(19-01) จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 1,820,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มีนาคมจ่ายปช คณะทำงานวิชาการสนับสนุนรับฟังความคิดเห็น 23 กพ60 14,070.00
2มีนาคมชม.จ่ายศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์.60A00506.งวด 1/1200,000.00
3มีนาคมชม.มูลนิธิการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง.60A00646.งวด 1/2450,000.00
4เมษายนจ่ายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี ดท ปช ติดตามงานคก รับฟังความคิดเห็น 3-7 เมย 60 มส 4,792.00
5เมษายนจ่ายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี ดท ปช ติดตามงานคก รับฟังความคิดเห็น 3-7 เมย 60 มส 3,996.00
6เมษายนจ่ายปช คก รับฟังความคิดเห็นทั่วไป ผ่านกองทุนท้องถิ่น 17-19 มีค 60 97,022.00
7พฤษภาคมจ่ายปช คณะทำงานวิชาการสนับสนุนรับฟังความคิดเห็น 29 เมย 60 16,960.00
8พฤษภาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.สำเนาเอกสารปช.16-17พค60 (รับฟังความคิดเห็น) รร.ฮอลิเดย์การ์เด้น880.00
9พฤษภาคมชม.บจก.สุวนะ.จัดประชุม รับฟังความคิดเห็น 16-17 พค 6064,000.00
10พฤษภาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาแบบเสนอข้อคิดเห็นส่ง สสจ./รพ/รพสต เพื่อประชุมวันที่ 2 มิย 6017,391.00
11พฤษภาคมชม.เกียรติทนงศักดิ์ ปช.รับฟังความคิดเห็น 16-17 พค 60 รร.ฮอลิเดย์การ์เดนท์108,120.00
12พฤษภาคมเกียรติทนงศักดิ์.เดินทางจัดรับฟังความคิดเห็น.23 พค.60.ที่ ศูนย์อนามัยชาติพันธ์ ลำปาง7,516.00
13มิถุนายนชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสารประชุมรับฟัง 2 มิถุนายน 6010,200.00
14มิถุนายนจ่ายปช คณะทำงาน 31พค60-1 มิย 60/ คก รับฟังความคิดเห็น 2 มิย60 181,028.00
15กรกฎาคมจ่ายรร แม่ปิง จัดปช 31พค-2 มิย60199,550.00
16สิงหาคมชม.มูลนิธิลุ่มแม่น้ำโขง.ถอดบทเรียน.60A01039.งวด 1/2394,475.00
17กันยายนชม.มูลนิธิการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง.60A00646.งวด 2/250,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 1,820,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท