(26-01) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน และระบบบริการสุขภาพ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 370,275.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายน6,000.00
2ธันวาคม3,812.00
3ธันวาคม159,000.00
4ธันวาคม51,463.00
5มกราคมจ่ายสสจ พะเยา สนับสนุน คก ติดตามกำกับคุณภาพข้อมูลของระบบบริการสุขภาพ งวด1/1 150,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 370,275.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท