(03-01) ตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2561
งบประมาณหลังการปรับแผน : 430,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคม17,280.00
2เมษายนชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิคพริ้นติ้ง.ถ่ายเอกสารประชุม 24 เม.ย.6010,240.00
3พฤษภาคมจ่ายปช คณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยบริการ 24เมย6044,526.00
4สิงหาคมจ่ายปช ชี้แจง ตรวจประเมิน 1-31 กค 60 บค 1020 และ 1052 =129781+104130 233,911.00
5สิงหาคมจ่ายปช ชี้แจง ตรวจประเมิน 3-11 สค 60 บค1053=125259 ตัด 03-01=124043 ตัด22-01=1216 124,043.00
6กันยายนปช ตรวจประเมิน 5 กย603,724.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 433,724.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : -3,724.00 บาท