(13-01) สนับสนุนและสร้างความเข็มแข็งคณะกรรมการไตระดับเขต
งบประมาณหลังการปรับแผน : 260,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมจ่าย ปช.คณะกรรมการระดับเขต 25 ต.ค 5920,488.00
2พฤศจิกายนจ่าย ปช.คณะกรรมการระดับเขต 22 พย 5922,750.00
3ธันวาคมจ่าย ปช.คณะกรรมการระดับเขต 20 ธค 5920,720.00
4มกราคมจ่ายปช คณะกรรมการไตระดับเขต 17 มค 60 15,276.00
5กุมภาพันธ์จ่ายปช คณะกรรมการไตระดับเขต 16 กพ 60 21,070.00
6มีนาคมจ่ายปช คณะกรรมการไต 28 มีค 60 19,196.00
7เมษายนจ่ายปช คณะกรรมการไตระดับเขต 25 เมย 6020,680.00
8พฤษภาคมสิริพร.จัดประชุมไต ครั้งที่ 8/2560 . 23 พค 6020,920.00
9มิถุนายนจ่ายปช พิจารณาการบำบัดทดแทนผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ค 9/2560 วันที่ 20 มิย 60 21,638.00
10กรกฎาคมจ่ายปช คก สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบบริการบำบัดทดแทนไต 18 กค 60 24,110.00
11สิงหาคมปช กรรมการไต 29 สค 6016,300.00
12กันยายนจ่ายปช คณะกรรมการไต 12 กย 60 16,528.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 239,676.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 20,324.00 บาท