(22-02) พัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งหน่วยบริการด้านธุรกรรมการเงินกองทุนในระบบ uc
งบประมาณหลังการปรับแผน : 90,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤษภาคมจ่ายปช คก พัฒนาเพื่อกำกับติดตาม ประเมินผลกองทุนหลักประกัน 21เมย6035,975.00
2สิงหาคมปช สรุปผลการเบิกจ่ายงบกองทุน 22-23 สค 6016,952.00
3สิงหาคมจ่าย รร ดวงตะวัน จัดปช 22-23 สค 60 ยอด 68450 ตัด 22-02 =50330 และ 22-01 =18111 22-02 เกิน 1326650,339.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 103,266.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : -13,266.00 บาท