(14-01) สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย โรคเฉพาะ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 1,050,576.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมจ่ายปช คณะกรรมการโรคต้อกระจก 13 ตค 5935,420.00
2พฤศจิกายนจ่ายจัดปช คณะทำงานพัฒนาระบบข้อเข่าเสื่อม 27 ตค 5912,129.00
3มกราคมจ่ายปช คณะทำงานจัดสรรงบธารัสซีเมีย 18 มค 60 41,170.00
4มกราคมจ่ายปช คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานต้อกระจก 13 มค60 28,152.00
5กุมภาพันธ์จ่ายปช คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการข้อเข่าเสื่อม 30มค60 31,450.00
6กุมภาพันธ์จ่ายปช คก สนับสนุนการจัดบริการโครเรื้อรัง /โรคเฉพาะ 17 กพ 60 45,152.00
7มีนาคมจ่ายปช คณะทำงานย่อยพัฒนาระบบการผ่าตัดรักษาข้อเสื่อม 23กพ60 3,832.00
8มีนาคมจ่ายปช พิจารณาจัดสรรงบสนับสนุนธาลัสซีเมีย วันที่ 27 กพ 60 40,325.00
9มีนาคมจ่าย ปช ติดตามผลการผ่าตัดต้อกระจก ค.2 10 มีค.60 20,408.00
10มีนาคมจ่ายปช คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการข้อเข่าเสื่อม 24 มีค 60 25,474.00
11พฤษภาคมจ่ายปช คณะทำงานพัฒนาระบบข้อเข่าเสื่อม 26เมย60 16,164.00
12กรกฎาคมชม.นายวัชรากร.ค่าเช่ารถตู้ดูงานวันที่ 20 กค 60 (ประชุมศตกร)25,000.00
13กรกฎาคมชม.เจอาร์.สำเนาเอกสารในการประชุมแนวทางการรักษาและเบิกจ่ายกรณีรักษาโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 (ประชุมสรัญญา) 17 กค 605,040.00
14กรกฎาคมชม.หจก.ศิริวงค์พานิช.กระดาษทำใบประกาศ.ประชุม 17-21/7/60 ศตกร495.00
15สิงหาคมจ่ายปช แนวทางการรักษาและการเบิกจ่ายโรคมะเร็ง 17 กค 60 59,378.00
16สิงหาคมจ่ายปช การพัฒนากลไกการบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง วันที่ 17-21 กค 60 77,646.00
17สิงหาคมรร ดิเอมเพลส จัดปช 17-21 กค 60429,000.00
18สิงหาคมจ่ายรร ดิเอมเพรส จัดปช 17กค6050,750.00
19กันยายนจ่ายปช คณะทำงานพัฒนาข้อเข่าเสื่อม 11กย 60 21,690.00
20กันยายนจ่ายปช คณะทำงานสรุปงานและติดตามผลการผ่าตัดต้อกระจก 15 กย 60 30,690.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 999,365.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 51,211.00 บาท