(13-02) พัฒนา CKD Clinic ต้นแบบ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 61,730.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมจ่ายบจก ช้างคลานเวย์ จัดปช 23พย 59 ปช ประมวลผลการจ่ายชดเชย 61,730.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 61,730.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท