(16-01) สนับสนุนการดำเนินงาน อปสข.
งบประมาณหลังการปรับแผน : 814,780.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายน112,380.00
2มกราคมชม.เจอาร์.สำนาเอกสารประชุม อปสข.ครั้งที่ 1/60.16/1/606,400.00
3มกราคมจ่ายปช อปสข ระดับเขต 16 มค 60 105,856.00
4กุมภาพันธ์ชม.เจอาร์.สำนาเอกสารประชุม อปสข.ครั้งที่ 2/60.24/2/608,800.00
5มีนาคมจ่ายปช อปสข ระดับเขต 24 กพ 60 98,247.00
6พฤษภาคมชม.เจอาร์.สำนาเอกสารประชุม อปสข.ครั้งที่ 3/60.03/5/6011,400.00
7พฤษภาคมจ่ายปช คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ 3 พค 60 104,780.00
8มิถุนายนชม.เจอาร์.สำนาเอกสารประชุม อปสข.ครั้งที่ 4/60.23มิย.608,800.00
9มิถุนายนจ่ายปช ชี้แจง อบรมสรรหา คัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ 16 มิย60 จ แพร่ 15,312.00
10กรกฎาคมจ่ายปช คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ ค 4/60 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 90,014.00
11สิงหาคมชม.เกียรติทนงศักดิ์.จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมครั้งที่ 4/2560 (ยอด 34,790) บาท ให้ตัดจาก 16-02 = 10457 ที่เหลือไปตัด 16-01 = 24,33324,333.00
12สิงหาคมชม.หจก.เจอา.สำเนาเอกสาร.ประชุม อปสช.ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 1 กันยายน 25608,600.00
13กันยายนจ่ายปช อปสข วันที่ 1 กย 60 113,291.00
14กันยายนจ่ายปช คณะอนุกรรมการ 25 กย 60 74,631.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 782,844.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 31,936.00 บาท