(08-01) ประชุมเพื่อการบริหารจัดการกองทุนแพทย์แผนไทย และการประชุมเพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลแพทย์แผนไทยระดับเขต
งบประมาณหลังการปรับแผน : 19,838.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤษภาคมชม.สุคนธ์วิชญ์.ปช.แพทย์แผนไทย.24 พค 6019,838.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 19,838.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท