(25-02) พัฒนาแผนการดำเนินงานปี 2560 และออกแบบวางแผนการดำเนินงานปี 2561
งบประมาณหลังการปรับแผน : 193,800.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มกราคมจ่ายปช เชิงปฎิบัติการเพื่อการกำกับ ติดตาม ประเมินผล 28-29 ธค596,320.00
2มกราคมจ่าย Healthlonk Co.,Ltd. จัดปช 28-29 ธค 59 64,020.00
3มิถุนายนจ่าย ปช ดำเนินการปรับแผน ค.2/60 30 พค 60 7,480.00
4มิถุนายนชม.หจก.เจอาร์.สำเนา.ปช.แผน.3กค.60600.00
5กรกฎาคมชม.บจก.เกษมกิจ.ค่าจัดประชุมแผนปี 61.3กค.60 (รร.แคนทารี)10,000.00
6กรกฎาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสารประชุมแผน 61.17-19 มิย 60.โรงแรมแอทนาทา5,900.00
7กรกฎาคมชม.จ่ายโรงแรมแอทนาธา.ประชุมแผน 17-19 กค 6080,700.00
8กรกฎาคมชม.ค่าวิทยากร(พญ.เขม).ประชุมแผน 17-19 กค 608,400.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 183,420.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 10,380.00 บาท