(03-03) ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 134,500.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคม134,500.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 134,500.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท