(23-01) ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560
งบประมาณหลังการปรับแผน : 140,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายน29,100.00
2ธันวาคม110,900.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 140,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท