(10-01) บริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟุสมนรรถภาพที่จำเป็นจ่อสุขภาพระดับจังหวัด
งบประมาณหลังการปรับแผน : 49,910.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1เมษายนนงนุช.ปช.เตรียมข้อมูลและเกณฑ์การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ 11 เมย 6049,910.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 49,910.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท