(03-01) ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขฯ สำหรับหน่วยบริการในระบบ UC / NCH และเครือข่ายหน่วยบริการ UCEP
งบประมาณหลังการปรับแผน : 19,774.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1สิงหาคมปช เครือข่ายบริการสาธารณสุข 15สค 6119,774.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 19,774.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท