(17-01) สนับสนุนการกำกับ ติดตามมาตรฐานหน่วยบริการ (อนุฯ ควบคุมมาตรฐาน) ระดับเขต เขต 1 เชียงใหม่
งบประมาณหลังการปรับแผน : 482,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายน2,760.00
2ธันวาคม70,496.00
3มกราคมจ่ายปช คณะทำงานเพื่อการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ 11 มค 60 11,240.00
4มกราคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนา.ปช.อนุควบคุม.31/1/602,125.00
5กุมภาพันธ์จ่ายปช คณะอนุกรรมการควบคุมมาตรฐาน ค 1/2560วันที่ 31มค60 47,681.00
6กุมภาพันธ์ชม.พรหมวิรุฒิ.เช่ารถเดินทาง อ.แม่ลาน้อย 16/2/602,500.00
7กุมภาพันธ์จ่ายปช ชี้แจงและตรวจประเมินการดำเนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียน ม 50(5) วันที่ 16 กพ 60 มส 13,654.00
8มีนาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนา.ปช.ตรวจหน่วย50(5).21 มีนาคม 60480.00
9มีนาคมชม.พรหมวิรุฒิ.เช่ารถ 22-23 มี.ค.60.ไปเชียงของ3,600.00
10เมษายนจ่ายปช ชี้แจงและตรวจประเมินการดำเนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียน 21 มีค 60 แพร่14,524.00
11เมษายนจ่ายปช คก กำกับติดตามมาตรฐานหน่วยบริการ 22-23 มีค 60 รพ เชียงของ ชร54,226.00
12พฤษภาคมชม.เจอาร์กราฟฟิคพริ้นติ้ง.สำเนาเอกสาร.ปช.2พค.601,462.00
13พฤษภาคมจ่ายปช คณะทำงาน คก กำกับติดตามมาตรฐานหน่วยบริการ 2 พค 60 10,840.00
14พฤษภาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.สำเนาเอกสารประชุม 16 พค 603,120.00
15พฤษภาคมจ่ายปช คณะอนุกรรมการควบคุมมาตรฐาน 16 พค 60 58,454.00
16กรกฎาคมปช คณะทำงาน คก กำกับติดตามมาตรฐานหน่วยบริการ 17 กค 60 13,170.00
17สิงหาคมจ่ายปช คก กำกับติดตามมาตรฐานหน่วยบริการ 25-27 กค 60 น่าน 62,966.00
18สิงหาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสาร.ปช.อนุควบคุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 สิงหาคม 25602,125.00
19สิงหาคมจ่าย ปช.อนุควบคุม 15 สิงหาคม 6045,328.00
20กันยายนจ่ายปช คณะทำงาน คก กำกับติดตามมาตรฐานหน่วยบริการ 4 กย 60 17,780.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 438,531.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 43,469.00 บาท