(22-06) โครงการเยี่ยมติดตามการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 (สัญจร)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 320,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กรกฎาคมจ่ายปช นิเทศติดตาม กำกับผลการดำเนินงานระบบหลักประกัน 26-27 มิย 60 แพร่ 27,980.00
2กรกฎาคมจ่ายปช นิเทศ กำกับติดตามผลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ จ เชียงราย 6-7 กค 60 56,820.00
3สิงหาคมจ่ายปช นิเทศ กำกับติดตามสรุปผลนิเทศระดับเขต จ น่าน 1-2 สค 60 34,050.00
4สิงหาคมจ่ายปช ชี้แจง นิเทศงานกองทุน จ ลำพูน 26-27 กค 60 18,360.00
5สิงหาคมชม.ประธาน.ปช.กำกับติดตามงาน ชม. 3 สค 604,700.00
6สิงหาคมบจก ช้างคลานเวย์ จัดปช สรุปผลนิเทศ 4 สค 6018,700.00
7สิงหาคมจ่ายปช นิเทศ กำกับติดตามสรุปผลนิเทศระดับเขต จ พะเยา 15-16 สค 60 34,450.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 195,060.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 124,940.00 บาท