(22-04) พัฒนาระบบการเงินการคลังและกลไกการจ่ายเงินกองทุนฯประเมินและสรุปผล
งบประมาณหลังการปรับแผน : 93,960.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มกราคมจ่ายปช พัฒนาระบบการเงินการคลัง 26 ธค 59 46,350.00
2กุมภาพันธ์จ่ายปช พัฒนาระบบการเงินการคลัง น่าน 26 มค 60 26,930.00
3กุมภาพันธ์จ่ายปช พัฒนาระบบการเงินการคลัง 6 กพ 60 จ แพร่ 20,680.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 93,960.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท