(09-01) พัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
งบประมาณหลังการปรับแผน : 5,839,229.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายน24,551.00
2ธันวาคม10,792.00
3มกราคมจ่ายปช หารือการเตรียมการเพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำกองทุนหลักประกันท้องถิ่น 13 มค60 6,840.00
4มกราคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาปช.อบรมพัฒนาวิทยาการ.25-27/1/60650.00
5มกราคมชม.พรหมวิรุฒิ.เช่ารถลงพื้นที่สารภีฝึกปฏิบัติประเมินกองทุน.26/1/6010,000.00
6มกราคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาปช.อบรมพัฒนาวิทยาการ.25-27/1/60 (ทำเนียบ)81.00
7กุมภาพันธ์จ่ายปช วิทยากรแกนนำพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมการจัดอบรม 24 มค60 3,512.00
8กุมภาพันธ์จ่ายปช เชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด 25-27มค60 112,092.00
9กุมภาพันธ์จ่ายบจก ช้างคลานเวย์ จัดปช อบรม พัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด 13 มค 60 9,000.00
10กุมภาพันธ์ชม.พรหมวิรุฒิ.เช่ารถลงพื้นที่สารภีฝึกปฏิบัติประเมินกองทุน.9/2/6010,000.00
11กุมภาพันธ์ชม.หจก.เจอาร์.สำเนาปช.อบรมพัฒนาวิทยาการ.8-10/2/601,465.00
12กุมภาพันธ์ชม.พรหมวิรุฒิ.เช่ารถลงพื้นที่สารภีฝึกปฏิบัติประเมินกองทุน.9/2/60 (เช่าเพิ่ม)5,000.00
13กุมภาพันธ์จ่ายปช อบรม พัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด รุ่น 2 วันที่ 8-10 กพ 60 137,310.00
14กุมภาพันธ์ชม.รร.ฮอลิเดย์การเด้น.ปช.24-27/1/6064,250.00
15กุมภาพันธ์จ่ายบจก ดวงตะวัน จัดปช 8-10 กพ60123,550.00
16กุมภาพันธ์จ่ายประมวล ปาละก้อน ดท ปช ติดตามงานกองทุนท้องถิ่น 16 กพ 60 ชร 7,030.00
17มีนาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิคพริ้นติ้ง.สำเนาเอกสาร.ประชุม 2-3/3/6022,000.00
18มีนาคมจ่ายขบจก ดวงตะวัน จัดปช อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด 8-10 กพ 60 123,550.00
19มีนาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิคพริ้นติ้ง.สำเนาเอกสาร.ประชุม 2-3/3/60 (ถ่ายเพิ่ม)4,000.00
20มีนาคมชม.พรหมวิรุฒิ.เช่ารถลงพื้นที่สารภีฝึกปฏิบัติประเมินกองทุน.6 มี.ค.6020,000.00
21มีนาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาปช.6-7 มีค.60 และ 16-17 มีค.6014,420.00
22มีนาคมจ่ายปช คก อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ 6-7 มีค 60 164,340.00
23มีนาคมจ่ายปช เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้จ่ายกองทุนหลักประกัน 2-3 มีค 60 25,460.00
24มีนาคมชม.พรหมวิรุฒิ.เช่ารถลงพื้นที่สารภีฝึกปฏิบัติประเมินกองทุน.16 มี.ค.6020,000.00
25มีนาคมจ่ายปช อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ กองทุนระดับท้องถิ่น จ ชร / จ น่าน 298,864.00
26มีนาคมชม.จ่ายรร.คุ้มขันโตก.ปช.2-3มีค.60.Long term care.520,000.00
27มีนาคมชม.สมาคมพัฒนาพลเมือง.60A00700.งวด 1/31,252,800.00
28มีนาคมจ่ายประมวล ปาละก้อน ติดตามงานกองทุนท้องถิ่น แม่ฟ้าหลวง ชร 22 มี่ค60 6,514.00
29เมษายนจ่ายนพ บุญเติม ตันสุรัตน์ ดท ปช ติดตามกองทุนท้องถิ่น จ ลำปาง 10 มีค60500.00
30เมษายนจ่ายประมวล ปาละก้อน ดท ติดตามงานกองทุนท้องถิ่นเชียงดาว ชม 31 มีค 601,415.00
31เมษายนจ่ายประมวล ปาละก้อน ดท ติดตามงานกองทุนท้องถิ่น ชร 30 มีค 602,270.00
32เมษายนจ่ายประมวล ปาละก้อน ดท ติดตามงานกองทุนท้องถิ่น มส 28 มีค60 17,400.00
33เมษายนชม.จ่าย รร.ฮอลิเดย์การ์เด้น.ปช.วิทยากรแกนนำระดับอำเภอ วันที่ 16-17 มีค.60144,100.00
34เมษายนชม.จ่าย รร.เดอะปาร์ค.ปช.วิทยากรแกนนำระดับอำเภอ วันที่ 6-7 มีค.60148,850.00
35พฤษภาคมประมวล.เดินทางประเมินผลกองทุน.24 พค 60 . เชียงราย45,212.00
36พฤษภาคมประมวล.ประชุมปรึกษาหารือแนวทางสร้างกลไก.22 พค 60 ณ สปสช.เขต 121,690.00
37มิถุนายนจ่ายปช คณะทำงานพัฒนาประเมินผลกองทุน สปสช. ในระดับท้องถิ่น จ.เชียงราย 24 พค 60 45,392.00
38กรกฎาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.สำเนาเอกสารประชุม .รุ่นที่ 3 วันที่ 11-14 กค 605,250.00
39กรกฎาคมชม.จ่ายพรหมวิรุฒ.ค่าจ้างรถตู้ 9 คัน อบรมแกนนำระดับจังหวัด.วันที่ 13 กค 6022,500.00
40กรกฎาคมจ่ายปช คก อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด 11-14 กค 60 214,120.00
41กรกฎาคมชม.จ่ายพรหมวิรุฒ.ค่าจ้างรถตู้ 20 คัน อบรมแกนนำระดับจังหวัด.วันที่ 24-27 กค 6050,000.00
42กรกฎาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.สำเนาเอกสารประชุม .รุ่นที่ 3.24-27 กค 6012,630.00
43สิงหาคมรร ชม ออร์คิด ปช พัฒนาวิทยากรแกนนำระดับอำดภอ 24-27 กค 60266,200.00
44สิงหาคมรร ฮอลิเดย์การ์เด้น บจก สุวะนะ จัดปช 11-14 กค60126,200.00
45สิงหาคมจ่ายปช อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ กองทุนระดับท้องถิ่น 24-27 กค 60340,956.00
46สิงหาคมชม.จ่ายพรหมวิรุฒ.ค่าจ้างรถตู้ 15 คัน อบรมแกนนำระดับจังหวัด.วันที่ 9 สค.6037,500.00
47สิงหาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.สำเนาเอกสารประชุม ประชุม 8-10 สค 608,732.00
48สิงหาคมชม.บจก.เชียงใหม่ออคิดโฮเต็ล.ปช.7-10สค.60245,100.00
49สิงหาคมจ่ายปช อบรม พัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด รุ่น 4 วันที่ 7-10 สค 60 331,544.00
50สิงหาคมชม.สมาคมพัฒนาพลเมืองเพื่อสุขภาวะ.60A01026.งวด 1/283,520.00
51สิงหาคมจ่ายบจก ช้างคลานเวย์ จัดปช 24-25 สค 60163,300.00
52สิงหาคมจัดปช 24-25 สค 60 บล วิทยากร ดท173,344.00
53กันยายนชม.สมาคมพัฒนาพลเมือง.60A00700.งวด 2/3234,900.00
54กันยายนชม.สมาคมพัฒนาพลเมือง.60A00700.งวด 3/378,300.00
55กันยายนชม.สมาคมพัฒนาพลเมืองเพื่อสุขภาวะ.60A01026.งวด 2/220,880.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 5,839,876.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : -647.00 บาท