(02-05) ชี้แจง กำหนดแนวทางการพัฒนาหน่วยบริการภาคเอกชน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 20,932.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1สิงหาคมปชคระกรรมการตรวจประเมิน 8สค61 ยอด 24978 ตัด 02-04=11746 ดัด 02-05=1323213,232.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 13,232.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 7,700.00 บาท