(22-01) บริหารจัดการงบกองทุน UC สำหรับเขตเมืองเชียงใหม่
งบประมาณหลังการปรับแผน : 60,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มีนาคมจ่ายปช คก บริหารจัดการงบกองทุนระดับเขต 8มีค 60 10,250.00
2มิถุนายนจ่ายปช ชี้แจงการจัดเครือข่ายหน่วยบริการในพื้นที่ และชี้แจงตรวจประเมิน 22มิย60 24,032.00
3กรกฎาคมชม.หจก.เจอา.จ้างสำเนาเอกสารในการตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขต 1 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560 5,641.00
4สิงหาคมจ่ายปช ชี้แจง ตรวจประเมิน 3-11 สค 60 บค1053=125259 ตัด 03-01=124043 ตัด22-01=12161,216.00
5สิงหาคมปช บริหารจัดการงบกองทุน 25สค60750.00
6สิงหาคมจ่าย รร ดวงตะวัน จัดปช 22-23 สค 60 ยอด 68450 ตัด 22-02 =50330 และ 22-01 =1811118,111.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 60,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท