(18-01) สนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วม และคุ้มครองสิทธิ์ ของภาคีเครื่อข่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 1,818,508.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มกราคมชม.ศิริวงศ์.วสด.สนง.ปช.12-13/1/601,250.00
2มกราคมชม.เจอาร์.ค่าสำเนาเอกสารปช.12-13/1/602,550.00
3มกราคมชม.เจอาร์.ค่าสำเนาเอกสารปช.12-13/1/60 (ถ่ายเพิ่ม)660.00
4มกราคมชม.กฤษณาบรรจุภัณฑ์.กระเป๋าเอกสาร.ปช.12-13/1/6029,700.00
5มกราคมจ่ายปช พัฒนาดำเนินงานและสร้างเครือข่ายการคุ้มครองสิทธิ์ 12-13 มค 60 186,592.00
6กุมภาพันธ์จ่ายปช จ่ายช่วยเหลือพิจารณาคำร้องกรณีผู้ให้บริการ 11,452.00
7กุมภาพันธ์จ่ายบจก ช้างคลานเวย์ จัดปช คก พัฒนาการดำเนินงานและสร้างเครือข่ายการคุ้มครองสิทธิ์ 12-13 มค 60 250,200.00
8มีนาคมจ่ายปช พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ 1 มีค 60 13,252.00
9มีนาคมชม.เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ลำพูน.60A00594.งวด 1/264,000.00
10มีนาคมชม.ศูนย์ประสานงานพะเยา.60A00590.งวด 1/264,000.00
11มีนาคมชม.ศปสง.Hivเชียงราย.60A00596.งวด 1/296,000.00
12มีนาคมชม.ศปสง.เครือข่ายชาติพันธ์เชียงใหม่.60A00595.งวด 1/264,000.00
13มีนาคมชม.ศปสง.Hivลำปาง.60A00593.งวด 1/264,000.00
14มีนาคมชม.ศูนย์ประสานงานลำปาง.60A00591.งวด 1/264,000.00
15มีนาคมชม.ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกน่าน.60A00597.งวด1/232,000.00
16มีนาคมชม.ศูนย์ประสานงานHIVพะเยา.60A00599.งวด 1/216,000.00
17มีนาคมชม.แรงงานนอกระบบพะเยา.60A00600.งวด 1/216,000.00
18มีนาคมชม.แรงงานนอกระบบเชียงใหม่.60A00592.งวด 1/264,000.00
19มีนาคมชม.ประชุมอนุกรรมการ ม.41.14 มีค.60.จ.เชียงใหม่9,560.00
20มีนาคมชม.ประชุมอนุกรรมการ ม.41.15 มีค.60.จ.พะเยา9,070.00
21มีนาคมชม.ศูนย์ประสานงานแพร่.60A00598.งวด 1/216,000.00
22เมษายนจ่ายปช พิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ จ น่าน 28 มีค 6010,950.00
23เมษายนจ่ายปช อนุกรรมการพิจารณาจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการ 5เมย6013,252.00
24พฤษภาคมจ่ายปช พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ4 พค 60 13,252.00
25มิถุนายนจ่ายปช พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม 41 6 มิย 60 11,402.00
26มิถุนายนจ่ายจัดปช ม 41 สสจ พะเยา 17 พค 60 8,922.00
27มิถุนายนจ่ายปช พิจาราณาคำร้อง ม41 สสจ ลำพูน 25 พค 60(ค่าเบี้ยปช+เดินทาง) 8,330.00
28มิถุนายนจ่ายจัดปช ม 41 สสจ เชียงใหม่ 16 พค 60 pยอด17990-ค่าโอน400 เบิก 01-0117,590.00
29มิถุนายนจ่ายคชจ จัดปช พิจารณา ม41 สสจ น่าน วันที่ 23 พค 60 11,500.00
30มิถุนายนจ่ายจัดปช ม 41 สสจ เชียงใหม่ 16 พค 60=17990 ค่าธรรมเนียมโอนเงิน 400 เบิกงบบริหาร 17,590.00
31มิถุนายนจ่ายคชจ จัด ปช ม 41 สสจลำพูน 13 มิย 60=9680 ค่าธรรมเนียมโอนเบิกงบบริหาร 310 9,370.00
32มิถุนายนจ่ายคชจ จัดปช พิจารณา ม41 สสจ พะเยา วันที่ 14มิย 60ช12032 ค่าธรรมเนียมโอนเบิก 410 เบิกงบบริหาร11,622.00
33มิถุนายนจ่ายคชจ จัด ปช ม 41 สสจ เชียงราย 24 พค 60=24000 เบิกค่าธรรมเนียม 450 งบบริหาร 23,550.00
34กรกฎาคมจ่ายสสจ เชียงใหม่ จัดปช ม41 วันที่ 20 มิย 60 11,291.00
35กรกฎาคมจ่ายปช พิจารณาคำร้องจ่ายช่วยเหลือ กรณีผู้ให้บริการ 5 กค 60 11,452.00
36กรกฎาคมจ่าย สสจ ลำปาง จัดปช คณะอนุกรรมการ ม 41 วันที่ 28 มิย 60 10,400.00
37กรกฎาคมจ่ายสนับสนุนจัดประชุม ม 41 สสจ น่าน วันที่22มิย 60 10,500.00
38สิงหาคมจ่ายปช พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการ 2 สค60 9,652.00
39สิงหาคมจ่ายสสจ น่าน สนับสนุนจัดประชุม ม 41 วันที่ 20 กค 60 10,350.00
40สิงหาคมจ่ายสสจ ชม สนับสนุนจัดประชุม ม 41 วันที่ 18 กค 60 11,630.00
41สิงหาคมจ่ายสสจ เชียงรายจัดปช ม41 วันที่ 7 สค 60 25,050.00
42สิงหาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.สำเนาเอกสาร.ประชุม 50(5) 21 สิงหาคม 2560 (สุคนธ์วิชญ์)2,600.00
43สิงหาคมจ่าย สสจ ลำพูน สนับสนุนจัด ปช ม 41 วันที่ 19 กค 60 8,330.00
44สิงหาคมชม.สุคนธ์วิชญ์.ประชุม 50(5).วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพลส96,900.00
45สิงหาคมจ่ายสสจ มส คชจ ดำเนินการลงพื้นที่อสบถามข้อเท็จจริง วันที่ 4 สค 60 8,552.00
46สิงหาคมจ่ายสสจ มส คชจ ดำเนินการลงพื้นที่อสบถามข้อเท็จจริง วันที่ 4 สค 60 2,296.00
47สิงหาคมชม.สุคนธ์วิชญ์.ประชุม21-22สิงหาคม60 เรื่อง 50(5)68,744.00
48กันยายนชม.เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ลำพูน.60A00594.งวด 2/216,000.00
49กันยายนชม.ศูนย์ประสานงานพะเยา.60A00590.งวด 2/216,000.00
50กันยายนชม.ศูนย์ประสานงานลำปาง.60A00591.งวด 2/216,000.00
51กันยายนชม.แรงงานนอกระบบเชียงใหม่.60A00592.งวด 2/216,000.00
52กันยายนชม.ศปสง.Hivลำปาง.60A00593.งวด 2/216,000.00
53กันยายนชม.ศปสง.เครือข่ายชาติพันธ์เชียงใหม่.60A00595.งวด 2/216,000.00
54กันยายนชม.ศปสง.Hivเชียงราย.60A00596.งวด 2/224,000.00
55กันยายนชม.ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกน่าน.60A00597.งวด2/28,000.00
56กันยายนชม.ศูนย์ประสานงานHIVพะเยา.60A00599.งวด 2/24,000.00
57กันยายนชม.แรงงานนอกระบบพะเยา.60A00600.งวด 2/24,000.00
58กันยายนชม.ศูนย์ประสานงานแพร่.60A00598.งวด 2/24,000.00
59กันยายนจ่ายสนับสนุนจัดประชุม ม 41 สสจ ลำปาง วันที่30สค 60 8,100.00
60กันยายนจ่ายปช พิจารณาคำร้อง กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย 6 กย 60 13,892.00
61กันยายนจ่ายสสจ ลำพูน จัดปช ม 41 วันที่ 30 สค 60 9,680.00
62กันยายนจ่ายสสจ เชียยงใหม่ จัดปช ม 41 วันที่ 19 กย60 11,547.00
63กันยายนจ่ายสสจ พะเยา ปช ม 41 วันที่ 20 กย 60 9,002.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 1,711,584.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 106,924.00 บาท