ลำดับ cluster รหัส/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบดำเนินการ เดือนดำเนินการ
ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561
12รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (02-01)
ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนสำหรับหน่วยบริการใหม่ ประมาณ 5 แห่ง
(99,863 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.000.000.000.0025,000.0025,000.000.0025,000.0024,863.000.000.000.00
ยอดใช้ไป99,863.000.000.000.000.000.0074,935.000.0024,928.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.0025,000.00-49,935.000.0072.0024,863.000.000.000.00
22รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (02-02)
ตรวจประเมินหน่วยบริการเอกชน 5 แห่ง/ 3 ศูนย์สำรองตียง
(126,399 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.000.0040,000.000.0010,000.000.0041,399.000.000.000.0035,000.000.00
ยอดใช้ไป26,666.000.000.000.000.0014,216.003,200.000.000.000.009,250.000.000.00
คงเหลือ99,733.000.000.0040,000.000.00-4,216.00-3,200.0041,399.000.000.00-9,250.0035,000.000.00
32รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (02-03)
หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรค/หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านที่ขอขึ้นทะเบียน ประมาณ 15 หน่วย
(28,683 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.000.000.0028,683.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป28,683.000.0017,648.003,700.000.007,335.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.00-17,648.00-3,700.0028,683.00-7,335.000.000.000.000.000.000.000.00
42รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (02-04)
พัฒนาคณะกรรมการตรวจประเมินให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการตรวจประเมิน
(50,000 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.000.000.000.0050,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป50,000.000.000.0038,254.000.000.000.000.000.000.000.0011,746.000.00
คงเหลือ0.000.000.00-38,254.000.0050,000.000.000.000.000.000.00-11,746.000.00
52รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (02-05)
ชี้แจง กำหนดแนวทางการพัฒนาหน่วยบริการภาคเอกชน
(20,932 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.000.000.000.000.000.000.0020,932.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป13,232.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0013,232.000.00
คงเหลือ7,700.000.000.000.000.000.000.000.0020,932.000.000.00-13,232.000.00
62รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (03-01)
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขฯ สำหรับหน่วยบริการในระบบ UC / NCH และเครือข่ายหน่วยบริการ UCEP
(19,774 บาท)
นายณัฏฐธร มโนวร0.000.000.000.000.000.000.0019,774.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป19,774.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019,774.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.0019,774.000.000.00-19,774.000.00
72รหัสเบิกจ่าย : D-61-3-01-531-01-2 (04-01)
จัดประชุมชี้แจง รพ.สต. และศูนย์บริการสาธารณสุข
(163,318 บาท)
นายเทพวิจิตร ลาสุนนท์0.00163,318.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป163,318.000.00163,318.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
82รหัสเบิกจ่าย : D-61-3-01-531-01-2 (04-02)
ประชุม ชี้แจงระบบเบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท. ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์บริการสาธารณสุข เขต 1 เชียงใหม่
(116,488 บาท)
นายเทพวิจิตร ลาสุนนท์0.000.000.000.000.000.000.00116,488.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป116,488.000.000.000.000.000.000.000.00116,488.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
92รหัสเบิกจ่าย : D-61-3-01-531-01-2 (04-03)
ประชุม ชี้แจงปัญหา และแนวทางแก้ไขสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. และติดตามผลการดำเนินงานในกลุ่มจังหวัดที่มีปัญหา
(43,300 บาท)
นายเทพวิจิตร ลาสุนนท์0.000.000.000.000.000.000.0043,300.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป43,300.000.000.000.000.000.000.000.000.0043,300.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.0043,300.00-43,300.000.000.000.00
102รหัสเบิกจ่าย : D-61-3-01-531-01-2 (05-01)
โครงการชี้แจงหน่วยบริการในการนำเข้าข้อมูลตรวจสอบเวชระเบียนระบบeMA
(272,980 บาท)
นายทิชากร เลาหกุล0.00272,980.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป272,980.000.001,800.00271,180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.00271,180.00-271,180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
112รหัสเบิกจ่าย : D-61-3-01-531-01-2 (05-02)
โครงการประชุมชี้แจงผู้ให้รหัส (Coder) การตรวจสอบเวชระเบียนภายหลังการจ่ายค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (Coding Audit)
(76,528 บาท)
นายทิชากร เลาหกุล0.0076,528.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป76,528.000.0039,136.0037,392.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.0037,392.00-37,392.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
122รหัสเบิกจ่าย : D-61-3-01-531-01-2 (05-03)
การตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน(Coding Audit)
(5,770,230 บาท)
นายทิชากร เลาหกุล0.000.001,571,400.001,280,000.000.001,280,000.000.001,280,000.00358,830.000.000.000.00
ยอดใช้ไป5,770,230.000.000.001,123,910.0030,000.000.001,597,760.001,277,120.001,280,320.00431,680.0029,440.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.00447,490.001,250,000.000.00-317,760.00-1,277,120.00-320.00-72,850.00-29,440.000.000.00
132รหัสเบิกจ่าย : D-61-3-01-531-01-2 (05-04)
การตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วย(Billing Audit)
(689,400 บาท)
นายทิชากร เลาหกุล0.000.000.00128,000.00421,600.0037,232.0094,888.007,680.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป689,400.000.000.000.000.00327,888.0018,000.005,192.00338,320.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.00128,000.0093,712.0019,232.0089,696.00-330,640.000.000.000.000.00
142รหัสเบิกจ่าย : D-61-3-01-531-01-2 (05-05)
ตรวจสอบ Quality Audit
(212,647 บาท)
นายทิชากร เลาหกุล0.000.000.000.0054,180.000.000.00157,667.00800.000.000.000.00
ยอดใช้ไป212,647.000.000.000.000.000.0094,062.0075,785.0042,800.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.0054,180.00-94,062.00-75,785.00114,867.00800.000.000.000.00
152รหัสเบิกจ่าย : I-61-1-01-531-01-2 (06-01)
ประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและสารสนเทศงานทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(211,000 บาท)
นายมงคล โนจนานฤดม0.0070,000.0070,000.0071,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป211,000.000.00108,280.00102,720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.00-38,280.00-32,720.0071,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
162รหัสเบิกจ่าย : I-61-1-01-531-01-2 (06-02)
ประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและสารสนเทศงานทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
(49,000 บาท)
นายมงคล โนจนานฤดม0.000.000.000.0049,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป49,000.000.000.0011,020.0037,980.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.00-11,020.00-37,980.0049,000.000.000.000.000.000.000.000.00
172รหัสเบิกจ่าย : I-61-1-01-531-01-2 (07-01)
ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียนผู้ต้องขังในเรือนจำ
(0 บาท)
นายมงคล โนจนานฤดม0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
182รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (08-01)
กิจกรรมประชุมจนท.กลุ่มประกันสุขภาพ เพื่อการวิเคราะงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน UC เน้นเงิน IP OP REFER และติดตามประเมินผลและเพิ่มศักยภาพหน่วยบริการให้มีความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลได้
(61,918 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.000.0040,000.000.000.0013,550.000.000.008,368.000.000.000.00
ยอดใช้ไป61,918.0023,368.000.000.000.000.0038,550.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.00-23,368.000.0040,000.000.000.00-25,000.000.000.008,368.000.000.000.00
192รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (08-02)
ประชุมพัฒนาระบบการจัดเครือข่ายหน่วยบริการและระบบบริการสาธารณสุขเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(168,245 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.000.000.000.000.000.000.000.000.00168,245.000.000.00
ยอดใช้ไป168,245.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00168,245.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
201รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (09-01)
สนับสนุนการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าผ่านกลไก อปสข.
(984,731 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา0.00140,000.000.00140,000.000.000.000.00140,000.000.00140,000.00150,086.00274,645.00
ยอดใช้ไป807,595.000.00114,818.00109,009.00117,818.000.00118,090.000.00119,698.000.00124,904.0010,600.0092,658.00
คงเหลือ177,136.000.0025,182.00-109,009.0022,182.000.00-118,090.000.0020,302.000.0015,096.00139,486.00181,987.00
211รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (09-02)
เพิ่มความร่วมมือทำงานร่วมกับภาคี เครือ ข่ายผ่านคณะทำงานกำหนด แนวทางการใช้จ่ายเงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขระดับเขต (เชียงใหม่)
(24,902 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา0.000.0020,000.000.004,902.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป24,902.000.006,052.000.000.000.000.000.0018,850.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.00-6,052.0020,000.000.004,902.000.000.00-18,850.000.000.000.000.00
221รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (09-03)
เสริมสร้างขับเคลื่อนระบบหลัก ประกันและพัฒนากลไกการการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขต (Board relation)
(106,012 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา0.00106,012.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป106,012.000.000.000.0040,712.0065,300.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.00106,012.000.00-40,712.00-65,300.000.000.000.000.000.000.000.00
231รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (09-04)
เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาการบริหารกองทุนฯผ่านคณะทำงานภายใต้กลไก อปสข.
(468,072 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา0.00100,000.000.00100,000.000.00100,000.000.00100,000.000.0068,072.000.000.00
ยอดใช้ไป401,935.000.00126,736.0086,766.0046,044.0047,526.000.0050,989.000.000.0011,892.0031,982.000.00
คงเหลือ66,137.000.00-26,736.00-86,766.0053,956.00-47,526.00100,000.00-50,989.00100,000.000.0056,180.00-31,982.000.00
243รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (09-05)
การประชุมคณะทำงานและคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ และ ลงเยี่ยมติดตามกำกับหน่วยบริการ 2 ครั้ง
(315,441 บาท)
นางสาวโชติกา ชูพงษ์เสริฐ85,000.0015,000.000.0085,000.0015,000.000.003,000.0080,000.0032,441.000.000.000.00
ยอดใช้ไป328,731.000.0066,562.000.000.0062,982.009,897.000.0051,490.000.000.0069,988.0067,812.00
คงเหลือ-13,290.0085,000.00-51,562.000.0085,000.00-47,982.00-9,897.003,000.0028,510.0032,441.000.00-69,988.00-67,812.00
251รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (10-01)
ประชุมและนิเทศงานในหน่วยงานและหน่วยบริการในพื้นที่รับผิดชอบ 8 ครั้ง 8 จังหวัด
(181,552 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00181,552.000.00
ยอดใช้ไป181,552.000.00181,552.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.00-181,552.000.000.000.000.000.000.000.000.00181,552.000.00
261รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (11-01)
ประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพ 8 จังหวัด
(555,930 บาท)
นางสาวชุติกานต์ สุริยะ300,000.000.00255,930.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป555,930.000.00211,620.00342,150.002,160.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.00300,000.00-211,620.00-86,220.00-2,160.000.000.000.000.000.000.000.000.00
271รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (12-01)
ประชุมทบทวนการบริหารจัดการคุณภาพสู่งานประจำของ สปสช เขต 1 เชียงใหม่ จนถึงกระบวนการของเวทีนำเสนอผลงาน
(108,750 บาท)
นางสาวชุติกานต์ สุริยะ0.000.0050,000.000.000.000.000.000.000.0050,000.000.008,750.00
ยอดใช้ไป99,503.000.000.000.000.006,208.0027,900.007,750.000.0034,395.007,500.0015,750.000.00
คงเหลือ9,247.000.000.0050,000.000.00-6,208.00-27,900.00-7,750.000.00-34,395.0042,500.00-15,750.008,750.00
281รหัสเบิกจ่าย : I-61-4-01-531-01-2 (13-01)
ประชุม เครือข่ายสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนากลไกการรับรู้ข้อมูลด้านระบบหลักประกันสุขภาพ
(0 บาท)
นางสาวชุติกานต์ สุริยะ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
291รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (14-01)
ประชุมวางแผนร่วมกับผู้รับผิดชอบข้อมูลของหน่วยริการ และผู้รับผิดชอบงานประกัน หรืองานยุทธศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินความจำเป็นทางสุขภาพของประชาชน เขต 1 เชียงใหม่
(0 บาท)
นางสาวชุติกานต์ สุริยะ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
301รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (15-01)
ประชุมปรับแผน 2 ครั้ง ทำแผนปี 62 1 ครั้ง
(184,125 บาท)
นายธนพล มีอุดร0.000.000.000.0040,000.000.000.0040,000.000.00104,125.000.000.00
ยอดใช้ไป184,125.000.000.000.000.000.0017,500.000.0037,500.00129,125.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.0040,000.00-17,500.000.002,500.00-129,125.00104,125.000.000.00
312รหัสเบิกจ่าย : D-61-3-01-531-01-2 (17-01)
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบทะเบียน อปท. ด้วยการพิสูจน์ตัวตนผ่านบัตรประชาชนอเนกประสงค์ (SMC)
(384,556 บาท)
นายเทพวิจิตร ลาสุนนท์0.00384,556.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป384,556.700.00866.70372,750.0010,940.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ-0.700.00383,689.30-372,750.00-10,940.000.000.000.000.000.000.000.000.00
324รหัสเบิกจ่าย : F-61-5-01-531-01-2 (18-01)
สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำนักงาน สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ด้านค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักงาน
(1,892,610 บาท)
นางกรกช พิมสาร143,750.00148,750.00133,750.00138,750.00133,750.00138,750.00133,750.00138,750.00133,750.00138,750.00428,750.0081,360.00
ยอดใช้ไป1,730,871.3884,911.68146,342.23172,257.43133,390.33148,844.93152,885.01159,211.27172,429.7472,368.21116,659.03294,273.0077,298.52
คงเหลือ161,738.6258,838.322,407.77-38,507.435,359.67-15,094.93-14,135.01-25,461.27-33,679.7461,381.7922,090.97134,477.004,061.48
334รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (19-01)
Individual Development Plan บุคลากร สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ 10 คน/ปีตามผลการประเมินสมรรถนะประจำปี
(134,500 บาท)
นางกรกช พิมสาร0.0010,000.0010,000.000.000.000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0048,160.0026,340.00
ยอดใช้ไป134,500.000.000.000.000.0018,160.000.000.0042,800.0054,000.0019,540.000.000.00
คงเหลือ0.000.0010,000.0010,000.000.00-18,160.000.0010,000.00-32,800.00-44,000.00-9,540.0048,160.0026,340.00
344รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (19-02)
อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่บุคลากร สปสช.เขต 1 ชม.โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
(0 บาท)
นางกรกช พิมสาร0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
354รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (19-03)
พัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ให้แก่บุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑ เชียงใหม่.เพื่อนำองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
(0 บาท)
นางกรกช พิมสาร0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
364รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (19-04)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ เสริมสร้างค่านิยมองค์กร (ACCEPT) ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน
(0 บาท)
นางกรกช พิมสาร0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
374รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (19-05)
ประชุม Cross Funtional Team แก่บุคลากร สปสช.เขต 1 ชม.โดยการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ร่วมกับ สปสช.เขตอื่นและหน่วยงานภาคีเครือข่าย สปสช.
(178,460 บาท)
นางกรกช พิมสาร0.000.000.000.000.000.000.00178,460.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป178,460.000.000.000.000.000.000.000.000.00177,460.001,000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.00178,460.00-177,460.00-1,000.000.000.00
383รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (20-01)
ประชุมคณะกรรมการไตระดับเขต / จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเข้าถึงระบบบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ตรวจประเมินคุณภาพหน่วยบริการ 5 หน่วย
(330,600 บาท)
นางสาวสิริพร เว๊าะบ๊ะห์21,000.0071,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.0056,600.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.0014,000.00
ยอดใช้ไป309,444.5033,884.0019,576.0076,110.5016,694.007,830.0055,554.0026,180.0016,598.0020,898.0022,092.0010,484.003,544.00
คงเหลือ21,155.50-12,884.0051,424.00-55,110.504,306.0013,170.00-34,554.0030,420.004,402.00102.00-1,092.0010,516.0010,456.00
393รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (21-01)
ประชุมชี้แจงแนวทางและเกณฑ์การสนับสนุนงบ QOF / ประชุมสรุปงาน QOF คณะทำงาน
(138,748 บาท)
นางสาวจินตนา สันถวเมตต์0.000.00120,000.000.000.000.000.000.000.000.0018,748.000.00
ยอดใช้ไป138,748.000.0016,741.000.000.000.000.000.000.0079,760.0042,247.000.000.00
คงเหลือ0.000.00-16,741.00120,000.000.000.000.000.000.00-79,760.00-42,247.0018,748.000.00
403รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (22-01)
ประชุมภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด และเขต จำนวน 3 ครั้ง
(0 บาท)
นางสาวจินตนา สันถวเมตต์0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
413รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (23-01)
ประชุมภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและเขต เพื่อจัดหาบริการที่มีคุณภาพ (แพทย์แผนไทย,ปฐมภูมิ,Palliative) และ เยี่ยมประเมินหน่วยบริการตามเกณฑ์ PCC และเชื่อมโยงระบบ DHS จำนวน 103 อำเภอ
(124,150 บาท)
นายศตกร ธนูสนธิ์0.000.0041,580.000.000.0041,580.000.000.0040,990.000.000.000.00
ยอดใช้ไป124,150.800.000.0036,258.800.000.0087,892.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ-0.800.000.005,321.200.000.00-46,312.000.000.0040,990.000.000.000.00
423รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (23-02)
กำกับติดตามการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะพื้นที่ในระดับบริการปฐมภูมิ
(80,080 บาท)
นางสาวจินตนา สันถวเมตต์0.000.000.000.000.000.000.000.0080,080.000.000.000.00
ยอดใช้ไป80,080.000.000.000.000.000.000.000.000.0080,080.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
433รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (24-01)
จัดประชุมสร้างความเข้าใจสิทธิประโยชน์และโปรแกรมการบันทึกข้อมูล
(223,660 บาท)
นางสาวจินตนา สันถวเมตต์0.000.0098,920.000.000.000.000.000.000.000.00105,913.0018,827.00
ยอดใช้ไป223,660.000.000.000.000.0098,920.000.000.000.000.000.00124,740.000.00
คงเหลือ0.000.000.0098,920.000.00-98,920.000.000.000.000.000.00-18,827.0018,827.00
443รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (28-01)
พัฒนาเครือข่ายการป้องกัน ดูแล ผู้ติดเชื้อวัณโรค HIV/AIDS ได้แก่ กลุ่ม NGO เครือข่ายศอร. กรมราชทัณฑ์ กรมควบคุมโรค สสจ. หน่วยบริการ และ พัฒนาความเข้มแข็งคณะทำงานด้านบริการผู้ติดเชื้อวัณโรค HIV/AIDS ประชุมคณะทำงาน 1 ครั้ง
(158,221 บาท)
นางสาวโชติกา ชูพงษ์เสริฐ0.00100,000.000.0035,000.000.000.0023,221.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป158,221.000.000.0061,912.0029,175.0032,134.000.0035,000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.00100,000.00-61,912.005,825.00-32,134.000.00-11,779.000.000.000.000.000.00
453รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (29-01)
บริหารจัดการโรคต้อกระจก 1. ประชุมคณะทำงานต้อกระจกเพื่อจัดสรรโควต้า 2. ประชุมคณะทำงานต้อกระจกเพื่อติดตามการดำเนินงานผ่าตัดตามโควต้า 3. ประชุมสรุปงานโรคต้อกระจก
(174,888 บาท)
นางนงนุช แสนชัชวาล0.000.0035,000.000.000.000.000.0035,000.000.0084,440.0020,448.000.00
ยอดใช้ไป157,374.000.000.000.000.0039,048.000.0078,946.000.0031,894.000.007,486.000.00
คงเหลือ17,514.000.000.0035,000.000.00-39,048.000.00-78,946.0035,000.00-31,894.0084,440.0012,962.000.00
463รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (29-02)
ประชุมคณะทำงานธาลัสซีเมีย
(0 บาท)
นางนงนุช แสนชัชวาล0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
473รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (29-03)
ประชุมคณะทำงานข้อเข่า 5 ครั้ง
(120,896 บาท)
นางนงนุช แสนชัชวาล0.000.0030,000.000.0030,000.000.0030,000.000.0020,880.0010,016.000.000.00
ยอดใช้ไป120,896.000.000.0020,236.000.0024,008.000.000.0016,636.000.000.0060,016.000.00
คงเหลือ0.000.000.009,764.000.005,992.000.0030,000.00-16,636.0020,880.0010,016.00-60,016.000.00
483รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (29-04)
บริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 1. สร้างคามเข้าใจการดำเนินงานและกำกับติดตามผลงานการดูผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน และประชุมจัดสรร
(78,117 บาท)
นางสาวโชติกา ชูพงษ์เสริฐ0.0042,338.000.000.000.000.000.000.0035,779.000.000.000.00
ยอดใช้ไป78,117.0042,338.000.000.000.000.000.000.000.000.0035,779.000.000.00
คงเหลือ0.00-42,338.0042,338.000.000.000.000.000.000.0035,779.00-35,779.000.000.00
493รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (29-05)
ประชุมหารือการปรับเป้าหมายและการสรุปปัญหาการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ปีงบประมาณ 2561
(29,584 บาท)
ภญ.สรัญญา สุนันต๊ะ0.000.000.000.000.000.000.0029,584.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป29,584.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0029,584.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.0029,584.000.00-29,584.000.000.00
503รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (30-01)
สร้างความเข้าใจในการเบิกชดเชยสิทธิประโยชน์วัคซีนไข้หวัดใหญ่, EPI vaccine, EPI นักเรียน & ประชุมชี้แจงแนวทางประจำปีให้หน่วยบริการ ผู้เข้าร่วมประชุม สสจ. 8 แห่ง
(0 บาท)
ภญ.สรัญญา สุนันต๊ะ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
513รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (30-02)
การสร้างเครือข่ายยาต้านพิษเพื่อให้เกิดการเข้าถึงยา
(48,290 บาท)
ภญ.สรัญญา สุนันต๊ะ0.000.0048,290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป48,290.000.000.0026,650.0021,640.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.0021,640.00-21,640.000.000.000.000.000.000.000.000.00
523รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (30-03)
กำกับติดตามและประเมินผลการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
(0 บาท)
ภญ.สรัญญา สุนันต๊ะ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
535รหัสเบิกจ่าย : I-61-1-01-531-01-2 (31-01)
สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหน้าที่และสิทธิหลักประกันสุขภาพ เป็นสิทธิตามกฎหมายในกลุ่มให้บริการและผู้รับบริการเขต ๑ เชียงใหม่
(471,250 บาท)
นางสาวมนัสชนก ณ มงคล401,250.000.000.000.000.0070,000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป471,250.0033,700.0033,100.0033,100.0033,100.0033,100.0028,100.0028,100.0064,300.0028,100.00100,350.0028,100.0028,100.00
คงเหลือ0.00367,550.00-33,100.00-33,100.00-33,100.00-33,100.0041,900.00-28,100.00-64,300.00-28,100.00-100,350.00-28,100.00-28,100.00
545รหัสเบิกจ่าย : I-61-1-01-531-01-2 (31-02)
สร้างเครือข่ายนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพในสถานศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้หน้าที่และสิทธิให้แก่เยาวชนนักสื่อสารในโรงเรียน (ยสร.)
(399,157 บาท)
นางสาวมนัสชนก ณ มงคล0.000.000.000.000.000.000.00399,157.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป399,157.000.000.000.000.000.008,040.00253,116.00138,001.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.00-8,040.00-253,116.00261,156.000.000.000.000.00
555รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (32-01)
ประชุมอนุกรรมการ ม.41 จำนวน 8 จังหวัดx6ครั้ง
(626,753 บาท)
นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์60,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0026,753.000.00
ยอดใช้ไป521,496.0017,100.0041,736.0060,333.0055,389.0039,955.0057,918.000.0069,144.0027,072.0065,223.0060,144.0027,482.00
คงเหลือ105,257.0042,900.0018,264.00-333.004,611.0020,045.002,082.0060,000.00-9,144.0032,928.00-5,223.00-33,391.00-27,482.00
565รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (32-02)
ประชุมอนุกรรมการฯ กรณีผุ้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการบริการ 12 ครั้ง
(146,700 บาท)
นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์14,200.0014,200.0014,200.0014,200.0014,200.0014,200.0014,200.0014,200.0014,200.0014,200.004,700.000.00
ยอดใช้ไป145,252.0013,892.0011,452.0011,452.0011,452.0013,252.000.0015,692.0013,252.0015,052.0015,052.0011,452.0013,252.00
คงเหลือ1,448.00308.002,748.002,748.002,748.00948.0014,200.00-1,492.00948.00-852.00-852.00-6,752.00-13,252.00
575รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (32-03)
ตรวจประเมินขึ้นหน่วย50(5) 2ครั้ง
(0 บาท)
นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
585รหัสเบิกจ่าย : I-61-4-01-531-01-2 (33-01)
สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ50(5) 17 แห่ง
(801,040 บาท)
นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์0.000.00563,040.000.000.000.000.000.000.000.000.00238,000.00
ยอดใช้ไป801,040.000.000.001,040.000.000.000.00143,238.00374,072.0060,400.000.00222,290.000.00
คงเหลือ0.000.000.00562,000.000.000.000.00-143,238.00-374,072.00-60,400.000.00-222,290.00238,000.00
595รหัสเบิกจ่าย : I-61-4-01-531-01-2 (33-02)
สนับสนุน/พัฒนาศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จำนวน 26 แห่ง
(1,164,475 บาท)
นายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี0.000.00696,475.000.000.000.000.000.000.000.000.00468,000.00
ยอดใช้ไป1,174,674.000.000.000.000.000.000.00520,560.00251,020.00158,828.0034,067.00210,199.000.00
คงเหลือ-10,199.000.000.00696,475.000.000.000.00-520,560.00-251,020.00-158,828.00-34,067.00-210,199.00468,000.00
605รหัสเบิกจ่าย : I-61-4-01-531-01-2 (33-03)
สนับสนุนกลไกเขตฯพัฒนาศูนย์ประสานงานหลักฯภาคประชาชนและศูนย์50(5) จำนวน 1 แห่ง
(300,000 บาท)
นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์0.000.00200,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100,000.00
ยอดใช้ไป300,000.000.000.000.000.000.000.00240,000.000.0060,000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.00200,000.000.000.000.00-240,000.000.00-60,000.000.000.00100,000.00
615รหัสเบิกจ่าย : I-61-4-01-531-01-2 (33-04)
เวทีติดตาม/พัฒนาการทำงานปี 61 ของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ50(5)และศูนย์ประสานงานฯประชาชน 1 ครั้ง / ปี
(225,000 บาท)
นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์0.000.000.000.000.000.000.000.000.00225,000.000.000.00
ยอดใช้ไป225,000.000.000.00225,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.00-225,000.000.000.000.000.000.000.00225,000.000.000.00
625รหัสเบิกจ่าย : I-61-4-01-531-01-2 (34-01)
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับเขต จำนวน 1ครั้ง
(400,000 บาท)
นายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี0.000.000.000.000.000.000.000.00400,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป400,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00307,850.0092,150.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.00400,000.00-307,850.00-92,150.000.00
635รหัสเบิกจ่าย : I-61-4-01-531-01-2 (34-02)
รับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เชิงประเด็น ประเด็นตามนโยบายฯ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(กลุ่มชาติพันธุ์, ผู้ให้บริการ, ผู้รับบริการ) (MOU เนื้อหาประเด็นข้อเสนอเชิงวิชาการ เรียนรู้แลกเปลี่ยน ถอดบทเรียน คืนข้อมูลกลับพื้นที่ฯ)
(925,793 บาท)
นายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี0.000.00925,793.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป925,793.000.000.000.000.0039,885.00164,600.00480,318.000.0090,000.000.00150,990.000.00
คงเหลือ0.000.000.00925,793.000.00-39,885.00-164,600.00-480,318.000.00-90,000.000.00-150,990.000.00
645รหัสเบิกจ่าย : I-61-4-01-531-01-2 (34-03)
ประชุมคณะทำงานวิชาการรับฟังความคิดเห็นฯ 6 ครั้ง
(0 บาท)
นายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
655รหัสเบิกจ่าย : I-61-4-01-531-01-2 (34-04)
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 3 กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ จำนวน 3 แห่ง
(82,792 บาท)
นายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี0.0070,000.000.000.000.0012,792.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป82,792.000.000.000.000.000.000.000.0082,792.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.0070,000.000.000.000.0012,792.000.00-82,792.000.000.000.000.00
665รหัสเบิกจ่าย : I-61-4-01-531-01-2 (34-05)
ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประเมินผลรูปแบบกระบวนการการรับฟังฯ(ปี 60-61) และสรุปเนื้อหาประเด็นข้อเสนอเชิงวิชาการ
(571,415 บาท)
นายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี0.000.000.000.000.000.00400,000.000.000.000.00127,208.0044,207.00
ยอดใช้ไป476,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00380,800.000.000.0095,200.00
คงเหลือ95,415.000.000.000.000.000.000.00400,000.000.00-380,800.000.00127,208.00-50,993.00
675รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (35-01)
ประชุมพัฒนา/ติดตามงนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับเขต 1 ครั้ง / ปี
(0 บาท)
นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
685รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (36-01)
ประชุมกำกับ ติดตาม สร้างความเข้าใจการดำเนินงาน LTC และพัฒนาขยายผลการดำเนินงาน LTC
(1,036,261 บาท)
นางสาวเครือออน มานิตยกูล0.000.000.001,000,000.000.000.000.000.000.000.0036,261.000.00
ยอดใช้ไป1,008,432.0037,600.0047,640.00299,812.00122,978.00318,464.0029,692.003,377.000.0024,743.0032,321.0090,440.001,365.00
คงเหลือ27,829.00-37,600.00-47,640.00-299,812.00877,022.00-318,464.00-29,692.00-3,377.000.00-24,743.00-32,321.00-54,179.00-1,365.00
695รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (36-02)
ประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงาน LTC กองทุนใหม่ และกำกับ ติดตาม สร้างความเข้าใจการดำเนินงาน LTC
(458,448 บาท)
นางสาวเครือออน มานิตยกูล0.000.000.00138,448.00320,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป458,448.000.0023,834.000.000.00281,227.000.000.0093,130.0060,257.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.00-23,834.000.00138,448.0038,773.000.000.00-93,130.00-60,257.000.000.000.00
705รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (44-01)
ประชุมจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรของอปท. ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ(ศูนย์เรียนรู้) จำนวน 50 แห่ง ๆละ 2 วัน
(1,000,000 บาท)
นายประมวล ปาละก้อน0.00800,000.000.000.00200,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป1,000,000.000.000.00800,000.000.000.00200,000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.00800,000.00-800,000.000.00200,000.00-200,000.000.000.000.000.000.000.00
715รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (44-02)
อบรมปฏิบัติการวิทยากรครูก.ระดับจังหวัดและระดับอำเภอของจังหวัดลำปาง รวม 100 คน 3 วัน
(788,263 บาท)
นายประมวล ปาละก้อน0.00788,263.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป788,263.000.000.00788,263.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.00788,263.00-788,263.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
725รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (44-03)
ประชุมปฏิบัติประเมินกองทุนฯ รวม 286 แห่ง
(858,000 บาท)
นายประมวล ปาละก้อน0.00686,400.000.000.00171,600.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป858,000.00443,680.000.000.0090,240.00228,080.000.000.0096,000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.00-443,680.00686,400.000.00-90,240.00-56,480.000.000.00-96,000.000.000.000.000.00
735รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (44-04)
วิเคราะห์แบบประเมินกองทุนในจังหวัดลำปาง ลำพูน แพร่ แม่ฮ่องสอน จำนวน รวม 286 กองทุน( 572 ชุด)
(57,200 บาท)
นายประมวล ปาละก้อน0.000.000.0057,200.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป57,200.0037,600.000.000.000.0019,600.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.00-37,600.000.000.0057,200.00-19,600.000.000.000.000.000.000.000.00
745รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (44-05)
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกองทุนใน 4 จังหวัด จำนวน รวม 65 คน จำนวน 2 วัน
(207,540 บาท)
นายประมวล ปาละก้อน0.000.000.000.00207,540.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป207,540.000.000.000.000.000.00207,540.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.00207,540.00-207,540.000.000.000.000.000.000.00
755รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (44-06)
ประชุมทีมวิทยากรครูก.เขต (คณะทำงานพัฒนากองทุนเขต ๑)
(60,000 บาท)
นายประมวล ปาละก้อน10,000.000.0010,000.000.0010,000.000.0010,000.000.0010,000.000.0010,000.000.00
ยอดใช้ไป56,269.0018,432.009,425.000.000.0016,000.000.000.000.000.000.000.0012,412.00
คงเหลือ3,731.00-8,432.00-9,425.0010,000.000.00-6,000.000.0010,000.000.0010,000.000.0010,000.00-12,412.00
765รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (44-07)
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้วิทยากรครูกระดับจังหวัด ระดับอำเภอทำงานกันเป็นทีมและเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 8 จังหวัด จังหวัดละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน รวมจำนวน 500 คน
(1,000,000 บาท)
