(20-02) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน นวัตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 100,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1สิงหาคมชม.มูลนิธิลุ่มแม่น้ำโขง.ถอดบทเรียน.60A01039.งวด 1/210,525.00
2กันยายนชม.มูลนิธิลุ่มแม่น้ำโขง.ถอดบทเรียน.60A01039.งวด 2/245,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 55,525.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 44,475.00 บาท