(25-03) โครงการการประเมินความจำเป็นทางด้านสุขภาพ (Health Need Assessment) เขต 1 เชียงใหม่
งบประมาณหลังการปรับแผน : 0.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท