(20-01) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพในสถาบันการศึกษา
งบประมาณหลังการปรับแผน : 700,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กุมภาพันธ์ชม.วิทยาลัยพยาบาล.สนับสนุนหลักสูตร.60A00508630,000.00
2กันยายนชม.วิทยาลัยพยาบาล.สนับสนุนหลักสูตร.60A00508.งวด 2/270,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 700,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท