มีค 60 12,640.00
55มีนาคมชม.จ่ายประมวล ค่าเช่ารถแม่ฮ่องสอนสำรองจ่าย 28 มีค.602,500.00
56มีนาคมจ่ายพูลทรัพย์ โตเจริญวาณิชดท ปช พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบ 21-22 มีค 60 8,120.00
57มีนาคมจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ติดตามงาน เครือข่ายนักสื่อสาร ชม 23 มีค 60 760.00
58เมษายนจ่ายผช รัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช กรรมการบริหาร 22-23 มีค 606,110.00
59เมษายนจ่ายนพ เติมชัย เต็มยิ่งยง ดท ปช กรรมการบริหาร 22-23 มีค608,600.00
60เมษายนจ่ายประมวล ปาละก้อน ค่าเช่ารถ 28 มีค 60 มส2,500.00
61เมษายนจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท อบรมนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพ น่าน 28-30 มีค 607,892.00
62เมษายนจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานนักสื่อสารหลักประกัน แพร่ 3 เมย 601,780.00
63เมษายนจ่ายนพ พีระมน นิงสานนท์ ดท ปช กรรมการบริหาร 22-24 มีค 607,178.00
64เมษายนจ่ายสรกิจ ภาคีชีพ ดท ปช หารือการกระจายอำนาจ 28มีค60 5,850.00
65เมษายนจ่ายสรกิจ ภาคีชีพ ดท ปช กรรมการบริหาร 22-23 มีค 60/ 24มีค60 6,028.00
66เมษายนจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช คณะทำงานขับเคลื่อน 7 เมย 60 3,220.00
67เมษายนจ่ายประมวล ปาละก้อน ดท ติดตามงานแนวทางการพัฒนากองทุนหลักประกัน 4เมย60 ชร 1,655.00
68พฤษภาคมจ่ายกรกช พิมสาร ดท ปช อบรมPDCA 19-20 เมย 60 35,560.00
69พฤษภาคมจ่ายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์ ดท ปช ฟื้นฟูสมรรถภาพ 28เมย 60 ชร 1,340.00
70พฤษภาคมจ่ายกรกช พิมสาร ดท ปช อบรม Coaching 27-28 มีค 60 8,220.00
71พฤษภาคมจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปช ติดตามงานนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพ 27 เมย 60 ลำปาง 1,170.00
72พฤษภาคมจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปช ติดตามงานนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพ 28 เมย 60 อ. เชียงดาว เชียงใหม่ 950.00
73พฤษภาคมจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปช ติดตามงานนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพ 1 พค 60 มส 3,400.00
74พฤษภาคมจ่ายณัฎฐธร มโนวร ดท ปช การบันทึกข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ 27-28 เมย 60 8,200.00
75พฤษภาคมจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช 26-28 เมย 60 23,110.00
76พฤษภาคมจ่ายนพ พีระมน นิงสานนท์ ดท ปช 19-20 เมย 60 3,655.00
77พฤษภาคมจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ติดตามงานอบรมนักสื่อสาร 3-4 พค 60 พะเยา 3,180.00
78พฤษภาคมจ่ายชุติกานต์ สุริยะ ปช อบรม ISO 15-16 พค 60 28,229.00
79พฤษภาคมจ่ายรัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช กรรมการบริหาร18-19 พค 60 4,860.00
80พฤษภาคมจ่ายนพ สรกิจ ภาคีชีพ ดท ปช จัดทำร่าง 26 พค 60 /กรรมการบริหาร 27-28 10,100.00
81พฤษภาคมจ่ายประมวล ปาละก้อน ดท ปช งานอนามัยรร 8-9 พค 60 7,800.00
82พฤษภาคมจ่ายชุติกานต์ สุริยะ ดท ติดตาม หลักสูตรระบบหลักประกัน 17 พค60 พย 1,720.00
83พฤษภาคมจ่ายกรกช พิมสาร ดท อบรม coaching 17พค60 / ปช สมรรถนะ 18-19 พค 60 10,550.00
84พฤษภาคมจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช จัดทำสมรรถนะ 19-20 พค 60 5,820.00
85พฤษภาคมจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปช คก เยี่ยมชมกิจการส่วนพระองค์ 22พค60 9,560.00
86พฤษภาคมจ่ายนพ สรกิจ ภาคีชีพ ค่าที่พัก ดท ปช 22-24 มีค 60 4,500.00
87พฤษภาคมจ่ายนพ สรกิจ ภาคีชีพ ดท ปช กรรมการบริหาร 19 พค 60 8,600.00
88พฤษภาคมจ่ายัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช อบรมหลักสูตรสุขสันต์วันเกษียณ 25-26 พค60 5,060.00
89พฤษภาคมจ่ายนพ พีระมน นิงสานนท์ ดท ปช กรรมการบริหาร 27-28 พค 60 8,217.00
90พฤษภาคมจ่ายเครือออน มานิตยกูล ดท ปช กลไกศูนย์ประสานงาน แพร่ 25 พค 60 1,380.00
91พฤษภาคมจ่ายนพ.พีระมน นิงสานนท์ ดท ปช จัดทำสมรรถนะ สปสช.เขต 19-20 พค 60 7,329.00
92มิถุนายนจ่ายนพ สรกิจ ภาคีชีพ ดท หารือ ม.แม่ฟ้าหลวง 11 พค 60 1,780.00
93มิถุนายนจ่ายนงนุช แสนชัชวาล ดท ปช ติดตามงานปฐมภูมิ 25-26 พค 60 21,380.00
94มิถุนายนจ่ายนพ.สรกิจ ภาคีชีพ ดท ปช เตรียมร่างประชาพิจารณ์ ร่างพรบ.หลักประกัน 25 พค 60 6,700.00
95มิถุนายนจ่ายณัฎฐธร มโนวร ดท ปชอบรมหลักสูตร iso 9001 1-2 มิย 60 24,714.00
96มิถุนายนจ่ายขจรศักดิ์ ปช แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริหารจัดการงบกองทุนเหมาจ่ายรายหัว จ.ขอนแก่น 4-6 มิย 60 18,980.00
97มิถุนายนจ่ายเครือออน มานิตยกูล ดท ปช รับฟังความเห็นของประชาชนต่อ(ร่าง) พรบ หลักประกัน (ฉบับที่...) พ.ศ.... 10 มิย 60 5,210.00
98มิถุนายนจ่ายขจรศักดิ์ เกษมกิตต์ธนากุล ดท ปช Coaching Level 2 1-2 มิย 60 5,170.00
99มิถุนายนจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช คก เยี่ยมคก ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 30-31 พค 60 3,000.00
100มิถุนายนจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช ทิศทางการขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันฯ LTC 31พค - 2 มิย 60 26,822.00
101มิถุนายนจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช ทิศทางการขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันฯ LTC 7 มิย 60 (ฝาง ชม.) 960.00
102มิถุนายนจ่ายชนิดา คนตรง ดท ปช อบรมโปรแกรมเงินทดรอง 14-16 มิย 60 7,280.00
103มิถุนายนจ่ายณัฎฐธร มโนวร ดท ปช คณะกรรมการบริหาร สปสช. ค.6/60 8-9 มิย 60 19,897.00
104มิถุนายนจ่ายโชติกา ชูพงษ์เสริฐ ดท ปช พัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบกองทุน 8-9 มิย 60 19,312.00
105มิถุนายนจ่ายสิริพร เว๊าะบ๊ะห์ ดท ปช โรคไตวายเรื้อรัง 15-16 มิย 60 8,940.00
106มิถุนายนจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช จัดทำแผนการดำเนินงาน ปี 2561 วันที่ 14 มิย 60 16,470.00
107กรกฎาคมจ่ายผช รัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช kick off เขตสุขภาพเพื่อปชช วันที่ 7-8 มิย 60 600.00
108กรกฎาคมจ่ายนพ สรกิจ ภาคีชีพ ดท ปช kick off เขตสุขภาพเพื่อปชช วันที่ 7 มิย 60 4,700.00
109กรกฎาคมจ่ายนพ สรกิจ ภาคีชีพ ดท ปช จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเงิน วันที่ 14 มิย 60 6,700.00
110กรกฎาคมจ่ายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์ ดท ปช แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รพ ลำพูน 21 มิย 60 480.00
111กรกฎาคมจ่ายทิชากร เลาหกุล ดท ปช ปฐมนิเทศจนทใหม่ 19-23 มิย 60 9,750.00
112กรกฎาคมจ่ายเครือออน มานิตยกูล ดท ปช จัดทำระบบข้อมูลLTC 27 มิย 60 11,245.20
113กรกฎาคมจ่ายนพ พีระมน นิงสานนท์ ดท ปช จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเงิน 14 มิย 60 5,977.00
114กรกฎาคมจ่ายเครือออน มานิตยกูล ดท ปช จัดทำแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ 21-23 มิย 60 อยุธยา 9,190.00
115กรกฎาคมจ่ายชนิดา คนตรง ค่าพาหนะเดินทางประชุมร่างพรบ 11 มิย 60 3,272.00
116กรกฎาคมจ่ายสุคนธวิชญ์ นิภานนท์ ดท ปช หารือแนวทางงบบริหารการฟื้นฟู 3-4 กค 60 5,820.00
117กรกฎาคมจ่ายศตกร ธนูสนธิ์ ดท ปช DHB วันที่ 4-7 กค 60 9,820.00
118กรกฎาคมจ่ายชุติกานต์ สุริยะ ดท ปช อบรม ISO 25-26 มิย 60 15,340.00
119กรกฎาคมจ่ายโชติกา ชูพงษ์เสริฐ ดท ปช ชี้แจงแนวทางการกันเงินเหลื่อมปี 6-7 กค 60 14,910.00
120กรกฎาคมจ่ายประธาน พงษ์ปา ดท ปช จัดทำแผน 12 กค 60 6,459.00
121กรกฎาคมจ่ายนงนุช แสนชัชวาล ดท ปช ธาลัสซีเมีย 6-7 กค 60 6,520.00
122กรกฎาคมจ่ายสุคนธฺวิชญ์ นิภานนท์ ดท ปช พัฒนาความร่วมมือคุ้มครองสิทธิ์ 6กค60 แพร่ 1,280.00
123กรกฎาคมจ่ายรัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 20กค60 5,760.00
124กรกฎาคมประสิทธิ์ สีสัน ดท ปช หลักสูตรเตรียมความพร้อมตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้าง 12-13 กค60 12,890.00
125กรกฎาคมจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3-4 กค 60 17,235.00
126กรกฎาคมจ่ายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล ดท ปช coaching 13-14 กค 60 6,370.00
127กรกฎาคมจ่ายประธาน พงษ์ปา ดท ปช การจัดทำแผนการดำเนินการ 14 มิย 60 6,244.00
128กรกฎาคมจ่ายสรัญญา สุนันต๊ะ ดท ปช ชี้แจงการรักษามะเร็ง 6-7 กค 60 8,090.00
129กรกฎาคมจ่ายสรัญญา สุนันต๊ะ ดท ปช พัฒนาระบบยา 3-5 กค 60 7,970.00
130กรกฎาคมชม.จ่ายวิทยา ทะนันชัย.เช่ารถ 25-27 กค 60 งานโชติกา ไปน่าน5,400.00
131กรกฎาคมชม.วิทยา ทะนันชัย.ค่าเช่ารถไปศิริเวช 31กค60 (งานพี่จอน)1,800.00
132สิงหาคมจ่ายประมวล ปาละก้อน ดท ปช แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 19-20 กค 60 6,460.00
133สิงหาคมจ่ายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์ ดท ปช คคก บริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจ.น่าน 26 กค 60 2,544.00
134สิงหาคมจ่ายมงคล โนจนานฤดม ดท ปช อบรม แนวคิดพื้นฐานการจัดการข้อร้องเรียน 1-3 สค 60 5,400.00
135สิงหาคมชม.นายพรหมวิรุฒิ.ค่าเช่ารถ 31/7-2/8 ไปน่าน งานพี่ประธาน (นิเทศงาน)5,400.00
136สิงหาคมชม.นายศักดา ชิวขนาน.ค่าเช่ารถวันที่ 3 สิงหา 60 นิเทศงานจังหวัดเชียงใหม่ (ประธาน)2,500.00
137สิงหาคมจ่ายเครือออน มานิตยกูล ดท ปช อบรม ISO 24-27 กค 60 14,320.00
138สิงหาคมจ่ายชุติกานต์ สุริยะ ดท ปช รับฟังความเห็นทั่วไป 2-47 สค 60 30,560.00
139สิงหาคมจ่ายนพ เติมชัย เต็มยิ่งยง ดท ปช กรรมการบริหาร 13-14 กค60 8,300.00
140สิงหาคมจ่ายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์ ดท ปช พัฒนารูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิ์ 7-8 สค 60 13,540.00
141สิงหาคมจ่าย เครือออน มานิตยกูล เดินทางประชุม IQA วันที่ 18 กค 60 4,760.00
142สิงหาคมจ่ายนพ พีระมน นิงสานนท์ ดท ปช ตัวชี้วัดการดำเนินงาน 13-14 กค 60 8,900.00
143สิงหาคมจ่ายนพ พีระมน นิงสานนท์ ดท ปช แลกเปลี่ยนเวทีรับฟังความคิดเห็น 21 มิย 60 4,539.00
144สิงหาคมจ่าย นส.สิริพร.ดท.ปช.เชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยไตวาย วันที่ 3-4 สิงหาคม 25605,740.00
145สิงหาคมจ่าย นายสุคนธ์วิญช์ ดท ปช คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูด้านการแพทย์จังหวัดเชียงราย วันที่ 10 สิงหาคม 25603,220.00
146สิงหาคมชม.นพ.สรกิจ.ดท.ปช.พรบ.จัดซื้อ+กกบ.12-14กค6011,028.00
147สิงหาคมชม.นพ.สรกิจ.ดท.ปช.ขับเคลื่อนนโยบาย.6-7กค.606,200.00
148สิงหาคมชม.กรกช.ดท.ปช.คณะทำงานบริหารสนง.31กค.606,560.00
149สิงหาคมจ่ายนพ บุญเติม ตันสุรัตน์ ดท ปช แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 20 กค 60 2,192.00
150สิงหาคมจ่ายศตกร ธนูสนธิ์ ดท ปช NCD 4-7 สค 60 480.00
151สิงหาคมจ่ายทิชากร เลาหกุล ดท ปช ชี้แจงแนวทางตรวจสอบเวชระเบียน 17-18 สค 60 10,900.00
152สิงหาคมจ่ายชนิดา คนตรง ดท ปช ระบบสนับสนุนบริหารจัดการสนง 24-25 สค 60 นครนายก 19,730.00
153สิงหาคมจ่าย เครือออน มานิตยกูล ดท ปช LTC จ.น่าน และ จ.พะเยา 15-16 สค 60 5,340.00
154สิงหาคมจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปช พิจารณาเกณฑ์คุณลักษณะนักสื่อสารหลักประกันฯ 16-17 สค. 60 8,050.00
155สิงหาคมจ่ายนพ เติมชัย เต็มยิ่งยง ดท ปช กรรมการบริหาร ค.8/60 10-11 สค 60 8,700.00
156สิงหาคมจ่ายเทพวิจิตร์ ลาสุนนท์ ดท ปช แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเบิกจ่ายค่ารักษา และ ปช แนวทางตรวจสอบเวชระเบียนกับการจัดการข้อมูล 14-18 สค 60 17,100.00
157สิงหาคมจ่ายณัฏฐธร มโนวร ดท ปช จัดทำระบบข้อมูล IP 7 สค 60 13,320.00
158สิงหาคมจ่ายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์ ดท ปช อบรมศูนย์ 50(5) 16-18 สค 60 8,300.00
159สิงหาคมจ่ายนพ.สรกิจ ภาคีชีพ ดท ปช กกบ ค.8/60 10-11 สค 60 8,600.00
160สิงหาคมจ่ายนพ.สรกิจ ภาคีชีพ ดท ปช กำหนดกรอบแผนการก่อสร้าง , ปช นิเทศน์กองทุน , ปช รับฟังความคิดเห็นระดับประเทศ 30 กค - 4 สค 60 11,000.00
161กันยายนสุคนธ์วิชญ์ ดท ปช 28-29 สค 605,010.00
162กันยายนจ่ายนพ พีระมิน ดท 18-25 สค 6014,383.00
163กันยายนณัฎฐธร ดท ปช 28 สค 6013,200.00
164กันยายนพีระมน ดท ปช 10-11 สค 603,995.00
165กันยายนโชติกา ดท ปช นครนายก 24-25สค6013,960.00
166กันยายนสรกิจ ดท ปช 24-25 สค607,580.00
167กันยายนผช รัชนีวัลย์ ดท ปช 30-31 สค 607,400.00
168กันยายนจ่ายสรัญญา สุนันต๊ะ ดท ปช กกบ สมาคมการประกันสังคมอาเซียน ครั้งที่ 34 22-25 สค 60 8,050.00
169กันยายนจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช ระบบบริการจัดการเงินกองทุนฯ 24-25 สิงหาคม 2560 13,540.00
170กันยายนจ่ายศตกร ธนูสนธิ์ ดท ปช การบริหารจัดการกองทุน 31สค-1กย60 12,440.00
171กันยายนจ่ายนพ พีระมน นิงสานนท์ ดท ปช แนวทางการบริหารกองทุน 30สค-1กย 60 6,304.00
172กันยายนจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช แนวทางการบริหารงบกองทุนของ c3 30 กย - 1 สค 60 50,925.00
173กันยายนจ่ายโชติกา ชูพงษ์เสริฐ ดท ปช บริหารจัดการการบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 30 สค - 1 กย 60 5,210.00
174กันยายนจ่ายเครือออน มานิตยกูล ดท ปช ติดตามงาน จ.ลำพูน 29 สค 60 600.00
175กันยายนจ่ายเทพวิจิตร์ ลาสุนนท์ ดท ปช ISO 30-31 สค 60 12,150.00
176กันยายนจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปช สื่อมวลชนสัญจร จ.พะเยาและ จ.เชียงราย 30 สค - 1 กย 60 5,116.00
177กันยายนจ่ายศตกร ธนูสนธิ์ ดท ปช Medresnet 6 กย 60 8,220.00
178กันยายนจ่ายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี ดท ปช คก เสริมศักยภาดหน่วย 50 (5) วันที่ 6-8 กย 60 6,020.00
179กันยายนจ่ายเครือออน มานิตยกูล ดท ปช COP การดำเนินงาน LTC 13 กย 60 5,140.00
180กันยายนจ่ายประสิทธิ์ สีสัน ดท ปช ซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการจัดหาพัสดุ 14 กย 60 12,960.00
181กันยายนจ่ายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี ดท ปช ติดตามพื้นที่ และร่วมกระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ 6-7 ตค 59 2,280.00
182กันยายนจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช พัฒนาโปรแกรม DMIS 11-12 กย 60 5,440.00
183กันยายนจ่ายผช รัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช COP ภาคประชาชน และ COP LTC 12-13 กย 60 6,200.00
184กันยายนจ่ายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล ดท ปช พัฒนาการจัดการกองทุน 21-22 กย60 7,810.00
185กันยายนจ่ายนพ พีระมน นิงสานนท์ ดทปช IP ระดับเขต และ ปช กกบ ค.9/60 10,193.00
186กันยายนจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท บล ปช 26-27 กย 60 540.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 1,788,372.20 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : -273,944.20 บาท