(19-02) สนับสนุนศูนย์ประสานงานฯ 25 แห่ง กลไกเขต และภาคีที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 2,205,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มีนาคมชม.ศปสง.เชียงราย.60A00610.งวด 1/2283,500.00
2มีนาคมชม.ศปสง.พะเยา.60A00611.งวด 1/299,000.00
3มีนาคมชม.กลไกเครือข่ายพะเยา.60A00612.งวด 1/2409,500.00
4มีนาคมชม.ศปสง.น่าน.60A00613.งวด 1/2126,000.00
5มีนาคมชม.ศปสง.เชียงใหม่.60A00609.งวด 1/2121,500.00
6เมษายนชม.เครือข่าย HIV ลำปาง.60A00619.งวด 1/263,000.00
7เมษายนชม.ศปสง.ลำปาง.60A00608.งวด 1/263,000.00
8เมษายนชม.ศปสง.จ.แม่ฮ่องสอน.60A00620.งวด 1/2252,000.00
9เมษายนชม.ศปสง.รง.นอกระบบเชียงใหม่.60A00617.งวด 1/245,000.00
10เมษายนชม.ศปสง.เครือข่ายชาติพันธ์เชียงใหม่.60A00614.งวด 1/263,000.00
11เมษายนชม.ศปสง.เครือข่ายพิการเชียงใหม่.60A00615.งวด 1/254,000.00
12เมษายนชม.ศปสง.HIV เชียงใหม่.60A00616.งวด 1/263,000.00
13เมษายนชม.เครือข่าย HIV ลำพูน.60A00623.งวด 1/281,000.00
14เมษายนชม.ศปสง.รง.นอกระบบลำพูน.60A00624.คก.พัฒนาองค์กรภาคี.งวด 1/245,000.00
15เมษายนชม.ศปสง.เครือข่ายHivพะเยา.60A00618.คก.พัฒนาคกกกองทุน.1/245,000.00
16พฤษภาคมชม.ศปสง.แพร่.60A00621.งวด 1/281,000.00
17พฤษภาคมชม.ศปสง.แรงงานนอกระบบพะเยา.60A00622.งวด 1/245,000.00
18กรกฎาคมจ่ายศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่าย PHA แพร่ สนับสนุนศูนย์ประสานงานปี2560 งวด 1/2 45,000.00
19กันยายนชม.เครือข่าย HIV ลำปาง.60A00619.งวด 2/27,000.00
20กันยายนชม.ศปสง.ลำปาง.60A00608.งวด 2/27,000.00
21กันยายนชม.ศปสง.เชียงราย.60A00610.งวด 2/231,500.00
22กันยายนชม.ศปสง.พะเยา.60A00611.งวด 2/211,000.00
23กันยายนชม.กลไกเครือข่ายพะเยา.60A00612.งวด 2/245,500.00
24กันยายนชม.ศปสง.น่าน.60A00613.งวด 2/214,000.00
25กันยายนชม.ศปสง.จ.แม่ฮ่องสอน.60A00620.งวด 2/228,000.00
26กันยายนชม.ศปสง.รง.นอกระบบเชียงใหม่.60A00617.งวด 2/25,000.00
27กันยายนชม.ศปสง.เครือข่ายชาติพันธ์เชียงใหม่.60A00614.งวด 2/27,000.00
28กันยายนชม.ศปสง.เครือข่ายพิการเชียงใหม่.60A00615.งวด 2/26,000.00
29กันยายนชม.ศปสง.HIV เชียงใหม่.60A00616.งวด 1/27,000.00
30กันยายนชม.เครือข่าย HIV ลำพูน.60A00623.งวด 2/29,000.00
31กันยายนชม.ศปสง.รง.นอกระบบลำพูน.60A00624.คก.พัฒนาองค์กรภาคี.งวด 2/25,000.00
32กันยายนชม.ศปสง.เครือข่ายHivพะเยา.60A00618.คก.พัฒนาคกกกองทุน.2/25,000.00
33กันยายนชม.ศปสง.แพร่.60A00621.งวด 2/29,000.00
34กันยายนชม.ศปสง.แรงงานนอกระบบพะเยา.60A00622.งวด 2/25,000.00
35กันยายนชม.ศปสง.เชียงใหม่.60A00609.งวด 1/213,500.00
36กันยายนจ่ายศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่าย PHA แพร่ สนับสนุนศูนย์ประสานงานปี2560 งวด 2/2 5,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 2,205,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท