(21-01) พัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการตรวจสอบการจ่ายชดเชยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 203,510.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคม16,800.00
2มกราคม137,710.00
3มกราคมค่าโรงแรมดิเอมเพรส 23 ธันวาคม 255949,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 203,510.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท