(03-02) พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในด้านคุณภาพการส่งข้อมูลลงทะเบียนฯและติดตามผลการดำเนินงานในกลุ่มจังหวัดที่มีปัญหาการดำเนินงานลงทะเบียนฯ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 35,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กันยายนจ่ายมงคล โนจนานฤดม ดท ติดตามงานลงทะเบียน24-25 สค 60 ลำปาง /28-29 สค60 น่าน 12,170.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 12,170.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 22,830.00 บาท