(22-03) สนับสนับสนุนบทบาทของคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ (คณะทำงาน ๕x๕)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 39,446.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มีนาคมจ่ายปช คณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบกองทุนหลักประกันฯ 10 มีค 60 14,446.00
2สิงหาคมจ่ายปช คณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบกองทุนหลักประกันฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 609,602.00
3กันยายนจ่ายปช คณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุน 5*5 วันที่ 18 กย 60 9,557.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 33,605.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 5,841.00 บาท