(02-01) ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนสำหรับหน่วยบริการใหม่ ประมาณ 5 แห่ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 99,863.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มีนาคมชม.พรหมวิรุฒิ.ค่าจ้างเหมาบริการ-รถตู้.26-27 มีนาคม 25615,000.00
2มีนาคมจ่ายปช ชี้แจง ตรวจประเมินหน่วยบริการในระบบหลักประกัน 23-29 มีค 61 69,935.00
3พฤษภาคมปช ชี้แจงเกณฑ์เงื่อนไข การบันทึกโปรแกรมเพื่อตรวจประเมิน20เมย6124,928.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 99,863.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท