(02-04) พัฒนาคณะกรรมการตรวจประเมินให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการตรวจประเมิน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 50,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมจ่ายปช คก พัฒนาและกำกับคุณภาพบริการในระบบUC 25 ธค 60 38,254.00
2สิงหาคมปชคระกรรมการตรวจประเมิน 8สค61 ยอด 24978 ตัด 02-04=11746 ดัด 02-05=1323211,746.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 50,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท