(04-01) จัดประชุมชี้แจง รพ.สต. และศูนย์บริการสาธารณสุข
งบประมาณหลังการปรับแผน : 163,318.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนชม.หจก.เจอาร์.ค่าสำเนาเอกสาร.ปช.9 พย.6024,060.00
2พฤศจิกายนจ่าย ปช ชี้แจง รพ.สต. และศูนย์บริการสธ. เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง 9 พย 60 13,558.00
3พฤศจิกายนชม.จ่ายโรงแรมดิเอ็มเพลส.เทพวิจิตร.ปช.วันที่ 9 พย.60125,700.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 163,318.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท