(15-01) พัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ให้เกิด กี่เข้าถึงยา การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เช่น ยาจำเป็น ASU เภสัชกรรมปฐมภูมิ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 726,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายน33,172.00
2มกราคมชม.หจก.เจออาร์.สำเนาปช.การใช้ยาอย่างสมเหตุผล.26/1/609,520.00
3กุมภาพันธ์จ่ายปช การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหน่วยบริการ 26 มค 60 9,460.00
4กุมภาพันธ์จ่ายปช พัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายเภสัชกรรมปฐมภูมิ 19-20 มค 60 52,162.00
5กุมภาพันธ์จ่ายหจก ปราชญ์ราชพฤกษ์รีสอร์ท จัดปช เครือข่ายเภสัชกรรมปฐมภูมิ 19-20 มค60 70,700.00
6กุมภาพันธ์จ่ายบจก ช้างคลานเวย์ จัดปช ส่งเสริมการใช้ยาปฎิชีวนะ วันที่ 26 มค 60ฃ 73,500.00
7เมษายนจ่ายปช การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 31 มีค6021,045.00
8พฤษภาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.สำเนา AEFI.ปช.19 พค.607,920.00
9พฤษภาคมจ่ายปช การให้บริการวัคซีนในระบบหลักประกัน 19พค60 26,548.00
10มิถุนายนรร ดิเอมเพลส จัดปช ให้บริการวัคซีน 19 พค 6056,900.00
11มิถุนายนชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสารประชุม 26-27 มิย.60 การใช้ยาแบบประคับประคอง17,125.00
12มิถุนายนจ่ายปช พัฒนาเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพการดูแลและการใช้ยาในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 26-27 มิย 60 78,516.00
13กรกฎาคมจ่าย รร แม่ปิง จัดปช เครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ 26-27มิย6091,500.00
14สิงหาคมรร อโมร่า บจก ภัทรท่าแพ จัดปช 25-27 กค 6099,800.00
15สิงหาคมจ่ายปช พัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายเภสัชกรรมปฐมภูมิ 25-27 กค 60 75,900.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 723,768.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 2,232.00 บาท