(04-02) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ในการสร้างแกนนำหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุม สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ ( จากเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับเขตปี ๒๕๕๙ )
งบประมาณหลังการปรับแผน : 1,650,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคม648,000.00
2มิถุนายนชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสารประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจ.10 มิย 6016,660.00
3มิถุนายนชม.ศิริวงศ์.วสด.ประชุม 10 มิย 602,000.00
4มิถุนายนชม.ค่าจ้างบันทึกข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ52,000.00
5มิถุนายนรร เชียงใหม่ออคิด จัดปช สร้างความเข้าใจระบบหลักประกัน 9-10 มิย 60138,600.00
6มิถุนายนจ่ายปช การสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพฯ 9-10 มิย 60 277,200.00
7มิถุนายนชม.สมาคมพัฒนาพลเมือง.สนับสนุนกิจกรรม.งวด 2/2152,000.00
8กรกฎาคมชม.สคร.1.สนับสนุนกิจกรรม.ปช.สร้างความรู้โรคเรื้อรัง300,000.00
9สิงหาคมชม.เยสกู๊ดไอเดีย.ค่าจ้างผลิต VCD = 42500 ตัด 04-01(36625.60) ตัด 04-02(5875.40)5,875.40
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 1,592,335.40 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 57,664.60 บาท