(04-01) สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหน้าที่และสิทธิหลักประกันสุขภาพ ตามกฏหมายในกลุ่ม ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ได้แก่ สื่อวิทยุ สิ่งพิมพ์ และประเมินการรับรู้สิทธิ และความพึงพอใจ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 1,500,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมจ่ายปช เตรียมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพ 4ตค5923,254.00
2ตุลาคมจ่ายหจก ศิริวงศพานิช วัสดุจัดปช9-11 พย 598,460.00
3ตุลาคมจ่าย บจก.เชียงใหม่รายวัน จ้าง ปชส.หนังสือพิมพ์ ปจด.ตค 595,000.00
4ตุลาคมจ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าประชาสัมพันธ์วิทยุ 93.25 Mhz ปจด.ตค 595,350.00
5ตุลาคมจ่าย จรุณี บัวเที่ยง จ้างดำเนินรายการสุขถ้วนหน้า ปจด.2,400.00
6ตุลาคมจ่าย จารีต หอมมาก จ้างประชาสัมพันธ์ FM105.75 Mhz ปจด.ตค 597,500.00
7ตุลาคมจ่าย สถานีวิทยุ ม.เกษตร จ้างประชาสัมพันธ์ AM612 Khz ปจด.ตค 597,500.00
8พฤศจิกายนจ่ายนส เพ็ญพร สุตาคำ จ้างผลิตสปอตภาษาชนเผ่า 7 ภาษา7,000.00
9พฤศจิกายนจ่ายหจก ศิริวงศ์พานิช วัสดุจัดประชุม 9-11 พย 59972.00
10พฤศจิกายนจ่ายศิริพร ระวีกูล จ้างจัดทำรายงานปช 8พย591,764.00
11พฤศจิกายนจ่ายHealthlonk Co.,Ltd. จัดปช 9-11 พย 59413,050.00
12พฤศจิกายนจ่ายคชจ ปช คณะทำงานพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารหลักประกัน 8 พย 598,120.00
13พฤศจิกายนจ่ายคชจ ปช พัฒนาศักยภาพนักสื่อสารหลักประกัน 9-11 พย 59166,264.00
14พฤศจิกายนจ่ายธนคุปต์ วรวุฒิ ณ อยุธยา จ้างสรุปผลการดำเนินงานปช 9-11 พย 596,000.00
15พฤศจิกายนจ่าย บจก.เชียงใหม่รายวัน จ้าง ปชส.หนังสือพิมพ์ ปจด.พย 595,000.00
16พฤศจิกายนจ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าประชาสัมพันธ์วิทยุ 93.25 Mhz ปจด.พย 595,350.00
17พฤศจิกายนจ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าสปอตประชาสัมพันธ์วิทยุ AM1476 Khz ปจด.พย 595,350.00
18พฤศจิกายนจ่าย จรุณี บัวเที่ยง จ้างดำเนินรายการสุขถ้วนหน้า ปจด.พย 592,400.00
19พฤศจิกายนจ่าย จารีต หอมมาก จ้างประชาสัมพันธ์ FM105.75 Mhz ปจด.พย 597,500.00
20พฤศจิกายนจ่าย สถานีวิทยุ ม.เกษตร จ้างประชาสัมพันธ์ AM612 Khz ปจด.พย 597,500.00
21ธันวาคมจ่ายหจก เจอาร์กราฟฟิค สำเนาเอกสารประเมินการรับรู้สิทธิ16,000.00
22ธันวาคมจ่ายปช คณะทำงานสื่อสารด้านหลักประกันสุขภาพ ค 2/2560 วันที่ 6 ธค 5935,102.00
23ธันวาคมจ่าย บจก.เชียงใหม่รายวัน จ้าง ปชส.หนังสือพิมพ์ ปจด.ธค 595,000.00
24ธันวาคมจ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าประชาสัมพันธ์วิทยุ 93.25 Mhz ปจด.ธค 595,350.00
25ธันวาคมจ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าสปอตประชาสัมพันธ์วิทยุ AM1476 Khz ปจด.ธค 595,350.00
26ธันวาคมจ่าย จรุณี บัวเที่ยง จ้างดำเนินรายการสุขถ้วนหน้า ปจด.ธค 592,400.00
27ธันวาคมจ่าย จารีต หอมมาก จ้างประชาสัมพันธ์ FM105.75 Mhz ปจด.ธค 597,500.00
28ธันวาคมจ่าย สถานีวิทยุ ม.เกษตร จ้างประชาสัมพันธ์ AM612 Khz ปจด.ธค 597,500.00
29มกราคมจ่ายนส ศิริพร ระวีกูล จัดจ้างทำรายงานการประชุมคณะทำงานสื่อสาร1,700.00
30มกราคมจ่าย บจก.เชียงใหม่รายวัน จ้าง ปชส.หนังสือพิมพ์ ปจด.มค 605,000.00
31มกราคมจ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าประชาสัมพันธ์วิทยุ 93.25 Mhz ปจด.มค 605,350.00
32มกราคมจ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าสปอตประชาสัมพันธ์วิทยุ AM1476 Khz ปจด.มค 605,350.00
33มกราคมจ่าย จรุณี บัวเที่ยง จ้างดำเนินรายการสุขถ้วนหน้า ปจด.มค 602,400.00
34มกราคมจ่าย จารีต หอมมาก จ้างประชาสัมพันธ์ FM105.75 Mhz ปจด.มค 607,500.00
35มกราคมจ่าย สถานีวิทยุ ม.เกษตร จ้างประชาสัมพันธ์ AM612 Khz ปจด.มค 607,500.00
36กุมภาพันธ์จ่าย บจก.เชียงใหม่รายวัน จ้าง ปชส.หนังสือพิมพ์ ปจด.กพ 605,000.00
37กุมภาพันธ์จ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าประชาสัมพันธ์วิทยุ 93.25 Mhz ปจด.กพ 605,350.00
38กุมภาพันธ์จ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าสปอตประชาสัมพันธ์วิทยุ AM1476 Khz ปจด.กพ 605,350.00
39กุมภาพันธ์จ่าย จรุณี บัวเที่ยง จ้างดำเนินรายการสุขถ้วนหน้า ปจด.กพ 602,400.00
40กุมภาพันธ์จ่าย จารีต หอมมาก จ้างประชาสัมพันธ์ FM105.75 Mhz ปจด.กพ 607,500.00
41กุมภาพันธ์จ่าย สถานีวิทยุ ม.เกษตร จ้างประชาสัมพันธ์ AM612 Khz ปจด.กพ 607,500.00
42มีนาคมจ่าย บจก.เชียงใหม่รายวัน จ้าง ปชส.หนังสือพิมพ์ ปจด.มีค 605,000.00
43มีนาคมจ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าประชาสัมพันธ์วิทยุ 93.25 Mhz ปจด.มีค 605,350.00
44มีนาคมจ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าสปอตประชาสัมพันธ์วิทยุ AM1476 Khz ปจด.มีค 605,350.00
45มีนาคมจ่าย จรุณี บัวเที่ยง จ้างดำเนินรายการสุขถ้วนหน้า ปจด.มึค 602,400.00
46มีนาคมจ่าย จารีต หอมมาก จ้างประชาสัมพันธ์ FM105.75 Mhz ปจด.มีค 607,500.00
47มีนาคมจ่าย สถานีวิทยุ ม.เกษตร จ้างประชาสัมพันธ์ AM612 Khz ปจด.มีค 607,500.00
48เมษายนจ่าย บจก.เชียงใหม่รายวัน จ้าง ปชส.หนังสือพิมพ์ ปจด.เมย 605,000.00
49เมษายนจ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าประชาสัมพันธ์วิทยุ 93.25 Mhz ปจด.เมย 605,350.00
50เมษายนจ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าสปอตประชาสัมพันธ์วิทยุ AM1476 Khz ปจด.เมย 605,350.00
51เมษายนจ่าย จรุณี บัวเที่ยง จ้างดำเนินรายการสุขถ้วนหน้า ปจด.เมย 601,800.00
52เมษายนจ่าย จารีต หอมมาก จ้างประชาสัมพันธ์ FM105.75 Mhz ปจด.เมย 607,500.00
53เมษายนจ่าย สถานีวิทยุ ม.เกษตร จ้างประชาสัมพันธ์ AM612 Khz ปจด.เมย 607,500.00
54พฤษภาคมจ่ายปช คณะทำงานสื่อสารด้านหลักประกันสุขภาพ ค 3/2560 วันที่ 11 พค 6043,178.00
55พฤษภาคมจ่าย บจก.เชียงใหม่รายวัน จ้าง ปชส.หนังสือพิมพ์ ปจด.พค 605,000.00
56พฤษภาคมจ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าประชาสัมพันธ์วิทยุ 93.25 Mhz ปจด.พค 605,350.00
57พฤษภาคมจ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าสปอตประชาสัมพันธ์วิทยุ AM1476 Khz ปจด.พค 605,350.00
58พฤษภาคมจ่าย จรุณี บัวเที่ยง จ้างดำเนินรายการสุขถ้วนหน้า ปจด.พค 603,000.00
59พฤษภาคมจ่าย จารีต หอมมาก จ้างประชาสัมพันธ์ FM105.75 Mhz ปจด.พค 607,500.00
60พฤษภาคมจ่าย สถานีวิทยุ ม.เกษตร จ้างประชาสัมพันธ์ AM612 Khz ปจด.พค 607,500.00
61พฤษภาคมจ่ายปช อบรมนักสื่อสาร จ.แพร่ 24-25 พค 6013,856.00
62มิถุนายนจ่าย บจก.เชียงใหม่รายวัน จ้าง ปชส.หนังสือพิมพ์ ปจด.มิย 605,000.00
63มิถุนายนจ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าประชาสัมพันธ์วิทยุ 93.25 Mhz ปจด.มิย 605,350.00
64มิถุนายนจ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าสปอตประชาสัมพันธ์วิทยุ AM1476 Khz ปจด.มิย 605,350.00
65มิถุนายนจ่าย จรุณี บัวเที่ยง จ้างดำเนินรายการสุขถ้วนหน้า ปจด.มีย 602,400.00
66มิถุนายนจ่าย จารีต หอมมาก จ้างประชาสัมพันธ์ FM105.75 Mhz ปจด.มิย 607,500.00
67มิถุนายนจ่าย สถานีวิทยุ ม.เกษตร จ้างประชาสัมพันธ์ AM612 Khz ปจด.มิย 607,500.00
68มิถุนายนจ่าย สมาคมพัฒนาพลเมือง สัญญาที่ 60A00291 งวดที่ 210,000.00
69มิถุนายนจ่ายปช ซักซ้อมความเข้าใจทิศทางการดำเนินงานมิตรภาพบำบัด 20 มิย 60 30,056.00
70กรกฎาคมจ่าย บจก.เชียงใหม่รายวัน จ้าง ปชส.หนังสือพิมพ์ ปจด.กค 605,000.00
71กรกฎาคมจ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าประชาสัมพันธ์วิทยุ 93.25 Mhz ปจด.กค 605,350.00
72กรกฎาคมจ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าสปอตประชาสัมพันธ์วิทยุ AM1476 Khz ปจด.กค 605,350.00
73กรกฎาคมจ่าย จรุณี บัวเที่ยง จ้างดำเนินรายการสุขถ้วนหน้า ปจด.กค 603,000.00
74กรกฎาคมจ่าย จารีต หอมมาก จ้างประชาสัมพันธ์ FM105.75 Mhz ปจด.กค 607,500.00
75กรกฎาคมจ่าย สถานีวิทยุ ม.เกษตร จ้างประชาสัมพันธ์ AM612 Khz ปจด.กค 607,500.00
76กรกฎาคมรร ทัชสตาร์รีสอร์ท จัดปช 13-15 กค 6096,321.40
77กรกฎาคมชม.จ่ายมนัสชนก.ปช.ทัชสตาร์ 15 กค 60 (บล/ดท/)68,828.00
78สิงหาคมจ่าย บจก.เชียงใหม่รายวัน จ้าง ปชส.หนังสือพิมพ์ ปจด.สค 605,000.00
79สิงหาคมจ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าประชาสัมพันธ์วิทยุ 93.25 Mhz ปจด.สค 605,350.00
80สิงหาคมจ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าสปอตประชาสัมพันธ์วิทยุ AM1476 Khz ปจด.สค 605,350.00
81สิงหาคมจ่าย จรุณี บัวเที่ยง จ้างดำเนินรายการสุขถ้วนหน้า ปจด.สค 602,400.00
82สิงหาคมจ่าย จารีต หอมมาก จ้างประชาสัมพันธ์ FM105.75 Mhz ปจด.สค 607,500.00
83สิงหาคมจ่าย สถานีวิทยุ ม.เกษตร จ้างประชาสัมพันธ์ AM612 Khz ปจด.สค 607,500.00
84สิงหาคมชม.หจก.จรัสธุรกิจการพิมพ์.ค่าจ้างออกแบบและผลิตโปสเตอร์ สายด่วน สปสช 1330121,000.00
85สิงหาคมชม.เยสกู๊ดไอเดีย.ค่าจ้างผลิต VCD = 42500 ตัด 04-01(36625.60) ตัด 04-02(5875.40)36,624.60
86กันยายนจ่าย บจก.เชียงใหม่รายวัน จ้าง ปชส.หนังสือพิมพ์ ปจด.กย 605,000.00
87กันยายนจ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าประชาสัมพันธ์วิทยุ 93.25 Mhz ปจด.กย 605,350.00
88กันยายนจ่าย สวท.เชียงใหม่ ค่าสปอตประชาสัมพันธ์วิทยุ AM1476 Khz ปจด.กย 605,350.00
89กันยายนจ่าย จรุณี บัวเที่ยง จ้างดำเนินรายการสุขถ้วนหน้า ปจด.กย 602,400.00
90กันยายนจ่าย จารีต หอมมาก จ้างประชาสัมพันธ์ FM105.75 Mhz ปจด.กย 607,500.00
91กันยายนจ่าย สถานีวิทยุ ม.เกษตร จ้างประชาสัมพันธ์ AM612 Khz ปจด.กย 607,500.00
92กันยายนชม.เยสกู๊ดไอเดีย.ของที่ระลึก50,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 1,550,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : -50,000.00 บาท