นายประมวล ปาละก้อน500,000.000.000.000.000.00500,000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป1,000,000.000.000.00800,000.000.000.00200,000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.00500,000.000.00-800,000.000.000.00300,000.000.000.000.000.000.000.00
773รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (45-01)
กิจกรรมติดตามประเมินผลงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณโรคเรื้อรัง ระดับหน่วยบริการ และการนำข้อมูลไปใช้กำกับติดตามในระดับ จังหวัด/เขต เพื่อพัฒนากลไล การเข้าถึงบริการ SM/CM NCDs ระดับหน่วยบริการ/อำเภอ/8 จังหวัด รวมถึง การประชุมชี้แจงและระดมความคิด
(417,188 บาท)
นายศตกร ธนูสนธิ์0.0025,000.000.000.000.000.000.000.00392,188.000.000.000.00
ยอดใช้ไป417,188.000.000.0055,656.000.000.000.000.000.0072,260.00289,272.000.000.00
คงเหลือ0.000.0025,000.00-55,656.000.000.000.000.000.00319,928.00-289,272.000.000.00
783รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (45-02)
ประชุมเพื่อพัฒนากลไกการจัดสรรงบประมาณและการจัดเครือข่ายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการรองเท้าเบาหวาน
(94,344 บาท)
นายศตกร ธนูสนธิ์0.000.0094,344.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป94,344.000.000.000.000.0055,544.0038,800.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.0094,344.000.00-55,544.00-38,800.000.000.000.000.000.000.00
793รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (45-03)
การประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นการจัดสรรงบประมาณโรคเรื้อรังและอัตราตายสูง
(50,000 บาท)
นายศตกร ธนูสนธิ์0.000.000.0050,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป50,000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050,000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.0050,000.000.000.000.000.00-50,000.000.000.000.00
804รหัสเบิกจ่าย : F-61-5-01-531-04-1 (47-01)
สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำนักงาน สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่สนับสนุนพนักงานโครงการ กลุ่มที่ 1
(488,920 บาท)
นางกรกช พิมสาร39,000.0039,000.0039,000.0039,000.0039,000.0039,000.0039,000.0039,000.0039,000.0039,000.0039,000.0059,920.00
ยอดใช้ไป483,480.0027,880.0038,080.0040,120.0038,760.0042,840.0038,080.0038,080.0038,080.0044,200.0042,840.0035,360.0059,160.00
คงเหลือ5,440.0011,120.00920.00-1,120.00240.00-3,840.00920.00920.00920.00-5,200.00-3,840.003,640.00760.00
814รหัสเบิกจ่าย : F-61-5-01-531-02-2 (48-01)
สนับสนุนค่าเดินทาง
(2,182,389 บาท)
นางกรกช พิมสาร100,000.00150,000.00150,000.00100,000.00150,000.00150,000.00100,000.00150,000.00150,000.00100,000.00355,783.00526,606.00
ยอดใช้ไป2,135,745.01134,328.00143,344.00204,023.0070,670.00226,980.00192,273.00126,935.00202,256.00156,695.00216,486.00358,993.01102,762.00
คงเหลือ46,643.99-34,328.006,656.00-54,023.0029,330.00-76,980.00-42,273.00-26,935.00-52,256.00-6,695.00-116,486.00-3,210.01423,844.00
824รหัสเบิกจ่าย : F-61-5-01-531-01-2 (49-01)
จัดซื้อหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพและปรับปรุงอาคารสถานที่สำนักงานให้พร้อมใช้งาน
(0 บาท)
นางกรกช พิมสาร0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
834รหัสเบิกจ่าย : F-61-5-01-531-04-2 (50-01)
สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำนักงาน สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่สนับสนุนพนักงานโครงการ กลุ่มที่ 2
(216,000 บาท)
นางกรกช พิมสาร17,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.0029,000.00
ยอดใช้ไป213,300.0012,600.0016,200.0018,000.0018,000.0019,350.0017,100.0016,200.0016,650.0018,900.0019,350.0014,850.0026,100.00
คงเหลือ2,700.004,400.00800.00-1,000.00-1,000.00-2,350.00-100.00800.00350.00-1,900.00-2,350.002,150.002,900.00
844รหัสเบิกจ่าย : F-61-5-01-531-05-3 (51-01)
จัดซื้อหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ ได้แก่ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และเครื่องชงกาแฟ
(51,000 บาท)
นางกรกช พิมสาร0.000.000.000.000.000.000.0051,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป51,000.000.000.000.000.000.000.000.000.0051,000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.0051,000.00-51,000.000.000.000.00
854รหัสเบิกจ่าย : F-61-5-01-531-05-3 (51-02)
จัดซื้อหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ ได้แก่ กล้องวงจรปิด
(6,150 บาท)
นางกรกช พิมสาร0.000.000.000.000.000.000.000.000.006,150.000.000.00
ยอดใช้ไป6,150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006,150.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
รวม1,691,200.004,350,345.005,355,722.003,503,281.002,043,772.002,520,104.001,033,058.003,173,992.001,850,169.001,255,998.001,626,362.001,889,655.00
961,313.681,585,858.936,229,074.73927,142.332,234,676.933,478,368.013,581,789.273,717,554.742,453,267.211,747,093.031,945,039.01607,145.52
729,886.322,764,486.07-873,352.732,576,138.67-190,904.93-958,264.01-2,548,731.27-543,562.74-603,098.21-491,095.03-318,677.011,282,509.48
รวมรายไตรมาศ11,397,267.008,067,157.006,057,219.004,772,015.00
(77.00%)8,776,247.34(82.31%)6,640,187.27(161.01%)9,752,611.22(90.09%)4,299,277.56
2,621,019.661,426,969.73-3,695,392.22472,737.44
รวมทั้งสิ้น30,293,658.00
(97.28%)29,468,323.39
825,334.61