(13-03) ตรวจประเมินคุณภาพหน่วยบริการ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 17,532.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายน10,640.00
2ธันวาคม6,892.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 17,532.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท