(22-05) ชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณหลังการปรับแผน : 466,270.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคม368,300.00
2พฤศจิกายน47,970.00
3ธันวาคม50,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 466,270.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท