(11-01) สนับสนุนการเข้าถึงบริการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 698,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายน96,940.00
2ธันวาคม119930+61180181,110.00
3มกราคมจ่ายปช ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงานดูแลผู้สูงอายุ 21ธค59 ชร /22 ธค59 พย /27ธค59 มส161,500.00
4มกราคมชม.บจก.ช้างคลานเวย์.ปช.LTC.13/12/59147,000.00
5กันยายนจ่ายเครือออน มานิตยกูล ดท ปช ติดตามการดำเนินงานผู้สูงอายุ ชร 30 สค 60 4,810.00
6กันยายนจ่ายเครือออน มานิตยกูล ดท ปช ติดตามการดำเนินงานผู้สูงอายุ ลี้ ลำพูน 5 กย 60 1,680.00
7กันยายนจ่ายปช สรุปผลการดำเนินงานดูแลระยยาวด้านสาธารณสุข 11 กย 60 53,200.00
8กันยายนจ่ายบจก ช้างคลานเวย์ จัดปช สรุปผลการดำเนินงานดูแลระยยาวด้านสาธารณสุข 11 กย 60 35,300.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 681,540.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 16,460.00 บาท